บทที่ 1

สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์

(FACILITIES  AND  EQUIPMENTS)

 

 

กติกาข้อที่ 1 พื้นที่เล่นลูก  (PLAYING  AREA)

            พื้นที่เล่นลูกรวมถึงสนามแข่งขันและขอบรอบสนาม ต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผ้าและเหมือนกันทุกส่วน (1.1/ ภาพที่1a/ 1b)

                1.1  ขนาดของสนาม  (DIMENSION)  (ภาพที่2)

                       สนามแข่งขันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด  18 × 9  เมตร  ล้อมรอบด้วยเขตรอบสนามกว้างอย่างน้อยที่สุด  3  เมตร  ทุกด้าน

                       ที่ว่างสำหรับเล่นลูก คือ ที่ว่างเหนือพื้นที่เล่นลูก ซึ่งไม่มีสิ่งใดกีดขวางสูงขึ้นไปอย่างน้อยที่สุด  เมตรจากสนาม

                       สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ และการแข่งขันที่เป็นทางการ  เขตรอบสนามต้องกว้างอย่างน้อย  5  เมตร  จากเส้นข้าง  และ  8  เมตร  จากเส้นหลัง  ที่ว่างเหนือสนามสำหรับลูกต้องสูงจากพื้นสนามขึ้นไปอย่างน้อย  12.50  เมตร

1.2       พื้นที่สนาม  (PLAYING  SURFACE)

1.2.1                   พื้นผิวสนามต้องเรียบ  เป็นพื้นราบและเหมือนกันตลอดทั้งสนาม  ต้องไม่เป็นอันตรายจนเป็นเหตุให้ผู้เล่นบาดเจ็บและไม่อนุญาตให้แข่งขันบนพื้นสนามที่ขรุขระหรือลื่น

สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ

และการแข่งขันที่เป็นทางการอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะพื้นผิวสนามที่เป็นไม้หรือพื้นผิวสังเคราะห์เท่านั้น พื้นผิวสนามอื่นใดต้องได้รับการรับรองจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติก่อน

1.2.2                   สนามแข่งขันในร่ม  พื้นผิวสนามต้องเป็นสีสว่าง

สำหรับการแข่งระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ  และการแข่งขันที่เป็นทางการเส้นสนามต้องเป็นสีขาว  

ส่วนพื้นผิวสนามแข่งขันและบริเวณเขตรอบสนามต้องเป็นสีอื่น  แตกต่างกันออกไป  (1.1/1.3)

1.2.3                   สนามแข่งขันกลางแจ้ง  อนุญาตให้พื้นผิวสนามลาดเอียงได้  5  มิลลิเมตรต่อ 1 เมตร เพื่อการระบายน้ำ  ห้ามใช้ของแข็งทำเส้นสนาม  (1.3)

 

                1.3  เส้นบนพื้นสนาม  (LINES  ON  THE  COURT) (ภาพที่ 2)

1.3.1      เส้นทุกเส้นกว้าง  5  เซนติเมตร  เป็นสีสว่างแตกต่างจากสีของพื้นผิว

สนามและสี  ของเส้นอื่นๆ  (1.2.2)

1.3.2      เส้นขอบสนาม  (Boundary  line)  เส้นข้าง  2  เส้น  และเส้นหลัง  2  เส้นเป็นเส้นกำหนดเขตสนามแข่งขันเส้นทั้งหมดนี้ต้องอยู่ภายในเขตสนามแข่งขัน  (1.1)

1.3.3      เส้นแบ่งแดน    (Center  line)    กึ่งกลางของเส้นแบ่งแดน        จะแบ่ง

สนามแข่งขันออกเป็น  2  ส่วนเท่าๆกันขนาด  9 × 9เมตร  เส้นนี้ลากจากเส้นข้างด้านหนึ่งไปยังเส้นข้างอีกด้านหนึ่งใต้ตาข่าย

 

(ภาพที่ 2)

 

                                เส้นเขตรุก  (Attack  line)  แต่ละแดนของสนาม  จะมีเส้นเขตรุกซึ่งริมสุดด้านนอก   ของเส้นนี้จะลากห่างจากจุดกึ่งกลางของเส้นแบ่งแดน  3  เมตร  เป็นเครื่องหมายของเขตรุก  (1.3.3/1.4.1)

                สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติและการแข่งขันอย่างเป็นทางการเส้นเขตรุกจะถูกลากต่อออกไปจากเส้นข้างทั้ง 2 เส้น เป็นเส้นประ  กว้าง  5  เซนติเมตร ยาวเส้นละ                   15  เซนติเมตร  5  เส้น  และเว้นช่องว่างระหว่างเส้นไว้ช้องละ               20  เซนติเมตร  รวมยาวข้างละ  1.75  เมตร

