หน่วยที่ 2 เรื่องวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

http://www.4shared.com/file/ZBgSt5oi/2_online.html