การดูแลผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยดึงกระดูก

 

 

 

            หลักทั่วไปในการพยาบาลผู้ป่วยที่เข้า  Traction       

            1.  จัดท่าผู้ป่วยให้สอดคล้องกับการเข้า Traction แต่ละชนิด

            2.  ดูแลความสะอาด  และความสมบูรณ์ของผิวหนังบริเวณหลัง

            3.  ดูแลให้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อและข้อ

            4.  ดูแลเรื่องอาหารที่มีโปรตีนและวิตามินสูง

            5.  ให้ดื่มน้ำมากๆ

            6.  สังเกตการไหลเวียนของโลหิตส่วนปลายบริเวณแขน  ขา

            7.  ดูแลให้  Traction   มีประสิทธิภาพและทำงานอยู่ตลอดเวลา

                 7.1  ให้เชือกอยู่บนลูกรอก 

                 7.2  น้ำหนักที่ถ่วงดึงต้องแขวนลอยอย่างอิสระ

                 7.3  รายที่ทำ  skin traction   ที่ขา  ต้องไม่ให้ผ้ายืด  (elastic  bandage)  หลวม

                 7.4  เชือกที่ถ่วงน้ำหนักอยู่ในสภาพปกติ

             8.  ป้องกันการเกิดแผลกดทับบริเวณปุ่มกระดูกต่างๆ

             9.  สังเกตอาการติดเชื้อ  เช่น  บวม  แดง  ร้อน  มี discharge ไหลซึมบริเวณที่ใส่ pin  หรือ wire

 

back กลับหน้าสารบัญ next

 

 

 

แหล่งที่มาของข้อมูล:
จิรารัตน์  อินเหลา. (ม.ป.ป.). เฝือก. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :www.med.cmu.ac.th/
hospital/hpc/file/ortho/Castcare.ppt. (วันที่ค้นข้อมูล: 8 กรกฎาคม 2554).
ภาควิชาศัลยสาสตร์, คณะพยาบาล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2525). วิธีการพยาบาลทางศัลยกรรม. 
พิมพ์ครั้งที่ 2. โรงพิมพ์ช้างเผือก: กรุงเทพฯ.
วรนุช เกยรติพงษ์ถาวรี. (ม.ป.ป.).การพยาบาลผู้ป่วยที่เข้า Traction. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://www.ns.mahidol.ac.th/english/KM/knowledge_sur.html. (วันที่ค้นข้อมูล:
8 กรกฎาคม 2554).
วรนุช เกยรติพงษ์ถาวรี. (ม.ป.ป.).การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่เฝือก. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : 
http://www.ns.mahidol.ac.th/english/KM/knowledge_sur.html. (วันที่ค้นข้อมูล :
8 กรกฎาคม 2554).
วิภารัตน์  ภิบาลวงษ์. (2551). การเคลื่อนย้าย การยก และการพยุงผู้ป่วย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : 
gotoknow.org/file/nursing/orthosis.doc. (วันที่ค้นข้อมูล : 9 กรกฎาคม  2554).
วิภารัตน์   ภิบาลวงษ์. (ม.ป.ป.).หลักการและเทคนิคการจัดท่า การเคลื่อนไหวและการฟื้นฟูร่างกาย. 
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : gotoknow.org/file/nursing/orthosis.ppt.(วันที่ค้นข้อมูล :
8 กรกฎาคม  2554).
สุปราณี เสนาดิสัย และมณี อาภานันทิกุล.(2552). คู่มือปฏิบัติการพยาบาล. บริษัท จุดทอง : กรุงเทพฯ.