                เส้นเขตกำหนดสำหรับผู้ฝึกสอน  (เป็นเส้นประต่อจากเส้นเขตรุก  ไปจนถึงเส้นหลังของสนามขนานและห่างจากเส้นข้าง  1.75  เมตร)  เส้นประนี้ยาวเส้นละ  15  เซนติเมตร  ระยะห่างกันแต่ละเส้น  20  เซนติเมตร  เป็นเขตกำหนดสำหรับให้ผู้ฝึกสอนปฏิบัติหน้าที่  (ภาพที่ 2)

                1.4   เขตและพื้นที่ต่างๆ (ZONES  AND  AREAS)  (ภาพที่ 1b และภาพที่ 2)

1.4.1      เขตรุก  (Front zone)  (ภาพที่ 2)

เขตรุกของแต่ละแดน  จะถูกกำหนดจากกึ่งกลางของเส้นแบ่งแดนไป   จนถึงริมสุดด้านนอกของเส้นเขตรุก  (1.3.3/1.3.4)

เขตรุก  ถือเสมือนว่ามีความยาวต่อจากเส้นข้างทั้งสองข้าง  ไปจนถึงริมสุดของเขตรอบสนาม  (1.1/1.3.2)

1.4.2                   เขตเสิร์ฟ  (Service  zone)

เขตเสิร์ฟมีพื้นที่กว้าง  9  เมตร  อยู่เลยเส้นหลังแต่ละเส้นออกไป

เขตเสิร์ฟกำหนดโดยเส้นขนานสั้น ๆ  2  เส้น  ยาวเส้นละ  15  เซนติเมตร  เส้นทั้งสองนี้จะตีห่างจากเส้นหลัง  20  เซนติเมตร  เสมือนว่าเป็นแนวต่อจากเส้นข้างและรวมอยู่ในความกว้างของเขตเสิร์ฟด้วย  (1.3.2/ ภาพที่ 1b)

                ในแนวลึก  เขตเสิร์ฟจะยาวออกไปจนถึงปลายสุดของเขตรอบสนาม  (1.1)

1.4.3                   เขตเปลี่ยนตัว  (Substitution  zone)

เขตเปลี่ยนตัว  กำหนดโดยแนวต่อของเส้นรุกทั้งสองเส้นไปจนถึงโต๊ะผู้

บันทึก  (1.3.4/ภาพที่ 1b)

1.4.4                   เขตเปลี่ยนตัวรับอิสระ  (Libero Replacement  Zone)

เขตเปลี่ยนตัวรับอิสระ  เป็นส่วนหนึ่งของเขตรอบสนามด้าน

เดียวกับม้านั่งของทีม  กำหนดโดยเส้นที่ต่อจากเส้นเขตรุก  ถึงเส้นหลัง  (7.5.1,19.3.2.4,ภาพที่ 1b)

1.4.5                   พื้นที่อบอุ่นร่างกาย  (Warm – up area)

สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ

และการแข่งขันอย่างเป็นทางการ  พื้นที่อบอุ่นร่างกายขนาด  3  × 3  เมตร  จะอยู่ที่นอกเขตรอบสนาม  ตรงมุมสนามด้านเดียวกับม้านั่งของผู้เล่นสำรอง  (รูปที่ 1 a/ภาพที่1 b)

1.4.6                   พื้นที่ลงโทษ  (Penalty  area)

พื้นที่ลงโทษขนาดประมาณ  1 × 1  เมตร  มีเก้าอี้ตั้งไว้  2  ตัวอยู่

ในพื้นที่ควบคุมการแข่งขันแต่อยู่แนวของเส้นหลัง  และมีเส้นสีแดงกว้าง  5  เซนติเมตรกำหนดพื้นที่  (ภาพที่ 1a /ภาพที่1 b)

1.5   อุณหภูมิ  (TEMPERA TURE)

        อุณหภูมิต่ำสุดต้องไม่ต่ำกว่า  10  องศาเซลเซียส  (50  องศาฟาเรนท์ไฮด์)

   การแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ  และการแข่งขันอย่างเป็นทางการ  อุณหภูมิสูงสุดต้องไม่เกิน  25  องศาเซลเซียส  (77  องศาฟาเรนท์ไฮด์)  และอุณหภูมิต่ำสุดต้องไม่ต่ำกว่า  16  องศาเซลเซียส  (61  องศาฟาเรนท์ไฮด์)

1.6   แสงสว่าง  (LIGHTING)

        สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ  และการแข่งขันอย่างเป็นทางการ  แสงสว่างบนพื้นที่ลูกต้องมีความสว่าง  1000-1500  ลักซ์  โดยวัดที่ระดับความสูงจากพื้นสนาม  1  เมตร

 

กติกาข้อที่  2  ตาข่ายและเสาขึงตาข่าย  (NET  AND  POSTS)  (ภาพที่ 3)

2.1       ความสูงของตาข่าย  (HEIGHT  OF  THE  NET)

2.1.1                   ตาข่ายถูกขึงเป็นแนวตั้งเหนือเส้นแบ่งแดน  สำหรับทีมชาย  ขอบบนสุดต้องสูงจากพื้น  2.43  เมตร  ทีมหญิงสูง  2.24  เมตร  (1.3.3)

2.1.2                   ความสูงของตาข่าย  วัดที่กึ่งกลางของสนาม  ความสูงของตาข่าย  (ที่เหนือเส้นข้างทั้งสองด้าน)  ต้องสูงเท่ากัน  แต่จะต้องไม่สูงเกินกว่าความสูงที่กำหนด  2  เซนติเมตร

2.2       โครงสร้าง  (STRUCTURE)

               ตาข่ายมีความกว้าง  1  เมตร  และยาว  9.50  ถึง  10.00  เมตร  (โดยมีความยาวเหลืออยู่  25  ถึง  50  เซนติเมตร  จากแถบข้างแต่ละด้าน)  ทำด้วยวัสดุสีดำเป็นตาสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด  10  ตารางเซนติเมตร

 

(ภาพที่ 3)

 

                ที่ขอบบนของตาข่าย  มีแถบขนานกับพื้นพับ  2  ชั้น  สีขาวกว้าง  7  เซนติเมตร  เย็บติดตลอดความยาวของตาข่าย  ที่ปลายสุดแต่ละข้าง  เจาะรูไว้ข้างละ  1  รู  เพื่อร้อยเชือกผูกกับเสาขึงตาข่าย  เพื่อดึงให้แถบบนสุดของตาข่ายตึง

                ภายในแถบ  มีสายที่ยืดหยุ่นได้สำหรับผูกกับเสา  เพื่อทำให้ส่วนบนสุดของเสาตาข่ายตึง

                ที่ชายล่างสุดของตาข่ายมีแถบขนานกับพื้นกว้าง  5  เซนติเมตร  ภายในแถบมีสายที่ยืดหยุ่นได้สำหรับผูกกับเสาเพื่อทำให้ส่วนล่างของตาข่ายตึง

 

 

2.3       แถบข้าง  (SIDE  BANDS)

แถบสีขาว  2  เส้นผูกในแนวตั้งกับตาข่ายเหนือเส้นข้างทั้ง  2  เส้น  (1.3/ ภาพที่ 3)

แถบข้างมีขนาดกว้าง  5  เซนติเมตร  ยาว  1  เมตร  และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของตาข่าย

2.4       เสาอากาศ  (ANTENNAE)

เสาอากาศ  เป็นแท่งกลมยืดหยุ่นได้  ยาว  1.80  เมตร  เส้นผ่าศูนย์กลาง  10   มิลลิเมตร  ทำด้วยใยแก้วหรือวัสดุที่คล้ายคลึงกัน

เสาอากาศแต่ละต้นถูกยึดติดอยู่ริมด้านนอกของแถบข้างทั้งสอง  แต่อยู่คนละด้านของตาข่าย  (2.3/ภาพที่ 3)

ส่วนบนสุดของเสาอากาศที่ยื่นและเหนือตาข่ายออกไป  80  เซนติเมตร  จะเป็นแถบ สีสลับกันเป็นช่วงๆ ยาวช่วงละ 10 เซนติเมตร นิยมใช้สีแดงและสีขาว

เสาอากาศถือเป็นส่วนหนึ่งของตาข่าย  และเป็นแนวขนานที่กำหนดพื้นที่ข้ามตาข่าย  (10.1.1/ ภาพที่ 3 และ ภาพที่5)

2.5  เสาขึงตาข่าย  (POSTS)

2.5.1    เสาขึงตาข่ายยึดติดกับพื้นสนาม  ห่างจากเส้นข้าง  0.50-1.00  เมตร  มีความสูง  2.55   เมตร  สามารถปรับระดับได้  (ภาพที่  3)

                สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติและการแข่งขันอย่างเป็นทางการ  เสาขึงตาข่ายต้องยึดติดกับพื้นสนาม  ห่างจากเส้นข้าง  1  เมตร  เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ

