การใช้ Present Simple Tense                                          

 โครงสร้างประโยค คือ Subject + Verb1 (s, es)                  

ใช้กับเหตุการณ์

1. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เป็นความจริงตลอดไปหรือเป็นความจริงตามธรรมชาติ

เช่น - The sun rises in the east.( พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก )

       - Fire is hot. ( ไฟร้อน )

 2. ใช้กับการกระทำที่ทำจนเป็นนิสัย มักจะมีกลุ่มคำที่มีความหมายว่า เสมอๆ บ่อยๆ ทุกๆ อยู่ด้วย เช่น

- I get up at six o’clock everyday. ( ฉันตื่นนอนเวลา 6 นาฬิกาทุกวัน )

หลักการจำและนำไปใช้

1. ประธาน He, She, It หรือ 1 เดียวเท่านั้น ต้องเติม s หรือ es ท้ายคำกริยาด้วย มีกริยาช่วย คือ does

2. ประธาน I, You, We, They, หรือ 2 ขึ้นไป กริยาเหมือนเดิม มีกริยาช่วย คือ do

3. do และ does ใช้ในประโยค คำถามและปฏิเสธ

4. ในประโยคมี do/ does กริยาไม่ต้องเติม s / es

ชนิดของประโยค

 1. ประโยคบอกเล่า = Subject + Verb1 + (Object). เช่น

 - She likes English .

 - Jack plays football everyday.

2. ประโยคคำถาม

 2.1 ประโยค Yes/No question ใช้ Do, Does + ประธาน + กริยา ? เช่น

- Does she like English?

- Does Jack play football everyday?

- Do you like Thai?

- Do Jack and his friends play football everyday?

 การตอบแบบ Short answer

 1. เมื่อประโยคคำถามใช้ Does                                                     

- ตอบว่าใช่ใช้ Yes, he/she/it does.

- ในกรณีปฏิเสธใช้ No, he/she/it doesn’t.

2. เมื่อประโยคคำถามใช้ Do 

- ตอบว่าใช่ใช้ Yes, I/you/we/they do.

- ในกรณีปฏิเสธใช้ No, I/you/we/they don’t.

                                    

 แบบฝึกหัดและเฉลยค่ะ

http://www.maleeya.net/data/test1presim.html

 

Source:  http://tc.mengrai.ac.th/jareeya/presentsimpletense.htm

             http://www.maleeya.net/data/test1presim.html

             http://www.thefreedictionary.com/present