เป้าหมายทั่วไป สามารถเล่นอูคูเลเล่ได้

เป้าหมายเฉพาะ สามารถเล่นอูคูเลเล่เป็นบทเพลงที่ข้าพเจ้าชื่นชอบได้ 

เนื่องจากนักร้องที่ข้าพเจ้าชื่นชอบเธอชอบเล่นอูคูเลเล่ นั่นทำให้ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ที่จะเล่นอูคูเลเล่ให้เป็นเพลงเพื่อก่อให้เกิดความสนุกสนานทั้งต่อตัวข้าพเจ้าเองและผู้คนรอบข้าง

การเรียนรู้ด้วยตนเอง ข้าพเจ้าจะศึกษาวิธีการเล่นอูคูเลเล่ เริ่มตั้งแต่วิธีการจับอูคูเลเล่ให้ถูกต้องตลอดจนถึงคอร์ดต่างๆซึ่งต้องใช้ในแต่ละบทเพลง โดยเริ่มจากบทเพลงพื้นฐานก่อน จากนั้นเมื่อเกิดความชำนาญแล้วจึงเริ่มเล่นบทเพลงที่มีความยากขึ้นไปอีก ข้าพเจ้าจะฝึกฝนทุกวัน ถึงแม้ว่าอาจจะเจออุปสรรคในการเล่นข้าพเจ้าก็จะไม่ท้อถอย

การเรียนรู้จากบุคคลอื่น ข้าพเจ้าจะให้เ่พื่อนที่เล่นเป็นคอยสอนและคอยชี้แนะ

สื่อการเรียนรู้ที่จะใช้ ข้าพเจ้าจะใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสำคัญ นอกจากนั้นก็ใช้หนังสือดนตรีซึ่งมีคอร์ดของเพลงต่างๆบันทึกไว้อยู่

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะมี/ใช้ ข้าพเจ้าได้ผ่านการเล่นดนตรีมาหลายชนิด เช่น เปียโน กีตาร์ เป็นต้น ข้าพเจ้าจะนำทักษะการเล่นดนตรีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับการฝึกเล่นอูคูเลเล่

วิธีบอกตนเองว่าบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ข้าพเจ้าสามารถเล่นอูคูเลเล่เป็นบทเพลงที่ข้าพเจ้าชื่นชอบได้

วิธีแสดงให้คนอื่นทราบว่าตนบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ข้าพเจ้าจะเล่นให้คนอื่นได้เห็นถึงความสามารถในการเล่นอูคูเลเล่เป็นบทเพลงที่ข้าพเจ้าชื่นชอบนั้นให้ได้

ภาคผนวก http://www.youtube.com/watch?v=RDUwj4QRz2I

http://www.youtube.com/watch?v=Kq9YceW75nA&feature=related