บริษัทเงินทุน

         บริษัทเงินทุน หมายถึง บริษัทจำกัดที่ได้รับเงินอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบ การกู้ยืมหรือรับเงินจากประชาชน แล้วนำไปใช้ในกิจการดังต่อไปนี้

         -ให้กู้ยืมเงินระยะสั้นไม่เกิน 1 ปีขึ้นไป ซึ่งเรียกว่า ธุรกิจเงินทุนเพื่อการพาณิชย์

         -ให้กู้ยืมเงินระยะเกิน 1 ปีขึ้นไป ซึ่งเรียกว่ธุรกิจเงินทุนเพื่อการพัฒนา

         -ให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบกิจการให้เช่าซื้อหรือให้ประชาชนเช่าซื้อ ซึ่งเรียกว่า ธุรกิจเงินทุนเพื่อการจำหน่ายและการบริโภค

         -ให้กู้ยืมแก่ประชาชนหรือผู้ประกอบกิจการอันเกี่ยวกับการจัดหาที่ดินและบ้าน ที่อยู่อาศัยโดยให้ประชาชนเช่าซื้อ ซึ่งเรียกว่า ธุรกิจเงินทุนเพื่อการเคหะ

         บริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 ดำเนินธุรกิจคล้ายธนาคารพาณิชย์ กล่าวคือ ทำการระดมเงินจากประชาชนแล้วนำเงินนั้นไปให้กู้ยืมหาผลประโยชน์ บริษัทเงินทุน

 

 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ คืออะไร

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ (Finance + Security Company) คือ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจ 2 ประเภท คือ

บริษัทเงินทุน คือ การระดมเงินฝากจากประชาชน โดยให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย และนำเงินที่ได้มากลับไปให้ประชาชนหรือผู้ประกอบธุรกิจกู้ยืมเงินในประเภทต่างๆ อาทิเช่น การพาณิชย์ การจำหน่ายและการบริโภค การเคหะ เป็นต้น

ธุรกิจหลักทรัพย์ คือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ เช่น การค้าหลักทรัพย์ เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และเป็นที่ปรึกษาการลงทุน เป็นต้น

ข่าว

บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ผู้จัดการร่วม ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ที่ออกภายใต้กฎหมายเพื่อการแปลงสินทรัพย์ เป็นหลักทรัพย์ หรือ Asset Backed Securitisation (ABS) เป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งนี้หุ้นกู้ออกในนามของบริษัท ซิกโก้ นิ/ติบุคคลเฉพาะกิจ 2 จำกัด (SICCO Special Purpose Vehicle 2 Company Limited) มีมูลค่า 3,000 พันล้านบาท โดนนำเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบัน

 

หุ้นกู้นี้เป็นการแปลงสินทรัพย์ประเภทสินเชื่อเช่าซื้อของ SICCO และผู้ซื้อหุ้นกู้จะได้รับการชำระคืนด้วยกระแสรายรับจากการโอนสิทธิเรียก ร้องในเงินได้จากกลุ่มลูกหนี้ค่าเช่าซื้อ โดยหุ้นกู้มีอายุเฉลี่ยประมาณ 3 ปี   โดยฟิทช์ เรทติ้ง ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ดังกล่าวอยู่ที่ AAA(tha) โดยพิจารณาจากโครงสร้างที่รัดกุมของโครงการ   การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มลูกหนี้เช่าซื้อที่เข้มงวด และยังมีการกำหนดเหตุการณ์พิเศษต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้โครงการสามารถทยอยชำระเงินต้นคืนก่อนกำหนดได้   นอกจากนี้ยังมีการจัดเตรียมระบบเกี่ยวกับตัวแทนสำรองเรียกเก็บหนี้ (Back-up Servicer) อย่างมีประสิทธิภาพ

 