2.5.2                   เสาขึงตาข่ายมีลักษณะกลมและเรียบ  ยึดติดกับพื้นโดยไม่มีสายยึดเสา  และต้องไม่เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายและไม่เป็นสิ่งกีดขวางใดๆ

2.6  อุปกรณ์อื่นๆ  (ADDITIONAL  EQIPTION)

                อุปกรณ์อื่นใดให้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงตามระเบียบของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ

 

กติกาข้อที่  3  ลูกบอล  (BALLS)

3.1       มาตรฐาน  (STANDARD)

ลูกบอลต้องกลม  ทำด้วยหนังฟอกหรือหนังสังเคราะห์ที่ยืดหยุ่นได้  ห่อหุ้มลูกทรง

กลมทำด้วยยางหรือวัสดุที่คล้ายคลึงกัน

                        สีของลูกบอลอาจเป็นสีอ่อนๆเหมือนกันทั้งลูก  หรืออาจเป็นหลายสีผสมกันก็ได้

                        ลูกบอลซึ่งทำด้วยวัสดุที่เป็นหนังสังเคราะห์มีหลายสีผสมกัน  ที่ใช้ในการแข่งขันระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการ  ต้องมีมาตรฐานตามที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติกำหนด

               ลูกบอลต้องมีเส้นรอบวงยาว  65-67  เซนติเมตร  และมีน้ำหนัก  260-280  กรัม

               ลูกบอลต้องมีแรงดันลม  0.30-0.325  กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร

3.2       รูปแบบของลูกบอล  (UNIFORMITY  OF  BALLS)

ลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันต้องมีเส้นรอบวง  น้ำหนัก  แรงอัด  ชนิด  และสี  ตามมาตรฐานเดียวกัน  (3.1)

                       การแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ  และรวมทั้งระดับชาติ  หรือการแข่งขันลีก  (League)  ของแต่ละประเทศต้องใช้ลูกบอลที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาขาติรับรองเท่านั้น  เว้นแต่ได้รับการยินยอมจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ

3.3       ระบบการใช้ลูกบอล  3  ลูก  (THREE-BALL  SYSTEM)

การแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ  และการแข่งขันเป็นทางการ 

จะใช้ลูกบอล  3  ลูก  โดยมีผู้กลิ้งบอล  6  คน  ประจำที่มุมของเขตรอบสนามทั้งสี่มุม ๆ ละ  1  คน  และหลังผู้ตัดสินด้านละ  1  คน  (ภาพที่ 10)

 

 

บทที่  2

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

(PARTICIPANTS)

 

กติกาข้อที่  4  ทีม  (TEAMS)

                4.1  ส่วนประกอบของทีม  (TEAM  COMPOSITION)

4.1.1      ทีมประกอบด้วยผู้เล่นไม่เกิน  12  คน  ผู้ฝึกสอน  1  คน  เทรนเนอร์  1  คนและแพทย์  1  คน  (5.2/5.3)

การแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติและการแข่งขันอย่างเป็นทางการ  แพทย์ต้องขึ้นทะเบียนกับสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ  ก่อนการแข่งขัน

การแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ  และการแข่งขันอย่างเป็นทางการในรุ่นที่ไม่จำกัดอายุ  ทึมประกอบด้วยผู้เล่นสูงสุดไม่เกิน  14  คน  (ผู้เล่นปกติไม่เกิน  12  คน)

4.1.2      ผู้เล่นคนหนึ่งของทีม  ที่ไม่ใช่ตัวรับอิสระ  ต้องเป็นหัวหน้าทีมและจะระบุไว้ในใบบันทึกการแข่งขัน  (5.1/19.1.3)

4.1.3      ผู้เล่นที่มีชื่ออยู่ในใบบันทึกการแข่งขันเท่านั้น  จึงจะลงสนามและร่วมการแข่งขันได้  เมื่อผู้ฝึกสอนและหัวหน้าทีม  (TEAM  CAPTAIN)  ลงชื่อในใบบันทึกการแข่งขันแล้วจะเปลี่ยนแปลงผู้เล่นอีกไม่ได้  (1/5.1.1/5.2.2)

                4.2  ตำแหน่งที่อยู่ของทีม  (LOCATION  OF  THE  TEAM)

4.2.1      ผู้เล่นที่ไม่ได้ลงแข่งขันควรนั่งบนม้านั่ง  หรืออยู่ในพื้นที่อบอุ่นร่างกายของทีมตนเอง  ผู้ฝึกสอนและผู้ร่วมทีมคนอื่นต้องนั่งบนม้านั่ง  แต่อาจลุกจากม้านั่งได้เป็น  ครั้งคราว  (1.4.4/  5.2.3/  7.3.3)  ม้านั่งของทีมตั้งอยู่ด้านข้างโต๊ะผู้บันทึก  นอกเขตรอบสนาม  (ภาพที่  1a  /ภาพที่ 1b)

