หน้าที่ของคำนาม

(Function of Noun)

1. Object of a verb ทำหน้าที่เป็นกรรมกริยาในประโยคได้

เช่น  - The packing section packed all boxes alrleady.

       แผนกหีบห่อดำเนินการห่อทุกกล่องเรียบร้อยแล้ว

 

         - We recommend you should place an order beforehand.

         พวกเราแนะนำว่าคุณควรสั่งซื้อล่วงหน้า

2. Object of a preposition ทำหน้าที่เป็นกรรมของบุพบทในประโยคได้

เช่น   - She went to the University yesterday.

       เธอไปมหาวิทยาลัยเมื่อวานนี้

        - Take off your shoes before getting into the church.

        ถอดรองเท้าของคุณก่อนเข้าสู่ภายในโบสถ์

 

 3. ทำหน้าที่เป็นส่วนสมบูรณ์ของกริยา เพื่อขยายให้ประธานได้ความชัดเจนขึ้น ส่วนมากนามที่นำมาใช้ทำหน้าที่นี้ มักจะเรียงตามหลัง Verb to be , become

เช่น   - Mrs. Saisuwan become a nun many years ago.

        นางสาวสายสุวรรณบวชชีมาหลายปี

        - The ugly man appears a policeman at the end of the film.

        ผู้ชายน่าเกลียดกลับกลายเป็นตำรวจของหนังเรื่องนั้น

 4.  ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายของกรรม เพื่อให้กรรมตัวนั้นมีเนื้อความกระจายขึ้น

เช่น   - All the people make him king.

        ประชาชนทุกคนสนับสนุนให้เขาเป็นพระราชา

 

         - Paovalee Gave her a note-book.

          เปาวลีให้โน้ตบุ๊คแก่หล่อน

 

 5.  ทำหน้าที่เป็นนามซ้อนนามที่อยู่ข้างหน้า (apposition) และต้องใส่เครื่องหมาย ( , ) คั่นนามไว้ทุกครั้ง

      5.1  ซ้อนในส่วนที่เป็นประธานของกริยาในประโยค (Noun in-apposition)

      5.2  ซ้อนในส่วนที่เป็นกรรมของกริยาในประโยค (Noun in Objective    apposition)

6.  ทำหน้าที่เป็นนามเรียกขานในประโยค

เช่น   - It will be alrigth, Pichai.

        ไม่เป็นไรหรอก คุณพิชัย

        - Look at me in my eyes Namtip, all my love is in there.

        มองที่ตาของฉันสิ คุณน้ำทิพย์ ความรักทั้งหมดของฉันอยู่ในนั้น

 7.  ทำหน้าที่แสดงความเป็นเจ้าของ ของนามทั่วไป โดยอาศัยเครื่องหมาย Apostrophe's เพื่อเชื่อมความเป็นเจ้าของ

เช่น   - The most important thing is to remember all the customer's names.

         สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องจำชื่อของลูกค้าทุกคน

 8.  ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ (Adjective Noun) ประกอบหน้านามด้วยกันได้ โดยให้วางไว้หน้านามนั้น คำนามที่อยู่ข้างหน้าคือคำคุณศัพท์

เช่น   - Company schemes are widely spread toall colleagues.

        แผนการของบริษัทถูกเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวาง

        - This is not the fault of those printer operators.

        นี่ไม่ใช่ความผิดของผู้ทำงานด้านการพิมพ์เหล่านั้น