คำท่ีมีตัวการันต์

http://www.gotoknow.org/blog/daddee/336188