4.2.2                   เฉพาะผู้ร่วมทีมเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้นั่งบนม้านั่งระหว่างการแข่งขันและร่วม  การอบอุ่นร่างกายก่อนการแข่งขัน  (4.1.1/7.2)

4.2.3                   ผู้เล่นที่ไม่ได้ลงการแข่งขันสามารถอบอุ่นร่างกายโดยไม่ใช้ลูกบอลได้ดังนี้

4.2.3.1        ระหว่างการแข่งขัน : ในพื้นที่อบอุ่นร่างกาย  (1.4.4/8.1 ภาพที่1aภาพที่1b)

4.2.3.2        ระหว่างขอเวลานอกและเวลานอกทางเทคนิค :  ในเขตรอบสนามด้านหลังแดนของทีมตนเอง  (1.3.3/15.4)

4.2.4                   ช่วงพักระหว่างเซต  ผู้เล่นสามารถอบอุ่นร่างกายโดยใช้ลูกบอลได้ในเขตรอบสนามของทีมตนเอง  (18.1)

4.3       เครื่องแต่งกาย  (EQUIPMENT)

เครื่องแต่งกายของผู้เล่นประกอบด้วย  เสื้อยืด  กางเกงขาสั้น  ถุงเท้า  (ชุดแข่งขัน)  และ

รองเท้ากีฬา

4.3.1                   สีและแบบของเสื้อยืด  กางเกงขาสั้นและถุงเท้าต้องเหมือนกันทั้งทีม  (ยกเว้นตัวรับอิสระ)  ชุดแข่งขันต้องสะอาด  (4.1/19.2)

4.3.2                   รองเท้าต้องเบาและอ่อนนุ่ม  พื้นเป็นยางหรือ  พื้นที่มีส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ไม่มีส้น

สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ 

และการแข่งขันอย่างเป็นทางการ  ในรุ่นที่ไม่จำกัดอายุ  จะไม่อนุญาตให้ใช้รองเท้าที่มีสีส่วนใหญ่เป็นสีดำที่พื้นทำให้เกิดรอย

4.3.3                   เสื้อผู้เล่นต้องมีหมายเลขตั้งแต่  1-18

สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ

และการแข่งขัน  อย่างเป็นทางการ  เสื้อผู้เล่นต้องมีหมายเลข  1-20

4.3.3.1        ต้องติดหมายเลขที่กลางหน้าอกและกลางหลัง  สีของหมายเลขต้องตัดกับสีเสื้ออย่างชัดเจน

4.3.3.2        หมายเลขด้านหน้าต้องสูงอย่างน้อยที่สุด  15  เซนติเมตร  ด้านหลังอย่างน้อยที่สุด  20  เซนติเมตร  และความกว้างของแถบที่ทำหมายเลขต้องกว้างอย่างน้อย  2  เซนติเมตร

           สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติและการแข่งขันอย่างเป็นทางการ  หมายเลขของผู้เล่นต้องมีหมายเลขซ้ำบนขากางเกงด้านขวา  ความสูง  4-6  เซนติเมตร  และแถบที่ทำตัวเลขกว้างอย่างน้อยที่สุด  1  เซนติเมตร  เสื้อและกางเกงต้องเป็นไปตามข้อบังคับของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ

4.3.4                   หัวหน้าทีมต้องมีแถบขนาด  8 × 2  เซนติเมตร  ติดอยู่ใต้หมายเลขตรงหน้าอกเสื้อ  (5.1)

4.3.5                   ห้ามใส่ชุดแข่งขันที่มีหมายเลขไม่ถูกต้อง  หรือชุดที่มีสีแตกต่างจากผู้เล่นอื่น  (ยกเว้นตัวรับอิสระ)  หรือไม่มีหมายเลข  (19.2)

4.4                               การเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย  (CHANGE  OF  EQUIPENT)

ผู้ตัดสินที่  1  มีอำนาจที่จะอนุญาตให้ผู้เล่น  1  คน  หรือมากกว่า:

4.4.1                   ลงแข่งขันโดยไม่ใส่รองเท้าได้

สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ

และการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะไม่อนุญาตให้ลงแข่งขันโดยไม่ใส่รองเท้า

4.4.2                   เปลี่ยนชุดแข่งขันที่เปียกหรือชำรุดในช่วงเซต  หรือหลังจากการเปลี่ยนตัวได้โดยสีแบบ  และหมายเลขของชุดใหม่ต้องเหมือนกับชุดเดิม  (4.3/15.5)

