หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

 วิชาชีววิทยา  รหัสวิชา  (ว 40242)                  เรื่อง  การย่อยอาหารของจุลินทรีย์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์                         ชั้น ม.4   ภาคเรียนที่ 2/2553 สอนวันที่ ….เดือน ……………… พ.ศ. ………….        

เวลา 2ชั่วโมง                                              ชื่อผู้สอน อรพรรณ  บุญประเสริฐ

มาตรฐานการเรียนรู้

                ว 1.1-1

                ว 8.8-1

สาระการเรียนรู้

                การสำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร้าง, การทำงานของระบบย่อยอาหาร และการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงานในร่างกายของสัตว์และมนุษย์

จุดประสงค์การเรียนรู้

                1.  ด้านความรู้ (Knowledge)

                             -  สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปกระบวนการย่อยอาหารของจุลินทรีย์บางชนิด

                2.  ด้านทักษะกระบวนการ (Process)

                    -  สามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

                3.  ด้านเจตคติ (Attitude)

                             -  เห็นคุณค่าและมีจิตวิทยาศาสตร์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                สำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร้าง, การทำงานของระบบย่อยอาหาร และการสลายสารอาหาร เพื่อให้ได้พลังงานในร่างกายของสัตว์และมนุษย์

สาระสำคัญ

                อาหารที่สิ่งมีชีวิตกินเข้าไปจะถูกย่อยให้มีโมเลกุลเล็กลงจนถึงขนาดที่เซลล์นำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้แบคทีเรียส่วนใหญ่ และราจะใช้วิธีปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยสลายสารอินทรีย์ภายนอกเซลล์ แล้วจึงดูดซึมสารอาหารที่ได้จากการย่อยเข้าสู่เซลล์โพรโทซัวบางชนิด เช่น อะมีบาและพารามีเซียม มีการย่อยสารอาหารภายในเซลล์ โดยนำสารอาหารเข้าสู่เซลล์ด้วยวิธีฟาโกไซโทซิส, พิโนไซโทซิส และย่อยด้วยเอนไซม์ในไลโซโซม

เนื้อหา

                บทที่ 5  ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน

                                5.1  อาหารและการย่อยอาหาร

                                                5.1.1  การย่อยอาหารของจุลินทรีย์

                กิจกรรมที่ 5.1  การกินอาหารของพารามีเซียม

กระบวนการจัดการเรียนรู้

          1.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต้องอาศัยพลังงานจาก  การสลายสารอาหาร สารอาหารที่สิ่งมีชีวิตบริโภคเข้าไปจะถูกย่อยให้มีโมเลกุลเล็กลงจนถึงขั้นที่เซลล์นำไปใช้ได้

          2.  แจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

          3. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน จำนวน 20 ข้อ

          4.  แสดงแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน

          5.  สังเกต สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายกระบวนการของเห็ดราและแบคทีเรีย

          6.  วิเคราะห์ เปรียบเทียบ กระบวนการย่อยอาหารของเห็ดรา อะมีบาและพารามีเซียม

          7.  นักเรียนแบ่งกลุ่มคละตามความสามารถเก่ง อ่อน และปานกลาง ปฏิบัติกิจกรรมที่ 5.1 การกินอาหารของพารามีเซียม

          8.  นำความรู้ เรื่อง การย่อยสลายสารอินทรีย์ของจุลินทรีย์มาอธิบายผลที่เกิดขึ้นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และระบบนิเวศ

          9.  เพิ่มเติมความรู้โดยให้นักเรียนดูภาพเคลื่อนไหว เรื่อง การกินอาหาราของพารามีเซียมในซีดีรอม