มาตราการวัด  หมายถึง  การกำหนดตัวเลขที่แน่นอน  การประมาณหลักการวัดต่างๆ   มาตราการวัดแบ่งได้ 4 ระดับคือ
1. มาตราการวัดระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale)
     เป็นระดับที่ใช้จำแนกความแตกต่างๆของสิ่งที่ต้องการวัดออกเป็นกลุ่มๆ โดยใช้ตัวเลข   แทนกลุ่มต่างๆนั้น ไม่สามารถนำมา บวก ลบ คูณ หรือหาสัดส่วนได้ ใช้ตัวเลขเป็นสื่อแยกความแตกต่างระหว่างสิ่ง 2สิ่ง หรืออาจมากกว่านั้น โดยตัวเลขนั้นไม่สามารถนำมาคำนวณได้างๆนั้น
2. มาตราการวัดระดับเรียงอันดับ (Ordinal Scales)

        ใช้ตัวเลขบอกถึงสถานะว่า คนนั้นสอบได้ที่1 อีกคนสอบได้ที่2 แต่ไม่สามารถบอกถึงปริมาณความเก่งของคนนึงกับอีกคนนึง โดยตัวเลขปริมาณความเก่งของคนนึงกับอีกคนนึง โดยตัวเลขนั้นสามารถนำมาคำนวณได้นั้นเป็นระดับที่ใช้สำหรับจัดอันดับที่ หรือตำแหน่งของสิ่งที่ต้องการวัด  ตัวเลขในระดับนี้ สามารถนำมา บวก หรือลบกันได้

3. มาตราการวัดระดับช่วง (Interval Scale)    

    เป็นการกำหนดค่าตัวเลขโดยมีช่วงห่างระหว่างตัวเลขเท่า ๆ กัน สามารถนำตัวมาเปรียบเทียบกันได้ว่าว่ามีปริมาณมากหรือน้อย ใช้ตัวเลขแทนช่วงหนึ่งช่วงโดยที่ความหมายนั้นไม่ตายตัว เช่น เขามีเงิน 0บาท อาจจะไม่ใช่ 0 เสมอไปเนื่องจากเค้านำเงินทั้งหมดไปซื้อของสิ่งหนึ่งโดยที่เค้าได้รับสิ่งของมาแทนเงินจำนวนนั้น โดยไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นกี่เท่าของกันและกัน โดยตัวเลขนั้นสามารถนำมาคำนวณได้

4. มาตราการวัดระดับอัตราส่วน (Ratio Scale)

      ใช้ตัวเลขแทนค่าที่แท้จริง เช่น ถนนที่ยาว 50 กิโลเมตร ยาวเป็น 2 เท่าของอีกถนนนึงที่มีความยาว 25 กิโลเมตร ซึ่งตัวเลขนั้นสามารถนำมาคำนวณได้เป็นการกำหนดค่าตัวเลขให้กับสิ่งที่ต้องการวัด