การเปิดใช้โปรแกรม Desktop Author 4.5.7

1.   ดับเบิ้ลคลิกที่รูปด้านล่าง บนหน้าจอเดสก์ทอป หรือ

      Start -->Programs -->DesktopAuthor
2.  รอสักครู่จะเข้าโปรแกรมดังรูป
โปรแกรม Desktop Author 4.5.7  มีหน้าตาคล้ายๆกับโปรแกรมอื่นๆ ซึ่งมีเครื่องมือการใช้งาน อาจแตกต่างกันบ้าง


 การสร้างเอกสารใหม่

หลังจากที่เข้าโปรแกรมแล้วให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
1.  เมนู File เลือกคำสั่ง New  หรือ  คลิกที่ปุ่ม         
2.  จะปรากฏดังรูป

     กำหนด Width ความกว้าง =  700 pixels,      Height ความสูง =  440  pixels
     ส่วนอื่นๆ กำหนดตามภาพ 

3.   กด ok
4.   ก็จะได้หน้าใหม่มาให้ดังรูป5.  ให้คลิกที่ ตัวเลข 350 เพื่อแบ่งกึ่งกลางหน้าหนังสือจะมีเส้นสีเขียว ๆ อยู่
6.  ให้สังเกต จะเห็น 1 of 1 หมายถึง มีจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

 การเพิ่มหน้าหนังสือ

1.   เมนู  insert  คำสั่ง page    หรือ คลิกที่รูป  +

 

2.   ก็จะได้หน้าใหม่มาให้
3.   ให้คลิกที่ ตัวเลข 350 เพื่อแบ่งกึ่งกลางหน้าหนังสือจะมีเส้นสีเขียว ๆ อยู่
4.   ให้สังเกต จะเห็น 2 of 2 หมายถึง มีจำนวนทั้งหมด 2 หน้า
5.   ถ้าต้องการเพิ่มหลายๆ หน้าก็สามารถทำได้ตามขั้นตอนข้างต้น

การแทรกรูปภาพลงหน้าหนังสือ

1.  เปิดหน้าหนังสือที่เราต้องการแทรกรูปภาพ
2.  เมนู  Insert   คำสั่ง  image  หรือคลิกที่รูปคน

 


3.  เลือกรูปภาพที่ต้องการ
4.  คลิก Open
5.  ก็จะได้รูปภาพ

 

 

6.  ตกแต่ง ย่อ ขยาย รูปภาพได้ตามต้องการ
*** รูปภาพ ในหน้าอื่นๆ ก็มีลักษณะเหมือนกัน ***

การแทรกข้อความในหน้าหนังสือ

1.   เมนู  insert   คำสั่ง text  หรือคลิกที่รูป   T

  

2.  จะปรากฏดังภาพ

 


3.  พิมพ์ข้อความ ปรับขนาด เลือกสี ตามใจชอบ   ถ้าพิมพ์ภาษาไทยให้เลือกแบบอักษรลงท้าย 

      ด้วย UPC
4.  กด ok
5.  เลื่อนข้อความไปยังตำแหน่งตามความเหมาะสม

 

 

*** ข้อความในหน้าอื่นๆ ก็มีลักษณะเหมือนกัน ***

 

การเพิ่มห่วงให้กั้นสันหนังสือ

1.  คลิกที่รูป Template     
2.  เลือก 3D_Look
3.  เลือกรูปที่มีขนาด  700 x 440
4.   กด use
5.   ก็จะได้รูปที่ห่วงสันแฟ้มดังรูป
6.  สามารถเพิ่มข้อความ รูปภาพ ตามต้องการได้
*** หน้าอื่นๆ ก็สามารถทำได้ในลักษณะเดียวกัน ***

การบันทึกงาน

สามารถแบ่งออกได้ดังนี้
**กรณีที่บันทึกเพื่อใช้แก้ไขได้ในภายหลัง  (นามสกุล DML)**
1.  เมนู  File  คำสั่ง  Save  หรือ  รูป  
2.  เลือกโฟลเดอร์ที่จะบันทึก

3.  พิมพ์ชื่อแฟ้มที่ต้องการบันทึก
4.  กด save
**กรณีที่บันทึกเพื่อใช้แก้ไขได้ในภายหลัง(นามสกุล DML)และสามารถเรียกใช้ได้เลย(นามสกุล EXE)**
1.  เมนู File
2.  คำสั่ง Package EXE

การแทรกปุ่มบนหน้าหนังสือ 

เป็นการแทรกปุ่มต่าง ๆ ในหน้าหนังสือ เพื่อสะดวกในการใช้งานยิ่งขึ้น
ตัวอย่าง การแทรกปุ่ม Close (ปุ่มปิด)
1.   คลิกที่   Buttons   รูป   
2.   เลือก Close   จะได้ตามภาพด้านล่าง

3.  คลิกเลือกภาพที่ต้องการ
4.  กด Use
5.   คลิกขวาที่รูปกากบาท บนหน้าหนังสือ
6.   คลิกคำสั่ง Link
7.  จะได้หน้าจอดังภาพ
8.  ให้เลือก CloseWindow
9.  กด OK
**บันทึก แล้วดูผลงานได้เลย**

 

การปุ่มเชื่อมโยงจากข้อความ 

เป็นการสร้างปุ่มเชื่อมโยงไปยังหน้าอื่นๆ ด้วยข้อความ เพื่อความสะดวกในการเปิดใช้งานหน้านั้น ๆ
1.   กดที่    
2.   พิมพ์ข้อความตามต้องการ