4.4.3                   สวมชุดวอร์มลงแข่งขันได้ถ้าอากาศหนาว  โดยสีและแบบของชุดวอร์มต้องเหมือนกันทั้งทีม  (ยกเว้นตัวรับอิสระ)  และมีหมายเลขตามกติกาข้อที่  4.3.3  (4.1.1/20.2)

4.5                               สิ่งของที่ห้ามสวมใส่  (FORBIDDEN  OBJECTS)

4.5.1                   ห้ามสวมใส่สิ่งของซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ  หรือช่วยให้ผู้เล่นได้เปรียบผู้อื่น

4.5.2      ผู้เล่นอาจสวมแว่นตาหรือเลนต์ได้  โดยรับผิดชอบอันตรายที่อาจเกิดขึ้นด้วยตนเอง

 

กติกาข้อที่  5  ผู้นำของทีม  (TEAM  LEADER)

                ทั้งหัวหน้าทีมและผู้ฝึกสอนเป็นผู้รับผิดชอบความประพฤติและระเบียบวินัยของผู้ร่วมทีม  (20)  ตัวรับอิสระจะเป็นหัวหน้าทีมไม่ได้  (19.1.3)

5.1                               หัวหน้าทีม  (CAPTAIN)

5.1.1                   ก่อนการแข่งขัน  หัวหน้าทีมเป็นผู้ลงชื่อในใบบันทึกการแข่งขันและเป็นผู้แทนของทีมในการเสี่ยง  (7.1/25.1.1)

5.1.2                   ระหว่างการแข่งขัน  และขณะอยู่ในสนามแข่งขัน  หัวหน้าทีม  (TEAM  CAPTAIN)ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมในสนามแข่งขัน(GAME CAPTAIN)  เมื่อหัวหน้าทีมไม่ได้เล่นอยู่ในสนาม  ผู้ฝึกสอนหรือ  ตัวหัวหน้าทีมเองต้องแต่งตั้งผู้เล่นคนที่อยู่ในสนาม แต่ต้องไม่ใช่ตัวรับอิสระ  ทำหน้าที่หัวหน้าทีมในสนามแข่งขัน  (GAME  CAPTAIN)  และต้องรับผิดชอบไปจนกว่าหาหน้าทีม  (TEAM  CAPTAIN)  จะเปลี่ยนตัวกลับลงมาเล่นอีก  หรือจนกว่าจะสิ้นสุดเซตนั้น  (6.2/  19.1.3)

เมื่อลูกตาย  หัวหน้าทีมในสนามแข่งขันเท่านั้นที่มีสิทธิเป็น

ผู้แทนของทีมพูดกับผู้ตัดสินเพื่อ  (8.2)

5.1.2.1        ขอคำอธิบายในการตีความกติกา  หรือนำกติกามาใช้  และร้องขอหรือยื่นคำถามของเพื่อนร่วมทีม  ถ้าคำอธิบายไม่เป็นที่น่าพอใจหัวหน้าทีมในสนามแข่งขัน  ต้องขอสงวนสิทธิบันทึกการทักท้วงนั้นอย่างเป็นทางการในใบบันทึกการแข่งขัน  เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง  (23.2.4)

5.1.2.2        ขอสิทธิ

ก.      เปลี่ยนชุดและอุปกรณ์การแข่งขันบางส่วนหรือทั้งหมด  (4.3/4.4.2)

ข.      ตรวจตำแหน่งผู้เล่นของทีม  (7.4)

ค.      ตรวจพื้นสนาม  ตาข่าย  และลูกบอล  เป็นต้น  (1.2/2/3)

5.1.2.3   ถ้าผู้ฝึกสอนไม่อยู่เป็นผู้ทำหน้าที่ขอเวลานอกและเปลี่ยนตัวผู้เล่น  (15.2.1/15.4/15.5)

 

                                5.1.3      เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันหัวหน้าทีมต้อง:  (6.3)

5.1.3.1   แสดงความขอบคุณผู้ตัดสิน  และลงชื่อในใบบันทึกการแข่งขันเพื่อรับรองผลการแข่งขัน  (26.2.3.3)

5.1.3.2   เมื่อมีการแจ้งกับผู้ตัดสินที่  1  ไว้แล้ว  ก็สามรถยืนยันและบันทึกการทักท้วงอย่างเป็นทางการต่อผู้ตัดสินเกี่ยวกับการนำกติกามาใช้หรือตีความกติกาลงในใบบันทึกการแข่งขัน  (5.1.2.1/25.2.3.2)

                5.2          ผู้ฝึกสอน  (COACH)