นายวิเชษฐ วรกุล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การออกหุ้นกู้ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์เป็นครั้งที่ 2 นี้ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของบริษัทที่สามารถสร้างสินทรัพย์ที่มีคุณภาพที่ สามารถผ่านเกณฑ์การคัดเลือกอันรัดกุมของโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายและเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อของบริษัทที่มี ประสิทธิภาพ นอกจากนี้การระดมทุนในครั้งนี้ยังช่วยให้ทางบริษัทสามารถขยายธุรกิจได้อย่าง ต่อเนื่อง โดยรักษาความแข็งเเกร่งของสถานะทางการเงินทั้งในด้านของโครงสร้างทางการเงิน และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

 

นายอาทิตย์ นันทวิทยาหัวหน้าธุรกิจตลาดทุนและตราสารหนี้ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ กล่าวว่า “เป็นครั้งที่ 2 ที่ SICCO ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ที่ออกภายใต้กฎหมายเพื่อการแปลงสินทรัพย์ เป็นหลักทรัพย์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพของตลาดทุนในเมืองไทยที่ สามารถรองรับกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ที่มีความซับซ้อนกว่าการออกหุ้นกู้ปกติ ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ครั้งนี้ จะสามารถใช้เป็นบรรทัดฐานและช่องทางทางการเงินใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพแก่ SICCO และบริษัทอื่นๆต่อไป”

 

นายสมชาย สัญลักษณสิริ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการ การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวเสริมว่า

 

“ความสำเร็จในการจัดทำธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ครั้งนี้ได้ บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทที่สามารถหาแหล่งเงินทุนที่มีประสิทธิภาพและยัง เป็นรายแรกที่ใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลัก ทรัพย์ของสภาวิชาชีพบัญชีแบบเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ในครั้งนี้ยังได้รับการ อนุมัติจากทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ ธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้ทำการเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและจะ ทำการจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย”

 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไม่เพียงเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมสินค้าและการบริการ แต่ยังเป็นธนาคารที่มีผลงานและรางวัลที่โดดเด่ดทั้งในด้านตลาดตราสารหนี้และ ตลาดทุน โดยธนาคารได้รับรางวัลอันหลากหลายอาทิเช่น รางวัล Best Debt House in Thailand จากนิตยสาร Euromoney สองปีซ้อนสำหรับปี 2548 และ 2549 รางวัล Best Asian Currency Bond House จาก The Asset’s Triple A รางวัล Best Securitisation House จาก The Asset’s Triple A รางวัล Best Domestic Bond House of the Year จาก IFR Asia รางวัล Top Rated Agent Bank in Asia เป็นต้น

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดมีพนักงานกว่า 44,000 คนใน 1,200 สาขาในกว่า 56 ประเทศในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก เอเชียตอนใต้ ตะวันออกกลาง อัฟริกา สหราชอาณาจักร และในทวีปอเมริกา สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเป็นหนึ่งในธนาคารที่มีความเป็นสากลมากที่สุดในโลก ธนาคารฯ มีบุคคลกรที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 89 สัญชาติทั่วโลก

 

ธนาคารฯ มีธุรกิจหลักคือ บุคคลธนกิจและสถาบันธนกิจ ธุรกิจด้านบุคคลธนกิจให้บริการด้านบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ บริการรับฝากเงิน บริการด้านการบริหารสินทรัพย์ให้แก่ลูกค้ารายบุคคล ลูกค้าเจ้าของธุรกิจรายย่อย จนถึงลูกค้าเจ้าของธุรกิจขนาดกลาง ส่วนสถาบันธนกิจนั้นให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นสถาบันหรือบริษัทในด้านต่างๆ เช่น สินเชื่อพาณิชย์ การบริหารเงินสด การให้กู้ บริการด้านหลักทรัพย์ บริการด้านเงินตราต่างประเทศ บริการด้านการกู้ยืมในตลาดทุนและบริการด้านเงินกู้สำหรับธุรกิจ

 

ธนาคารฯ ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดเครือข่ายการทำ งานธนาคารฯ เป็นองค์กรที่ดำเนินกิจการภายใต้กฎบรรษัทภิบาล รวมทั้งยังเป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่ชุมชนของประเทศที่ธนาคารฯ ได้เข้าประกอบธุรกิจ

ที่มา

http://www.panyathai.or.th

http://www2.newswit.com