ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 6

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 Universal Declaration of Human Rights เป็นมติของสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ และเป็นกฎหมายแม่บทด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นรากฐานของอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่างๆในสมัยต่อมา ปฏิญญาดังกล่าวมี 30 ข้อ ประกอบด้วยสิทธิของพลเมือง (civil rights) สิทธิทางการเมือง (political rights) และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (economic, social and cultural rights)

ซึ่งในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 6 นั้นได้บัญญัติว่า ทุกๆคนมีสิทธิที่จะได้รับ การยอมรับว่าเป็นบุคคลในกฎหมาย ไม่ว่า ณ ที่ใดๆ กล่าวคือ ปฏิญญาฯ ข้อ 6  ได้บัญญัติขึ้นเพื่อเป็นการรับรองสิทธิของมนุษย์ทุกคนที่เกิดมา ไม่ว่าจะเกิดที่ไหน บิดา มารดาเป็นใครก็ตาม มนุษย์ย่อมมีสิทธิในการรับรองสถานะทางกฎหมาย  เพื่อให้มนุษย์นั้นได้รับซึ่งสิทธิต่างๆอันพึงจะได้รับ ดังนั้น เมื่อเราเกิด ก็ต้องมีการแจ้งเกิด เพื่อเป็นการรับรองว่าคนๆนี้เป็นมนุษย์และอยู่ที่นี่นะ เมื่อตายก็ต้องแจ้งตายว่า คนๆนี้ตายไปแล้วนะ เพื่อจะได้เกิดการรับรองขึ้น เมื่อมีปฏิญญาฯ ข้อ 6  จึงได้เกิดการจำแนกมนุษย์ขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ คนมีรัฐเจ้าของตัวบุคคลและคนไรรัฐเจ้าของตัวบุคคล คนมีรัฐเจ้าของตัวบุคคลก็ย่อมได้รับสิทธิต่างๆอันคนมีสัญชาติพึงจะได้รับตามรัฐธรรมนูญ ส่วนคนไร้รัฐเจ้าของตัวบุคคลนั้น มิได้ถูกรับรองว่าเป็นบุคคลในกฎหมายก็เท่ากับว่าเราไม่มีสัญชาติ ไม่มีตัวตนยู่ในทางกฎหมาย เมื่อไม่มีตัวตนสิทธิต่างๆก็ต้องไม่มีตามไปด้วย เช่น สิทธิในการเลือกตั้ง สิทธิในสวัสดิการ การรักษาพยาบาล หรือการศึกษา เป็นต้นซึ่งในปัจจุบันนี้ประเทศไทยก็พบปัญหานี้อยู่มาก อาทิ คนหนีภัยความตาย ชาวเขาเผ่าต่างๆ ส่งผลให้ คนเหล่านี้เป็นคนไม่มีสัญชาติหรือคนไร้รัฐนั่นเอง ซึ่งคนเหล่านี้จะไม่สามารถได้รับประโยชน์ได้เท่ากับคนที่มีสัญชาติ ถูกเอารัดเอาเปรียบถูกปฏิเสธและถูกดูถูกจากคนในสังคม ซึ่งเป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แม้จะมีการออกปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมารองรับ ให้มนุษย์มีสถานะทางกฎหมายแต่ในทางปฏิบัตินั้นก็ไม่ได้มีการับรองดังกล่าวอย่างทั่วถึง เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วคนไร้รัฐเหล่านี้จะต้องอยู่อย่างนี้ต่อไปอย่างนั้นหรือ ?? แล้วศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคที่ทุกคนพูดถึงมันมีอยู่จริงหรือ ??