3.  ทำแถบดำข้อความที่ต้องการสร้างการเชื่อมโยงไปยังหน้าอื่นๆ
4.  คลิกปุ่ม Link

5.  ใน  Link Tepe  เลือก  Page ใน Link Target เลือก 3

      (ตัวเลข หมายถึงหน้าหนังสือ ที่ต้องการให้เชื่อมโยงไป ในที่นี้คือหน้า 3 )
6.  กด ok
7.   ก็จะได้ว่ามีเส้นขีดทับ แสดงว่าได้ทำการเชื่อมโยงแล้ว8.  ตัวเชื่อมโยงอื่น ๆ ก็ ทำแบบเดียวจนครบ
9.  กด ok

 

การทำให้ปกหน้าและปกหลังแสดงด้านเดียว(โปร่งใส) 

1.  ไปยังปกหน้า
2.  เมนู insert คำสั่ง Box หรือคลิกที่รูป 4 เหลี่ยม

 


3.  เลือกสีดำ แล้วกด Ok

 

 

4.  นำไปไว้ทางด้านซ้ายของเส้นเขียวของปกหน้า แล้วขยายให้เต็มหน้า

 

 

5.  ไปยังปกหลังโดยคลิกที่รูปล่างสุด แล้วเลือกหน้าสุดท้าย  (ปกหลัง)

 

 

6.  เมนู insert คำสั่ง Box หรือคลิกที่รูป 4 เหลี่ยม

 


7.   เลือกสีดำ แล้วกด Ok
8.   นำไปไว้ทางด้านขวาของเส้นเขียวของปกหน้า แล้วขยายให้เต็มหน้า

 

9.   คลิกที่เมนู Tools เลือกคำสั่ง Book Transparency จะได้ดังภาพ

 

 

10.  ในส่วน Eazy Cover shape    ให้คลิกกาถูกที่ With Tranparency
         กดปุ่ม select แล้วเลือกสีดำ เพื่อให้ตรงกับสีที่เราทำไว้ที่ปกหน้า
11.  ในส่วน Eazy Back Cover shape   ให้คลิกกาถูกที่ With Tranparency
        กดปุ่ม selectแล้วเลือกสีดำเพื่อให้ตรงกับสีที่เราทำไว้ที่ปกหลัง
12.   กด Ok
13.  ให้บันทึกแบบ package EXE เพื่อดูผลงานได้เลยครับท่าน

 

การสร้างแบบทดสอบแบบสี่ตัวเลือก ก ข ค และ ง
1.   ไปยังหน้าที่ต้องการใส่ข้อสอบ   เช่น   

2.   คลิกที่ EazyForm       จะได้ตัวเลือกดังภาพข้างล่างนี้3.   คลิกที่ add question
4. พิมพ์ คำถาม ในช่อง text to display
5.   คลิกปุ่ม  style     เลือก แบบอักษรภาษาไทยที่ลงท้ายด้วย ----Upc   อาจใส่สี

      ด้วยก็ได้และเพิ่มขนาด ตัวอักษร
6.  เพิ่มรูปแบบคำตอบที่ type ให้เลือกแบบ radio box
7.   กำหนดจำนวนตัวเลือกที่ number of answers เป็น 4 ตัวเลือก ก ข ค ง
8.   พิมพ์คำตอบที่ตัวเลือก 1 - 4
9.   กำหนดข้อที่ถูกในส่วน ที่ correct และให้คะแนนข้อที่ถูก ที่ points
10.  เมื่อเสร็จแล้วจะได้ดังภาพ

 

 

11.   กดปุ่ม      แล้วจะได้แบบทดสอบข้อที่ 1


                                  

 

ข้ออื่น ๆ ก็ทำตามขั้นตอนนี้เหมือนกัน
12.   การใส่ปุ่มตรวจคำตอบนิยมนำใส่ไปหน้าสุดท้ายของแบบทดสอบ
       12.1   กดปุ่ม Add Submit Button
       12.2   พิมพ์ว่าในส่วน Caption ว่า ตรวจคำตอบ

 


       12.3   กด Edit เลือกฟอนต์ภาษาไทย ที่ลงท้ายด้วย ---- Upc
       12.4   ใน Method ให้เลือก no information
       12.5   ใน View Result (แสดงรายงานการทำแบบทดสอบ) ให้กาเครื่องหมายถูก
       12.6   ใน Item sent ให้เลือก All (ให้ส่งคำตอบทุกข้อ)
       12.7   กด

 


         เลื่อนปุ่ม ตรวจคำตอบ ไปวางยังที่ต้องการ ในหน้าสุดท้ายของแบบทดสอบ
13.  ใส่หน้ารายงานการทำแบบทดสอบ ให้คลิกที่ปุ่ม edit result page

 

 

       13.1  จะปรากฏหน้าจอดังรูปด้านล่าง

Question Results คือ หัวข้อแสดงผลรายงานการทำแบบทดสอบที่ว่าง ๆ คือ ส่วนที่แสดงผลการตอบและคะแนนในแต่ละข้อ
            ปุ่ม back          คือ ปุ่ม กลับไปทำแบบทดสอบ
            total points       คือ ผลคะแนนที่ได้ทั้งหมด
            ปุ่ม previous    คือ ปุ่ม ไปดูผลเฉลยหน้าก่อน
            ปุ่ม next           คือ ปุ่ม ไปดูผลเฉลยหน้าถัดไป

       13.2  ให้ดับเบิ้ลคลิกที่กรอบใหญ่ จะได้ดังรูป

 


       13.3   กดที่  Select Font เพื่อเลือกแบบอักษรภาษาไทย ให้เลือกดังรูปด้านล่าง

 


                    เลือก Ms Sans Serif   ส่วนอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
       13.4   กด       และ      อีกครั้ง
14.   บันทึกงาน