5.2.1      ตลอดการแข่งขัน ผู้ฝึกสอนเป็นผู้ควบคุมการเล่นของทีม ภายนอกสนามแข่งขันเป็นผู้เลือกผู้เล่น  6  คนแรก  เปลี่ยนตัวผู้เล่นและขอเวลานอกผู้ฝึกสอนทำหน้าที่ดังกล่าวได้ โดยขอผ่านทางผู้ตัดสินที่ 2  (1.1/7.3.2/15.4/15.5)

5.2.2      ก่อนการแข่งขัน  ผู้ฝึกสอนต้องบันทึกหรือตรวจสอบรายชื่อหรือหมายเลขของผู้เล่นในใบบันทึกการแข่งขัน  และลงชื่อในใบบันทึกการแข่งขันนั้น  (4.1/25.2.1.1)

5.2.3      ระหว่างการแข่งขัน  ผู้ฝึกสอนต้อง

5.2.3.1   ยื่นใบส่งตำแหน่งของผู้เล่นที่ลงชื่อแล้วให้ผู้ตัดสินที่  2  หรือผู้บันทึกก่อนการแข่งขันทุกเซต  (7.3.2)

5.2.3.2   นั่งที่ม้านั่งของทีมซึ่งใกล้กับผู้บันทึกมากที่สุด  แต่อาจลุกจากม้านั่งได้เป็นครั้งคราว  (4.2)

5.2.3.3   ขอเวลานอกและเปลี่ยนตัวผู้เล่น  (15.4/15.5)

5.2.3.4   ผู้ฝึกสอนรวมทั้งผู้ร่วมทีมอื่น ๆ อาจให้คำแนะนำผู้เล่นในสนามได้  โดยผู้ฝึกสอนอาจให้คำแนะนำขณะที่ยืนหรือเดินภายในเขตเล่นลูก  (FREE  ZONE)

ด้านหน้าของม้านั่งผู้เล่นสำรอง  ตั้งแต่แนวที่ยื่นออกมาของเส้นเขตรุก  จนถึงพื้นที่อบอุ่นร่างกาย  แต่ต้องไม่รบกวนหรือถ่วงเวลาการแข่งขัน  (1.3.4/1.4.4)

สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ  และการแข่งขันอย่างเป็นทางการ  ผู้ฝึกสอนสามารถทำหน้าที่  ณ  บริเวณหลังเส้นประ  ซึ่งเป็นเขตกำหนดให้ผู้ฝึกสอนทำหน้าที่

5.3                               ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  (ASSISTANT  COACH)

5.3.1                   ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนั่งบนม้านั่งของทีม  แต่ไม่มีสิทธิใดๆ ที่จะขอหยุดการแข่งขัน

5.3.2                   ถ้าผู้ฝึกสอนต้องออกจากการทำหน้าที่ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม  รวมถึงการถูกลงโทษ  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนอาจทำหน้าที่แทนผู้ฝึกสอน  ในช่วงเวลาที่ผู้ฝึกสอนต้องออกจากการทำหน้าที่  โดยการขออนุญาตจากหัวหน้าทีม  (Game  Captain)  และได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสินที่  1  ทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนในช่วงเวลาที่ผู้ฝึกสอนไม่อยู่  (5.1.2/5.2)

 

บทที่  3

รูปแบบการแข่งขัน

(PLAYING  FORMAT)

 

กติกาข้อที่  6  การให้คะแนน  การชนะแต่ละเซต  (SET)  และการชนะในแต่ละนัด  (MATCH)

6.1                               การให้คะแนน  (TO  SCORE  A  POINT)

6.1.1                   คะแนน  ทีมจะได้คะแนนเมื่อ: 

6.1.1.1        ทำให้ลูกบอลลงบนพื้นสนามในแดนของทีมตรงข้าม  (8.3/10.1.1)

6.1.1.2        ฝ่ายตรงข้ามทำผิดกติกา  (6.1.2)

6.1.1.3        ฝ่ายตรงข้ามถูกทำโทษ  (16.2.3/21.3.1)

6.1.2                   การทำผิดกติกา  ทีมทำผิดกติกาเมื่อกระทำลักษณะการเล่นที่ตรงข้ามกับกติกาการแข่งขัน  (หรือขัดแย้งกับกติกาด้วยวิธีการใด ๆ )  ผู้ตัดสินจะพิจารณาการทำผิดนั้น  และจะตัดสินการทำผิดกติกานั้นๆ ดังนี้

6.1.2.1        ถ้ามีการเล่นผิดกติกาสองอย่างหรือมากกว่าเกิดขึ้นต่อเนื่องกันจะลงโทษเฉพาะการผิดกติกาที่เกิดขึ้นก่อนเท่านั้น

