ไซเบอร์เสปซ (Cyberspace) เทคโนโลยีอวกาศแห่งโลกไซเบอร์หรือเทคโนโลยีของโลกอินเตอร์เน็ตที่เรา ๆ  ท่าน ๆ  ทั้งหลายได้ผ่านประสบการ์ืทั้งประสบการณ์ตรงและประสบการณ์ทางอ้อม  ประสบการณ์ทางตรงได้แก่  การเข้าไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลบนโลกไซเบอร์  โดยผ่านโปรแกรมในกลุ่ม เว็บเบราเซอร์ (Web Browser) ได้แก่ IE,Opera,Firefox  และประสบการ์ืทางอ้อมได้แก่ การบอกเล่าถึงความเสียหายที่ได้รับทั้งจากข่าวทางทีวีหรือทางหนังสือพิมพ์  จะเห็นได้ว่าการใช้งานเทคโนโลยีอันทันสมัยมีทั้งประโยชน์มหาศาลและมีทั้งโทษมหันต์  ซึ่งวัยรุ่นไทย  หรืออาจทุกวัยอาจได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีชนิดนี้

                กล่าวถึงการศึกษาในประเทศไทยได้นำเอาไซเบอร์เสปซเข้ามาใช้งานกับวงการการศึกษาในปี พ.ศ. 2535  ซึ่งทาง NECTEC  ได้นำมาใช้กับกลุ่มมหาวิทยาลัย  5 มหาวิทยาลัยด้วยกัน  โดยตั้งชื่อกลุ่มว่าไทยสานส์  ยุคเริ่มต้นวงการศึกษาได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีไซเบอร์เสปซหรือเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต  ที่สามารถเชื่อมโยงโลกทั้งโลกไว้ในมือเราได้  ซึ่งปัจจุบนก็ยังคงเป็นเช่นนั้น

                ปัจจุบันได้มีการพัฒนาจากการใช้ประโยชน์ทางการศึกษามาเป็นทางด้านบันเทิงเป็นส่วนใหญ่  เห็นได้จากทั้งรายการทีวี  วิทยุได้กล่าวไว้ตอนท้ายรายการ  “ติดต่อติชมได้ที่ facebook  หรือ Hi5  ซึ่งชื่อที่ยกตัวอย่างมานี้จัดอยู่ในกลุ่มของ Social Network  หรือเครือข่ายสังคมออนไลด์  ในปัจจุบันถ้าถามวัยรุ่นไทยที่อยู่ในวัยศึกษาไม่มีใครที่ไม่รู้จักเทคโนโลยีในกลุ่ม Social Network  ซึ่งมันสามารถส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาไทยได้อย่างรุนแรง

                 ผลกระทบจากการใช้งานเทคโนโลยีที่ผิดประเด็นผิดที่ถูกเวลา  ถูกเวลาผิดที่  หรือผิดทั้งที่และผิดทั้งเวลา  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการศึกษาในด้านลบได้  เมื่อนำเทคโนโลยีไซเบอร์มาใช้บริการ  ซึ่งเมื่อนักศึกษาหรือนักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไดก็สามารถใช้ได้เมื่อนั้นซึ่งจะมีผลตามมาคือ  นักเรียนนักศึกษาไม่ได้ตั้งจิตไว้กับการเรียนการสอนในช่วงเวลานั้น ๆ  จึงส่งผลให้การเรียนตกต่ำ  องค์ความรู้บางอย่างจึงค่อย ๆ ลดทอน ขาดหายไป