กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

 สุขศึกษา คุณครูสุวลี ศรีโมรา 

  • ใบกิจกรรมที่ 2

- ใบงาน

  • ใบกิจกรรมที่ 3

ใบงาน

  • ใบกิจกรรมที่ 4

ใบงาน  

  • อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ

- ใบงาน

 พลศึกษา คุณครูเจริญ ปักสมัย