โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 

แบบเขียนโครงการ 

ปีการศึกษา  2554

................................................................................. 

1.  ชื่องาน / โครงการ      โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.  กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559) ยุทธศาสตร์ที่.......7.........

     กลยุทธ์ของสพฐ.   ที่...............................กลยุทธ์ของสพท.ที่ .............. 

     กลยุทธ์สถานที่ศึกษาที่..............................กลยุทธ์แผนงานที่..........

3.  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ............7...........ตัวบ่งชี้....7 ( 7.3 ).........................  

     มาตรฐานของสมศ.   ................ตัวบ่งชี้..........

     มาตรฐานของสพฐ.   ที่...............ตัวบ่งชี้........

4.  ลักษณะของโครงการ  ( ใหม่, ต่อเนื่อง)   ต่อเนื่อง

5.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ( ฝ่าย / กลุ่มสาระฯ /งาน )    กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

6.  หลักการและเหตุผล  (แสดงให้เห็นสภาพปัจจุบันปัญหา / ความต้องการ / เหตุผลและความจำเป็น )

                ตามพระราชบัญญัติการศึกษา  ปีการศึกษา  2542  หมวดที่  6  มาตราที่ 6 กำหนดไว้ว่า “การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย  ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถร่วมอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย  ได้ดำเนินการตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเร่งด่วนภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมครูและผู้ปกครองให้มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ

7.  วัตถุประสงค์  ( ให้สอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการและสามารถปฏิบัติได้ )

                1.  เพื่อส่งเสริมสร้าง  และพัฒนาความรู้  ความสามารถ (IQ) ของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพมี

                     พัฒนาการทางอารมณ์ (EQ) และจริยธรรมทางสังคม (MD) ที่ดีงาม

                2.  เพื่อสร้างสัมพันธภาพ  ความเข้าใจ  ความเห็นอกเห็นใจอันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง

                3.  เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนเห็นความสำคัญและเข้าใจถึงแนวปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือ

                   นักเรียนตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา

                4.  เพื่อพัฒนาศักยภาพ  นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง

                5.  เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรม/คุณลักษณะตามที่โรงเรียนกำหนด

8.  เป้าหมาย  ( แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่ให้เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน / โครงการ )

 8.1  ปริมาณ  ( ระบุหน่วย )                               

ครู - อาจารย์     จำนวน      120        คน

นักเรียน           จำนวน      2,600      คน

ผู้ปกครอง         จำนวน     2,000       คน

8.2  คุณภาพ ( ระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ )

1.  นักเรียนโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยทุกคน  ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม  ตามความเป็นจริง 

2.  ครู  อาจารย์โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยทุกคน  เข้าใจนักเรียนอย่างแท้จริง

มีข้อมูลสามารถทำการช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ  และต่อเนื่อง

3.  ผู้ปกครองร้อยละ  80  สามารถให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียนจนส่งผลให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงาม

9.  พื้นที่ดำเนินการ  (สถานที่ใช้ปฏิบัติ )

     โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

10.  ระยะเวลาดำเนินการ  ( ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและสิ้นสุด )

       พฤษภาคม  2554  ถึง  มีนาคม  2555

11.  วิธีดำเนินการ

กิจกรรม / ขั้นตอน 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ (ว.ด.ป.)

งบประมาณ 

1.  ขั้นเตรียม

 

 

      -  เสนอขออนุมัติโครงการ

      - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

          1. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและเครือข่าย

          2. กิจกรรมเติมเต็มศักยภาพนักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง

          3. กิจกรรมผลิต , จัดทำสื่อนวัตกรรมและพัฒนา

              เครื่องมีอและเอกสารระบบดูแลฯ

ตลอดปีการศึกษา

2554

 

 2.  ขั้นดำเนินการ 

 

 

