จากการศึกษาปัจจัยและสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ 

1. นักเรียนคิดว่าปัจจัยและสิ่งแวดล้อมภายนอก ข้อใดสำคัญที่สุด เพราะอะไร ให้แสดงความคิดเห็น

2. นักเรียนคิดว่าปัจจัยและสิ่งแวดล้อมภายใน ข้อใดสำคัญที่สุด เพราะอะไร ให้แสดงความคิดเห็น