บานบุรี

                     ไม้ชนิดนี้มีลักษณะเป็นเถาไม้เลื้อย ลำต้นเป็นข้อปล้อง ใบหนาสีเขียวปลายใบแหลมออกเป็นคู่ ดอกมีลักษณะเป็นรูปปากแตรแยกออกเป็น 5 แฉก ช่อหนึ่งอาจมีดอกได้ประมาณ 3-5 ดอก โดยมากดอกจะออกเวียนกันตลอดทั้งปี มีทั้งชนิดดอกสีเหลืองและสีม่วง ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำหรือตอนกิ่ง                                                  
 
                                

 มงคลความหมาย

                    บานบุรีนับเป็นพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งที่มีความสิริมงคล ดอกเหลืองอร่ามเป็นเสมือนแสงแห่งความเจริญรุ่งเรืองหากบ้านใดปลูกดอกบานบุรี ย่อมจะไดพ้รับแต่สิ่งที่ดีและมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้าน
 
 
 
 
 
 ที่มา :  http://vichian.8m.com/03.htm