1. จัดประชุมคณะกรรมการ

2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

3. ดำเนินการตามโครงการ / กิจกรรม

3.1 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

      ภาคเรียนละ  1  ครั้ง  รวม 2 ครั้ง

3.2 กิจกรรมเติมเต็มศักยภาพครูเพื่อการดูแล  

      ช่วยเหลือนักเรียน

3.3 กิจกรรมผลิต , จัดหาสื่อนวัตกรรมและพัฒนา

      เครื่องมือและเอกสารระบบดูแลและแผ่นพับ

3.4 เผยแพร่กิจกรรมทางเว็บไซต์และสื่ออื่นๆ      

 

 

 

ส.ค. 54 และ ม.ค. 55

 

มิ.ย. 54

 

พ.ค. 54 – ส.ค. 55

 

ตลอดปีการศึกษา 2554

 

 

 

 87,000  บาท

 

10,000  บาท

 

23,000  บาท

3.  ขั้นติดตามประเมินผล

 

 

     -  การสังเกต – แบบประเมิน

     -  การนิเทศกำกับ  ติดตาม

     -  สรุปผลการดำเนินงาน  รายงาน

        ผลการดำเนินงาน

ส.ค. 54 และ มี.ค. 55

 

12.  เนื้อหารสาระ  (เฉพาะโครงการทางวิชาการที่มีการอบรมหรือสัมมนาโดยระบบเนื้อหาหรือหลักสูตร)

 1.  กิจกรรมเติมเต็มศักยภาพครู หลักสูตรการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการจัดกิจกรรม  แก้ปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา  และส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนกลุ่มปกติ                            

13.  งบประมาณ    0    อุดหนุนฯ           0    บกศ.              0    เงินอื่นๆ 

       รายละเอียดค่าใช้จ่าย  

กิจกรรม

ค่าตอบแทนวิทยากร

ค่าอาหาร

ค่าวัสดุอุปกรณ์

เงินบำรุงการศึกษา

เงินอื่นๆ

 

1.กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง    ภาคเรียนละ  1  ครั้ง รวม 2 ครั้ง

3,000

80,000 

4,000

 

87,000

2 กิจกรรมเติมเต็มศักยภาพครูเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

10,000 

 

10,000 

 

3.กิจกรรมผลิต ,จัดหาสื่อนวัตกรรมและพัฒนาเครื่องมือเอกสารระบบดูแลและแผ่นพับ

 

 

23,000

23,000 

 

รวม

 

 

 

33,000

87,000

                      

14.  ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ    (รายชื่อบุคคล)

                1.  นางสาวจรรยา  ธนะนิมิตร

                2.  คณะกรรมการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

15.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ( ระบุหน่วยงานหรือบุคคลที่มีส่วนช่วยเหลือหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน )

                1.  งานแนะแนว

                2.  งานพยาบาล

                3.  โรงพยาบาลในพื้นที่

                4.  ปปส.

                5.  สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ

16.  การติดตามประเมินผล  ( ระบุวิธีการ เครื่องมือ และระยะเวลาดำเนินการ )

 1.  ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

 2.  แบบประเมินผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และแบบประเมินความพึงพอใจของครู ต่อการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ

 3.  แบบประเมินความพึงพอใจของครู – นักเรียน – ผู้ปกครองที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 4.  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเติมเต็มศักยภาพนักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง

 5.  การประเมินทบทวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

แบบเขียนรายละเอียดของการจัดกิจกรรม

1.  ชื่อกิจกรรม           ประชุมผู้ปกครอง

     อยู่ในโครงการ      พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2.  กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559) ยุทธศาสตร์ที่.......................

     กลยุทธ์ของสพฐ.ที่..............................กลยุทธ์ของ สพท.ที่..............

     กลยุทธ์สถานศึกษาที่..........................กลยุทธ์แผนงานที่.................

3.  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติที่     

ตัวบ่งชี้   มาตรฐานของ  สมศ.ที่......................ตัวบ่งชี้..................

             มาตรฐานของ สพฐ. ที่.........15............ตัวบ่งชี้......15.1,15.4........

