ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
1.ขึ้นทะเบียนบัณฑิตตามขั้นตอนต่อไปนี้(มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร)
1.1 ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาจากเว็ปมหาวิทยาลัย
>>>> http://etcserv.pnru.ac.th/Offi/acade/Finish/BaFi1535.htm
1.2 กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
>>>>http://etcserv.pnru.ac.th/jobst/
ปล.ทำไปงั้นไม่เห็นมีใครเรียกเก็บแต่ก็ทำๆไปเหอะมีปัญหาไรเค้าจะได้อ้างไม่ได้ว่าเราข้ามขั้นตอน
1.3 ตรวจสอบผลการเรียนของตนเอง และพิมพ์ใบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
>>>>http://mis.pnru.ac.th/phranakhon/servsys_student.php
หมายเหตุ : log in เข้าเว็ปตรวจผลการเรียน มุมซ้ายล่างจะมี link  พิมพ์ คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต(ผู้สำเร็จการศึกษา)
       พิมพ์ใบนี้ออกมา
1.4 นำใบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต(ผู้สำเร็จการศึกษา)ไปที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ชั้น 1 ห้อง     
   กระจกด้านขวามือเช็นรับรองว่าไม่มีหนังสือค้างส่งคืน
1.5 นำในเสร็จรับเงินค่าประกันของเสียหาย 4000บาท (สำเนา+ตัวจริง)และใบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต(ผู้สำเร็จการศึกษา)
   ที่เซ็นรับรองการยืมคืนหนังสือเสร็จแล้วไปยื่นที่ช่องชำระเงิน (อาคาร 4 ชั้น 1 ) 
   ปล.การขึ้นทะเบียนบัณฑิตมีค่าธรรมเนียม 500 บาท แต่เรามีค่าประกันของเสียหาย 1000 บาท
     ดังนั้นเราไม่ต้องชำระเงินเพิ่มค่ะ เราจะได้รับเงินคืนอีก 500 บาท
1.6 นำใบเสร็จไปที่ได้จากช่องชำระเงินไปชั้น 2 เพื่อติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการเรียน
 
2. การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ติดต่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่ สำนักงานเลขาธิการครุสภา
2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.  แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพครู
download >>http://www.ksp.or.th/ksp2009/upload/news5/files/2345-6970.pdf)
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ  สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3.  สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ทั้งตรี และ ป.บัณฑิต)
4.  ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือสำเนาวุฒิบัตรรับรองความรู้โดยการเทียบโอนความรู้ / ทดสอบความรู้ / ฝึกอบรม
               ตามมาตรฐานวิชาชีพครู (กรณีผ่านการรับรองความรู้ครบ ๙ มาตรฐาน)
5.  แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯ ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ พร้อมสำเนาใบอนุญาตประกอบ  
    วิชาชีพทุกท่าน
6.  รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
7.  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว(ถ้ามี)
8.  กรณีทำงานเป็นครูในสถานศึกษาของรัฐหรือครูโรงเรียนเอกชนหรือพนักงานของหน่วยงาน
     -ให้แนบสำเนาสัญญาจ้างหรือสำเนาสมุดประจำตัวครู หรือสำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นครู (ครูโรงเรียนเอกชน) แล้ว                  
     -สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง/มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน
     -สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ประเมินการสอน 3-5 ท่าน (ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)
     -ตารางสอนที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอน
(หลักฐานเหล่านี้ระบุไว้ท้ายคำขอขึ้นทะเบียนผู้รับใบอนุญาต อ่านให้ละเอียดและเตรียมไปให้ครบ
เพราะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะไม่ผ่านการพิจารณา)
หากต้องการตัวอย่างคำสั่งต่างๆ ติดต่อ [email protected] ยินดีส่งให้ค่ะ
 
2.2 การยื่นคำร้อง
            1. เตรียมเอกสารทั้งหมดยื่นที่โต๊ะคัดกรองทั้งหมด (โต๊ะด้านซ้ายบริเวณที่กดบัตรคิว)
            2. ตรวจสอบรายชื่อที่อาคารหอประชุมชั้น 4
            3. กดบัตรคิวรอกลั่นกรองเอกสาร ที่ขั้นตอนนี้เจ้าหน้าจะตรวจเอกสารทุกฉบับอย่างละเอียด
            4.  รอชำระเงิน 500 บาทค่าขึ้นทะเบียน เพื่อนๆจะได้หนังสือรับรองสิทธิ 
ซึ่งระบุว่าเราได้ขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ 
และมีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
                                ขอให้โชคดีนะคะ
                              Nan  รุ่น 17  หมู่ 2