23 มิถุนายน 2554

เรียนเชิญอ.กิตติศักดิ์  โชติกิติพัฒน์
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล

ข้อมูลจากที่นี่

มาเป็นวิทยากร อบรมการทำเว็บบล็อกให้แก่นักศึกษาปี1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

เชิญนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่1

ที่ลงเรียนรายวิชา "Business English Usage1"


ส่งงานทั้งหมดที่บันทึกนี้นะครับ


ภาคการศึกษาที่1-2554

การเรียนการสอนวิชา "การใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ1"

Learning and Teaching in "Business English Usage1"

..........................................................

Business English Usage1 (The other)

 

 1.นางสาว กุลวดี เสริมสิน 

2. TEENAWUT Pijit

3. น.ส วิภาวี  ศรีชาย

4. น.ส จันทิมา  ฟุ้งเฟื่อง.........(10กย.2554)

5.นางสาวกันยารัตน์  บัวเจริญ

6.นางสาวกัณฑ์ญารัตน์ จิตรักวงศ์สกุล

7. จารุวรรณ จอยม่วงงาม

8.นางสาวญาดา  เติมสายทอง

9.นางสาวเบญญทิพย์ ดอกบัว 

10.น.ส. ธิดารัตน์ สุขผล

11. อนุสสรา จันทร์แจ้ง

12. น.ส ญานิศา  ทองรอด. (10กย2554)

13. น.ส กรรณิการ์  นิลจิตร..........(ส่ง16กย2554)

14.สุนีรัตน์ หอมจันทร์

15. น.ส.รพีพรรณ วะชังเงิน

16. น.ส.เปลมิกา  บรรลือทรัพย์

17.สุภัทรา น้ำกลั่น

18.totsapol Kaewkarn

19.รชากร สนิทมัจโร

20.นส.ชาคริยา  ลิ้มสมัย

21.นางสาวสุชาดา นิลวดี

22. น.ส จุฑามาศ  วงษ์ประเสริฐ...........

23.นางสาวนฤมล ขาวหนู

24.ณัฐพร อ่อนดี

25.น.ส. ปัทมาภรณ์ เนาว์กระโทก

26.นางสาวอังค์วรา  หนูจั่น

27.น.ส. เกศินี หมายมั่น 

28.นายเฉลิมคุณ  ปานหว่าง

29. นาย อธิวัฒน์  พ่วงพูล..............

30. นายณัฐกิตติ์ กอสวัสดิ์พัฒน์

31. น.ส สายสุนีย์ กันจินะ

32.Naruamon Krutaeng นฤมล เครือแตง 

33. น.ส.วิไลรัตน์   ประกอบชาติ 

34. งานของพัชรา อาจสังข์

35.นางสาวภาสินี แซ่กอ

36..........................พ้นสภาพ

37.น.ส.สุจิตรา เกตแก้ว

39.PANCAKE sopinya

40. นางสาวอธิตตา เกษทองมา

นางสาวกนกพร บรรณาธิกร  กจอ. ปี 4