ประวัติของดร.อาจอง   ชุมสาย ณ อยุธยา

                   ประวัติการศึกษา

             -ปริญญาตรีเกียรตินิยม และปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่   มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

             -ปริญญาเอกที่ Imperial College of Science and Technology London University

               -ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                 ประวัติการทำงาน

                -อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                -กรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

                -ผู้เชี่ยวชาญโครงการจรวดเพื่อในกิจการฝนเทียมสภาวิจัยแห่งชาติ

                -ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส

                 งานด้านการเมือง

                 -สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 3 สมัย

                 -เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

                 -รองประธานกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

                 ผลงาน

                 -ได้รับรางวัลทางวิทยาศาสตร์จากนายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษ

                 -ร่วมโครงการอวกาศไวกิ้งขององค์การนาซ่า สหรัฐอเมริกา

                 -ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ควบคุมการร่อนลงของยานอวกาศไวกิ้ง 2 ลำ ลงสู่พื้นดาวอังคาร

                 -นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อชาติ 2527

                -นักปราชญ์ภูมิปัญญาไทยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อ 13 พ.ค. 2548

 โรงเรียนสัตยาไส

                ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ปรัชญาของโรงเรียน

ปลายทางของการศึกษา คือ อุปนิสัยที่ดีงาม

คำขวัญของโรงเรียน

ล้ำเลิศคุณธรรม

ก้าวนำการศึกษา

ดีเด่นการกีฬา

พัฒนาจิตใจ

                 โรงเรียนสัตยาไสเป็นโรงเรียนประจำ เปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 จากผลการสัมมนากับครูกรุงเทพฯ กว่า 15,000 คน และครูอีกจำนวนมากทั่วประเทศ โดยมูลนิธิสัตยาไส เมื่อ พ.ศ. 2528 เรื่อง         " คุณค่า ความเป็น มนุษย์ "  มูลนิธิสัตยาไสเห็นสมควรว่าควรมีโรงเรียนทึ่เป็นตัวอย่างในเรืองนี้ มูลนิธิสัตยาไสจึงตั้งโรงเรียนขึ้น

บันทึกสัตยาไส

                    ปั้นหม้อค่อยก่อกำ                  ดินเหนียวดำเผาลนไฟ

บีบคลึงกลึงดินได้                      หม้อโอ่งไหหุงหากิน

                  ปั้นคนนั้นแสนยาก                  ปั้นลำบากกว่าหม้อดิน

ปั้นเปลี่ยนความเคยชิน             จึงครบครันจึงครบคน

เนวรัตน์     พงษ์ไพบูลย์

คุณค่าความเป็นมนุษย์   5 ประการ คือ

             ความจริง      ความประพฤติชอบ     ความสงบสุข     

ความรักความเมตตา          การไม่เบียดเบียน