ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

 

                ปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ก็เป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการปฎิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ มากมายมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาบริหารงานทั้งทางด้านการเรียนการสอน การบริหารงานบุคคล  บริหารงานคลัง งานพัสดุ งานธุรการเป็นระบบที่มีความสำคัญที่ต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วสามารถนำไปใช้ตัดสินใจดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทันท่วงทีเพื่อให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาขาดความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

                ปัญหาส่วนหนึ่งที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมก็คือ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจัดเป็นขยะอันตรายที่มากับนวัตกรรมล้ำหน้านวัตกรรมและเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว

                ขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Waste (E-Waste) หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เป็นที่ต้องการแล้วหรือหมดอายุการใช้งานจากสภาพที่ชำรุดไปตามกาลเวลา

                ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาจะเกิดจากการขาดการนำไปใช้อย่างเหมาะสม ขาดผู้รู้จริงหรือผู้เชี่ยวชาญที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้แก่

                1. ปัญหาด้านบุคลากร บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการผลิตสื่อประกอบการจัดกิจกรรม บุคลากรขาดประสบการณ์ในการใช้สื่อนวัตกรรมทางการศึกษาไม่เข้าใจและรู้จักวิธีการใช้นวัตกรรมที่จัดทำขึ้นขาดความชำนาญในการใช้นวัตกรรมขาดสื่อประกอบการเรียน บุคลากรส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการใช้นวัตกรรมแต่ขาดความต่อเนื่องแนวทางแก้ไขคือ สร้างความตระหนัก ความรับผิดชอบในส่วนที่ยังบกพร่องทางนวัตกรรมของบุคลากร ส่งเสริมให้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา ส่งเสริมให้เกิดการศึกษาด้วยตนเอง เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์ในการใช้สื่อนวัตกรรมทางการศึกษาที่มากขึ้น

                2. ปัญหาด้านวัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณเกี่ยวกับนวัตกรรมคือ ขาดงบประมาณในการพัฒนานวัตกรรมขาดวัสดุ อุปกรณ์และงบประมาณที่จะพัฒนาสื่อนวัตกรรม การจัดหา การใช้ การดูแลรักษาและขาดงบจัดหาสื่อทันสมัย                แนวทางการแก้ไข เพิ่มงบประมาณให้เพียงพอให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องจัดหางบประมาณสนับสนุนสำนักงานเขตพื้นที่ต้องช่วยดูแลและให้ความช่วยเหลือจัดสรรงบประมาณได้ เพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นและระดมทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาช่วยสนับสนุน

                3. ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่การใช้นวัตกรรมสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปยังไม่เหมาะสมกับการใช้สื่อเนื่องจากความยุ่งยากและไม่คล่องตัวมีสถานที่ไม่เป็นสัดส่วนไม่มีห้องที่ใช้ เพื่อเก็บรักษาสื่อนวัตกรรมเป็นการเฉพาะทำให้การดูแลทำได้ยากและขาดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง  ครูยังยึดวิธีการสอนแบบเดิมคือ บรรยายหน้าชั้นเรียนแต่ส่วนใหญ่มีแนวโน้มในการพัฒนาที่ดีขึ้นครูยังไม่มีการนำสื่อนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องแนวทางการแก้ไขคือ จัดกลุ่มให้เพื่อนช่วยเพื่อนคอยกำกับแนะนำช่วยเหลือจัดครูเข้าสอนตามประสบการณ์ความถนัดควรจัดอบรม เพื่อให้ความรู้จัดทำนวัตกรรมที่มีโอกาสเป็นไปได้และสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนสอนเพิ่มเติมนอกเวลาและจัดการสอนแบบรวมชั้นโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามช่วงชั้น

                4. ปัญหาด้านสภาพการเรียนการสอน เด็กมีความแตกต่างกันด้านสติปัญญาและด้านร่างกาย ปัญหาครอบครัวแตกแยก เด็กอาศัยอยู่กับญาติมีเนื้อหาวิชาที่มากและสาระการเรียนการสอนแต่ละครั้งไม่ต่อเนื่องนักเรียนบางคนไม่สบายใจในกิจกรรมและทำไม่จริงจังจึงมีผลต่อการจัดกิจกรรม นักเรียนต้องเข้าคิวรอนานกับนวัตกรรมบางชนิดและสภาพการเรียนการสอน  ครูยังยึดวิธีการสอนแบบเดิมคือ บรรยายหน้าชั้นเรียนแต่ส่วนใหญ่มีแนวโน้มในการพัฒนาที่ดีขึ้นครูยังไม่มีการนำสื่อนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องแนวทางการแก้ไขคือ จัดกลุ่มให้เพื่อนช่วยเพื่อนคอยกำกับแนะนำช่วยเหลือจัดครูเข้าสอนตามประสบการณ์ความถนัดควรจัดอบรม เพื่อให้ความรู้จัดทำนวัตกรรมที่มีโอกาสเป็นไปได้และสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนสอนเพิ่มเติมนอกเวลาและจัดการสอนแบบรวมชั้นโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามช่วงชั้น

                5. ปัญหาด้านการวัดผลและประเมินผลคือ บุคลากรขาดความรู้ในการที่จะนำสื่อนวัตกรรมมาใช้ในการวัดผลและประเมินผลนักเรียนที่ไม่ค่อยสนใจหรือไม่ชอบกิจกรรมก็จะมีผลต่อการจัดผลประเมินผลขาดนวัตกรรมสื่อคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตการวัดประเมินผล ผู้บริหารต้องได้รับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสารเสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยี

บทบาท Internet

                ถึงแม้จะมีปัญหามากมายในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี Internet ได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือผู้สอนช่วยลดช่องว่างของโอกาสในการศึกษาหาความรู้ระหว่างผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนในเมืองที่มีความพร้อมกับผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนในชนบทที่ขาดแคลนทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลากหลาย รวดเร็วไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่ 

                ทั้งนี้ การรับเอาความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มิได้หมายความว่า จะต้องละเลยวัฒนธรรมและประเพณีที่เคยปฏิบัติหากแต่ควรรู้จักผสมผสานเพื่อให้ทันกับสังคมและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข

                ปัญหาที่พบในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีคือ การที่ความรู้การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีของตนเองยังไม่มีพอหรือมีความรู้ไม่มากพอที่จะนำไปใช้จึงทำให้รู้สึกหงุดหงิดกับการทำอะไรแล้วไม่เป็นดั่งใจหวังเพราะว่าความรู้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการจะปฏิบัติหรือกระทำสิ่งๆ หนึ่งขึ้นมาและอีกทั้งต้องมีประสบการณ์ในการทำมาก่อนด้วยหากเรามีทั้งสองมารวมกันก็สามารถที่จะใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีได้อย่างสบายและสามารถที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นไปได้อีกด้วยและสิ่งที่สำคัญอีกด้วยเช่นกันก็คือ อุปกรณ์จะต้องมีพร้อมที่จะปฏิบัติ