แผนการจัดการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์                   รายวิชา ว40222 วิชา เคมีเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                               ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ปริมาณสัมพันธ์         เวลา 37 ชั่วโมง
ชื่อเรื่อง มวลอะตอม และมวลโมเลกุล       เวลา 5 ชั่วโมง

 

สาระ
              สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
มาตรฐานการเรียนรู้
              มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์
              มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลายการเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
               - อธิบายความหมายของมวลอะตอมและมวลของธาตุ 1 อะตอมได้
               - คำนวณหามวลอะตอมและมวลของธาตุ 1 อะตอมได้
               - คำนวณหามวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุเมื่อทราบมวลอะตอมและปริมาณของไอโซโทปที่มีอยู่ในธรรมชาติได้
                - ความหมายของมวลโมเลกุลและมวลของสาร 1 โมเลกุล
                - การคำนวณหามวลโมเลกุลและมวลของสาร 1 โมเลกุล
สาระสำคัญ
                มวลอะตอม (อังกฤษ: Atomic mass) คือมวลของอะตอมหรือไอโซโทปอย่างหนึ่งของธาตุใด ๆ มีหน่วยเป็น หน่วยมวลอะตอมหรือเอเอ็มยู (Atomic Mass Unit - AMU) โดย 1 เอเอ็มยู มีค่า 1.66 x 10-24 กรัม โดยน้ำหนักนี้เทียบมาจาก ไฮโดรเจนอะตอม 1 อะตอม หรือ 1/12 ของคาร์บอน-12 1 อะตอม หรือ 1/16 ของออกซิเจนอะตอม 1 อะตอม โมเลกุล ของธาตุประกอบด้วยอะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน เช่น โมเลกุลของก๊าซออกซิเจนประกอบด้วยธาตุออกซิเจน 2 อะตอม ส่วนโมเลกุลของสารประกอบที่ประกอบด้วยอะตอมของธาตุต่างชนิดกันเช่น โมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ประกอบด้วยธาตุคาร์บอน 1 อะตอมและธาตุออกซิเจน 2 อะตอม
สาระการเรียนรู้
                ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
                           - ความหมายของมวลอะตอมและมวลของธาตุ 1 อะตอม
                           - การคำนวณหามวลอะตอมและมวลของธาตุ 1 อะตอม
                           -การคำนวณหามวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุเมื่อทราบมวลอะตอมและปริมาณของไอโซโทปที่มีอยู่ในธรรมชาติ
                           - ความหมายของมวลโมเลกุลและมวลของสาร 1 โมเลกุล
                           - การคำนวณหามวลโมเลกุลและมวลของสาร 1 โมเลกุล
              ด้านทักษะกระบวนการ (P)
                           - อธิบายความหมายของมวลอะตอมและมวลของธาตุ 1 อะตอม
                           - อธิบายคำนวณหามวลอะตอมและมวลของธาตุ 1 อะตอม
                           -อธิบายคำนวณหามวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุเมื่อทราบมวลอะตอมและปริมาณของไอโซโทปที่มีอยู่ในธรรมชาติ
                           - ความหมายของมวลโมเลกุลและมวลของสาร 1 โมเลกุล
                           - การคำนวณหามวลโมเลกุลและมวลของสาร 1 โมเลกุล
                ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
                            - เห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์
                            - มีคุณลักษณะทางวิทยาศาสตร์
                            - มีค่านิยมที่ดีงาม (ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ การประหยัด)
                            - มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
                            - สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่มได้
ชิ้นงาน / หลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน
                 - ใบความรู้
                 - แบบฝึกหัด
กระบวนการ / วิธีการจัดการเรียนรู้
                 - ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบ Inquiry Circle (5E)
กระบวนการจัดการเรียนรู้
               ขั้นสร้างความสนใจ
                              - ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้ความเข้าใจเดิมเกี่ยวกับอะตอม แนวตอบ อะตอมประกอบด้วย โปรตอน อิเล็กตรอน และนิวตรอน
                              - นักเรียนศึกษาตัวอย่างธาตุ เช่น C-12 แล้วครูถามว่ามีมวลเท่าใด แนวตอบ มวลอะตอมเท่ากับ 12 เพื่อนำไปสู่เนื้อหาเรื่องมวลอะตอม
                 ขั้นสำรวจและค้นหา
                              - นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คนโดยคละความสามารถของนักเรียนและกำหนดหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนให้ชัดเจน
                               - นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เกี่ยวกับมวลอะตอมของ ธาตุมาตรฐานที่ใช้ คือ ไฮโดรเจน ออกซิเจน และคาร์บอน -12 และน้ำหนักของธาตุไฮโดรเจน ประเด็นต่างๆ
                               -ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในการหามวลอะตอมของธาตุอื่น โดยมวลอะตอมของธาตุอื่นก็จะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเท่าของธาตุ H
                              - นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เกี่ยวกับมวลอะตอมเฉลี่ย
                   ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป
                              - นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาและร่วมกันอภิปรายใบความรู้เรื่อง มวลอะตอม และมวลโมเลกุล
                              - นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาและร่วมกันอภิปรายแบบฝึกหัดท้ายบท
                              - นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน
                   ขั้นขยายความรู้
                              - นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันยกตัวอย่างและแก้โจทย์ เรื่องมวลอะตอม มวลเฉลี่ย และมวลโมเลกุล ที่นอกเหนือจากที่สอน
                  ขั้นประเมินผล ประเมินจากสิ่งต่อไปนี้
                              - ความรู้เกี่ยวกับ มวลอะตอมและมวลของธาตุ 1 อะตอม การคำนวณหามวลอะตอมและมวลของธาตุ 1 อะตอม การคำนวณหามวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ ความหมายของมวลโมเลกุล และมวลของสาร 1 โมเลกุล และการคำนวณหามวลโมเลกุลและมวลของสาร 1 โมเลกุล
                              - กระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การสืบค้นข้อมูล การบันทึกข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การทดลอง และการนำเสนอข้อมูล
                              - จากการมีส่วนร่วม/การทำงานกลุ่ม และพฤติกรรมการเรียน
 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
                สื่อการเรียนรู้
                            - หนังสือเรียนเคมี 2
                           - ใบความรู้ เรื่อง มวลอะตอม มวลโมเลกุล
                           - แบบฝึกหัด เรื่อง มวลอะตอม มวลโมเลกุล
                 แหล่งการเรียนรู้
                           - ห้องสมุด โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
         เป้าหมาย                    หลักฐาน                         วิธีวัด                          เครื่องมือวัด                   
 สาระสำคัญ (K)       -แบบฝึกหัด เรื่อง มวลอะตอม  -ตรวจงาน                      -แบบฝึกหัด
 ผลการเรียนรู้ (P)    -แบบฝึกหัด เรื่อง มวลอะตอม 
                               -แบบฝึกหัด เรื่อง มวลโมเลกุล  -ตรวจงาน                      -แบบฝึกหัด
คุณลักษณะ (A)     -ผลของแบบประเมินการ
                                ทำงานกลุ่ม
                              -ผลของแบบประเมินพฤติกรรม
                                 การเรียน                                    -สังเกต                    -แบบประเมินผลการ
                                                                                                                    ทำงานกลุ่ม
                                                                                                                 -แบบประเมิน
                                                                                                                      พฤติกรรมการเรียน
กิจกรรมเสนอแนะ / กิจกรรมต่อเนื่อง …………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….……………………
สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผู้เรียนตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
(ให้เขียนเครื่องหมาย P ในวงกลมหน้าข้อความ)
                   มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
                   มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
                   มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
                   มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณมี ความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์
                   มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
                    มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
                    มาตรฐานที่ 7 ผู้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
บันทึกหลังการสอน
ปัญหาที่ต้องการพัฒนา ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
 แนวทาง/วิธีการสอน/รูปแบบการสอน/เทคนิคการสอนที่ใช้ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหา ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………
ผลที่เกิดกับผู้เรียน ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
แนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนครั้งต่อไป ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
ลงชื่อ...............................................ผู้จัดทำ
              (นายมูฮัมหมัดนิซา สาแม)
     (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
    วันที่......เดือน.................พ.ศ. ...........   
       
   ลงชื่อ...............................................                ลงชื่อ...............................................
          (นางสาวดาลารีน อับดุลฮานุง)                             (นางสาวงามจิต อัลภาชน์)
                         ครูพี่เลี้ยง                                    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
       วันที่......เดือน.................พ.ศ. ...........              วันที่......เดือน.................พ.ศ. ............