ลพบุรี เมืองแห่งความหลากหลาย และต่อเนื่องทางวัฒนธรรมยาวนานกว่า 3,000 ปี ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งยังคงอุดมไปด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ  หลักฐานที่สำคัญ ได้แก่

        การขุดพบโครงกระดูกมนุษย์พร้อมภาชนะดินเผา  อายุระหว่าง 4,500 - 3,500 ปี ที่แหล่งโบราณคดีบ้านท่าแค
        การขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ยุคหินใหม่ อายุระหว่าง 3,500 - 2,700 ปี ที่บ้านโคกเจริญ
        การขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ยุคสำริด อายุระหว่าง 2,700 - 2,300 ปี ที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่
        ชุมชนโบราณในสมัยทวารวดี ซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมประมาณ 1,000 ปี  เช่น เมืองโบราณซับจำปา อยู่ในเขต อ.ท่าหลวง เมืองโบราณดงมะรุม อยู่ใน อ.โคกสำโรง  เมืองใหม่ไพศาลี   ต.โคกเจริญ 
        การพบหลักฐานที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น เหรียญทำด้วยเงิน มีลายดุนเป็นรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตามคตินิยมของอินเดียที่บ้านหลุมข้าว อ.โคกสำโรง แสดงให้เห็นการพัฒนาการของเมืองลพบุรี  ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-14 ว่าพิจารณาจากชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มาเป็นศูนย์กลางทางการค้า และเมื่อได้รับอิทธิพลทางศิลปะ และความเชื่อทางศาสนา ของอินเดีย ก็กลายมาเป็นศูนย์กลางทางศาสนา 
       ในสมัยพุทธศตวรรษที่ 15-18 อิทธิพลทางวัฒนธรรมขอมหรือเขมร  ทำให้ศิลปกรรมต่าง ๆ ของลพบุรี  มีรูปร่างคล้ายคลึงกับศิลปะเขมรเป็นอย่างมาก ได้แก่ ปรางค์สามยอด ศาลพระกาฬ  ปรางค์แขก
       ลพบุรียังเป็นศูนย์กลางด้านศิลปวิทยาการ ในสมัยสุโขทัย ตามพงศาวดารกล่าวไว้ว่า  พ่อขุนรามคำแหง ได้เสด็จมาศึกษาเล่าเรียนที่เขาสมอคอน ในปี พ.ศ.1788 และพ่อขุนงำเมือง ราชโอรสแห่งเมืองพะเยา  ได้เสด็จมาศึกษาที่เขาสมอคอนเช่นกันในปี พ.ศ.1797

คำขวัญของจังหวัดลพบุรี

วังนารายณ์คู่บ้านศาลพระกาฬคู่เมืองปรางค์สามยอดลือเลื่อง

 เมืองแห่ง ดินสอพองเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์

สิ่งมหัศจรรย์ของจังหวัดลพบุรี

งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง


 

          ลพบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวและเทศกาลประเพณีที่น่าสนใจครอบคลุมพื้นที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดลพบุรี โดยเฉพาะอำเภอเมืองลพบุรี เป็นพื้นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง อาทิ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ปรางค์แขก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ โดยเฉพาะพระปรางค์สามยอด และศาลพระกาฬ เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องตื่นตากับเหล่าบรรดาลิง ที่คอยต้อนรับเปรียบเสมือนเป็นเจ้าบ้านของเมืองลพบุรี และในความเชื่อชาวจังหวัดลพบุรี นับว่าบรรดาลิงทั้งหลายเหล่านี้เป็นลูกศิษย์ของเจ้าพ่อพระกาฬ ที่ชาวลพบุรีและประชาชนทั่วไปถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดลพบุรี


         นายวัฒนพงษ์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า บริเวณศาลพระกาฬ และพระปรางค์สามยอด มีสิ่งที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่ง คือ ฝูงลิงที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก บรรดานักท่องเที่ยวที่มาสักการะศาลพระกาฬ ก็จะนำอาหารมาเลี้ยงลิงเหล่านั้น ประกอบกับความเชื่อที่ว่าลิงเป็นลูกศิษย์ของเจ้าพ่อพระกาฬ ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดลพบุรี และทุก ๆ ปี ครอบครัวของคุณยงยุทธ กิจวัฒนานุสนธิ์ จะนำเครื่องเส้นไปถวายเจ้าพ่อพระกาฬ อีกทั้งยังได้ขออนุญาตใช้รูปลิงเป็นตราสัญลักษณ์ของโรงแรมเมื่อครั้งแรกที่สร้างโรงแรงลพบุรีอินน์ และมีความเชื่อว่าลิงเป็นสัตว์นำพาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองมาให้ตนและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงมีแนวคิดและเริ่มจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงครั้งแรก ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2532 และทุก ๆ ปีเรื่อยมาจนในปัจจุบันนี้ งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงประจำปี 2553 ได้กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2553 แบ่งออกเป็น 4 รอบด้วยกัน คือ รอบแรก เวลา 10.00 น. เริ่มด้วยกิจกรรมพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยการเลี้ยงโต๊ะจีนลิงด้วยผลไม้หลากหลายชนิด รอบที่สองเวลา 12.00 น. , รอบที่สามเวลา 14.00 น. และเวลา 16.00 น. เป็นการเลี้ยงโต๊ะจีนลิงรอบสุดท้ายประจำปี 2553 พร้อมด้วยพิธีปิดงาน ทั้งหมดจะจัดขึ้น ณ บริเวณพระปรางค์สามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี               อนึ่ง นอกจากทุกท่านจะได้ชมบรรยากาศของงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงแล้ว ทุกท่านยังสามารถ แวะเยี่ยมเยือนสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกันได้ อาทิ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ , วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ , สวนสัตว์ลพบุรี และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง 

ที่มา:http://travel.kapook.com/view18997.html