6.1.2.2        ถ้าทั้งสองทีมเล่นผิดกติกาสองอย่างหรือมากกว่าพร้อมๆกันทั้งสองทีม  จะถือว่าเป็นการกระทำผิดทั้งคู่

 

 

 

 

6.1.3                   การเล่นและสิ้นสุดการเล่น  (Rally  and  completed  rally)

การเล่น  (Rally)  เป็นลักษณะการเล่นที่เริ่มต้นตั้งแต่ผู้เสิร์ฟทำ

การเสิร์ฟจนกระทั่งลูกตาย  การสิ้นสุดการเล่น  (A  completed  rally)  เป็นลักษณะการเล่นที่สิ้นสุดลงซึ่งมีผลต่อการได้คะแนน  การเล่นจะเริ่มและสิ้นสุดลงด้วยสัญญาณนกหวีดจากผู้ตัดสิน  (8.1/8.2)

6.1.3.1        ถ้าทีมที่เป็นฝ่ายเสิร์ฟชนะการเล่นลูกจะได้คะแนน  และได้เสิร์ฟต่อ 

6.1.3.2        ถ้าทีมที่เป็นฝ่ายรับลูกเสิร์ฟชนะการเล่นลูกจะได้คะแนน  และได้เสิร์ฟในครั้งต่อไป

6.2                               การชนะในแต่ละเซต  (TO  WIN  A  SET)  (ภาพที่11  (9)

ทีมที่ทำได้  25  คะแนนก่อน  (ยกเว้นเซตตัดสิน)  จะเป็นทีมชนะการแข่งขันเซต

นั้น  ถ้าทีมคะแนนได้  24 – 24  คะแนนเท่ากัน  จะต้องแข่งขันกันต่อไปจนกว่าทีมใดทีมหนึ่งทำคะแนนนำอีกทีมหนึ่งอย่างน้อยที่สุด  2  คะแนน  (26 -25,  27 -25,...........)  (6.3.2)

6.3                               การชนะในแต่ละนัด  (TO  WIN  THE  MATCH)  (ภาพที่11(9)

6.3.1      ทีมที่ทำได้  3  เซตเป็นทีมที่ชนะการแข่งขันนัดนั้น  (6.2)

6.3.2      ในกรณีที่ทำได้  2 -2  เซตเท่ากัน  การแข่งขันในเซตตัดสิน  (เซตที่  5)  จะแข่งขันกัน  15  คะแนน  และต้องมีคะแนนนำอีกทีมหนึ่งอย่างน้อยที่สุด  2  คะแนน  (7.1)

6.4          ทีมที่ผิดระเบียบการแข่งขันและไม่พร้อมจะแข่งขัน  ( DEFAULT  AND  INCOMPLETE  TEAM )

6.4.1      ถ้าทีมปฏิเสธที่จะแข่งขัน  หลังจากได้รับแจ้งให้แข่งขันต่อ  ทีมนั้นจะถูกแจ้งว่าทำผิดระเบียบการแข่งขัน  และปรับเป็นแพ้ในการแข่งขันนัดนั้น  ด้วยผลการแข่งขัน  0 0 -3  เซต  และมีคะแนน   0-25  ในแต่ละเซต  (6.2/6.3)

6.4.2      ทีมที่ไม่มาปรากฏตัว  ณ  สนามแข่งขันตามเวลาที่กำหนด  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ถือว่าผิดระเบียบการแข่งขัน  และมีผลการแข่งขันเช่นเดียวกับกติกาข้อ  6.4.1

6.4.3      ทีมที่ถูกแจ้งว่าไม่พร้อมจะแข่งขันในเซตใดเซตหนึ่ง  หรือการแข่งขันนัดใดนัดหนึ่ง  จะแพ้ในเซตนั้นหรือการแข่งขันนัดนั้น  ทีมตรงข้ามจะได้คะแนนหรือได้ทั้งคะแนนและเซตเพื่อเป็นทีมชนะในเซตหรือการแข่งขันนัดนั้น  ส่วนทีมที่ไม่พร้อมจะแข่งขันจะยังคงได้คะแนนและเซตที่ทำไว้ได้  (6.2/6.3/7.3.1)

กติกาข้อที่  7  โครงสร้างของการแข่งขัน  (STRUCTURE  OF  PLAY)

7.1                               การเสี่ยง  (TOSS)

ก่อนการแข่งขันผู้ตัดสินที่  1  จะทำการเสี่ยงเพื่อตัดสินว่า  ทีมใดจะเสิร์ฟก่อน 

หรืออยู่แดนใด ในเซตที่  1  (12.1.1)

                       &n