4.  วัตถุประสงค์

  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองในการพัฒนา   สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ปีการศึกษา  2542 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

5.  เป้าหมาย

    5.1 ด้านปริมาณ

         จัดประชุมผู้ปกครองและเครือข่าย  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  รวม 2 ครั้ง

    5.2 ด้านคุณภาพ

       ผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีส่วนร่วม

      พัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงมีประสงค์

6.  พื้นที่ดำเนินการ

                                โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

7. ระยะเวลาดำเนินการ

                                พฤษภาคม 2554 – มีนาคม 2555

8.  วิธีดำเนินการ

                1.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองเครือข่าย

                2.  จัดเตรียม

                                2.1  วัสดุ , อุปกรณ์ , เอกสาร , การประชุม

                                2.2  วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง

                                2.3  จัดทำเอกสารประกอบการประเมินและกิจกรรมประชุม

                3.  ประชุมครูที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการพบผู้ปกครอง

                4.  ดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองภาคเรียนละ  1   ครั้ง

                5.  สรุปประเมินผลและบันทึกการประชุมผู้ปกครอง

                6.  รายงานผลการดำเนินงาน

                7.  เผยแพร่กิจกรรมทางเว็บไซต์ และสื่ออื่นๆ

9.  การติดตามประเมินผล

                1.  แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ปกครอง

                2.  แบบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการประชุมและบันทึกการประชุมผู้ปกครอง

                3.  การประเมินทบทวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

10.  งบประมาณ

                เงินอื่นๆ (ค่าอาหารว่างสำหรับผู้ปกครองและอื่นๆ)     87,000   บาท

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย

แบบเขียนรายละเอียดของการจัดกิจกรรม

1.  ชื่อกิจกรรม      ผลิต,จัดหาสื่อ,นวัตกรรมและพัฒนาเครื่องมือและเอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

     อยู่ในโครงการ   พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2.  กลยุทธ์สถานศึกษาที่ ...............โครงการตามแผนงานที่ ................

3.  สอดคลองกับมาตรฐาน สพฐ. ที่ ...15......ตัวบ่งชี้ .....15.1........

4.  ลักษณะกิจกรรม  (ใหม่,ต่อเนื่อง)   ต่อเนื่อง

5.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ   (ผ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน)       กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

6.  วัตถุประสงค์

               เพื่อเป็นการผลิต,จัดหาสื่อ,นวัตกรรมพัฒนาเครื่องมือและเอกสารการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เหมาะสมในการดำเนินงาน  รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  คัดกรอง  ป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มเสียง/มีปัญหา  พัฒนานักเรียนกลุ่มเสี่ยง,ปกติ  การจัดกิจกรรมโฮมรูม  และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านต่างๆ

7.  เป้าหมาย

                7.1  ด้านปริมาณ   ผลิต,จัดหาสื่อ,นวัตกรรมปรับปรุง  แก้ไข  พัฒนาเครื่องมือและเอกสารระบบดูแลช่วยนักเรียน  5  รายการ

                7.2  ด้านคุณภาพ  สื่อเครื่องมือและเอกสารระบบดูแลช่วยนักเรียนไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 90สามารถใช้ในดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

8.  พื้นที่ดำเนินการ    โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

9.  ระยะเวลาดำเนินการ      ตลอดปีการศึกษา  2554

10.  วิธีดำเนินการ

                1.  แต่งตั้งคณะกรรมการ

                2.  พิจารณาเอกสารและเครื่องมือเพื่อเตรียมปรับปรุงและแก้ไข

                3.  ผลิต,จัดหาสื่อ,นวัตกรรมและปรับปรุงเครื่องมือและเอกสารเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                4.  ใช้สื่อ,นวัตกรรมและเครื่องมือเอกสารในกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                5.  จัดทำเอกสารแผ่นพับเผยแพร่กิจกรรมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                5.  สรุปประเมินผลและเผยแพร่

11.  การติดตามประเมินผล

                1.  แบบประเมินความพึงพอใจ

                2.  ประเมินจากเกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                3.  การประเมินทบทวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

12.  งบประมาณ

         - ค่าวัสดุ ตอบแทน ใช้สอย                                                  

              สื่อ VCD               3,000             บาท

             เอกสารแผ่นพับเผยแพร่กิจกรรม      20,000       บาท

                          รวมทั้งสิ้น          23,000       บาท