โครงการ

ทำความสะอาดบริเวณหอพักหญิง (หอพัก6,หอพัก7)และบริเวณเก้าอี้หินอ่อน

องค์กร/สถาบัน นักศึกษาชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

สถานที่ตั้ง181 หมู่ที่6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  9400

ผู้ประสานโครงการ  สมาชิกในกลุ่ม

ความเป็นมาของโครงการ

    เนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีได้ประสบอุทกภัยเมื่อวันที่2พฤศจิกายน 2553 จึงส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นต้นไม้โค่นล้ม  ทั้งขยะมูลฝอยที่มากับน้ำจึงทำให้สกปรก ภายในกลุ่มจึงได้ปรึกษากันเกี่ยวกับวิธีการที่จะทำความสะอาดในพื้นที่บ้างส่วนของมหาวิทยาลัยและได้ตกลงกันว่าจะทำความสะอาดบริเวณโดยรอบหอพักหญิง(หอพัก6,หอพัก7)และบริเวณเก้าอ้หินอ่อนที่ใช้สำหรับอ่านหนังสือ

วัตถุประสงค์

   1.  เพื่อความสามัคคีกันภายในหมู่คณะ

   2.  ขจัดขยะมูลฝอยให้ลดลงจากเดิม

   3.  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

   4.  มีใจรักสถาบัน

   5.  สร้างจิตสำนึกต่อตนเองและผู้อื่น

เป้าหมาย

  1.  เพื่อปรับปรุงบริเวณเก้าอี้หินอ่อนที่ใช้สำหรับอ่านหนังสือให้มีทัศยภาพและบรรยากาศที่น่าอยู่กว่าเดิม

  2.  เพื่อให้พื้นที่บริเวณหอพักหญิง(หอ7,หอ6)ทั้งบริเวณด้นหน้าและด้นหลังมีความสะอาดยิ่งขึ้น

  3.  เพื่อให้บริเวณโดยรอบหอพักหญิง(หอ7,หอ6)ปราศจากขยะที่เป็นสาเหตุของเชื้อโรค

กิจกรรมการดำเนินงาน

โครงการอาสาพัฒนาประกอบด้วย 4 กิจกรรม

       กิจกรรมที่

  1.  สมาชิกในกลุ่มพร้อมกัน  ณ  บริเวณหอ6กับหอ7

  2.  โดยสมาชิกภายในกลุ่มได้แบ่งกันทำความสะอาดบริเวณเก้าอี้หินอ่อนใต้ต้นไม้  โดยจะกวาดจะกวาดใบม้พร้อมกองไว้ใต้ต้นไม้ให้เป็นที่เรียบร้อย

  3.  สมาชิกภายในกลุ่มแบ่งกันทำความสะอาดบริเวณหอ6กับหอ7  โดยจะเก็บตามบริเวณต่างๆให้สะอาด

 4.  นำขยะที่ได้มาแยกชนิดระหว่างขยะเปียกกับขยะแห้ง

 5.  โดยเอาขยะที่แยกไว้มาใส่ถุงดำแล้วนำไปทิ้ง

งบประมาณ

  -ใช้งบในการซื้อถุงดำจำนวน3ใบ  ราคา27บาท

ระยะเวลา

 -ระยะเวลาในการร่างโครงการโดยใช้เวลาประมาณ1เดือน

 -ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ใช้เวลา5ชั่วโมง  เริ่มตั้งแต่เวลา  08.00-13.00น.

ปัญหาและอุปสรรค 

  1.  สมาชิกภายในกลุ่มมีเวลาว่างไม่พร้อมกัน  ในการทำโครงการจิตอาสา
  2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดไม่ครบ
  3. ฝนตกในขณะที่กำลังกวาดใบไม้และเก็บขยะฝนตก
  4. หลังจากฝนหยุดตกทำให้ยากต่อการกวาดใบไม้

การติดตามและประเมินผล

               -  ผู้ติดตามและประเมินผล

                -  อาจารย์  บุคคลกรและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

วิธีการติดตามและประเมินผล

              -  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา

               -  ตอบสนองแบบสอบถาม

                                                                                                                                                                                           ลงชื่อ ผู้เสนอกิจกรรม

                                                                                                                                                                                 (                           )

                                                                                                                                                                                                                                   กลุ่มจิตอาสา

                                                                            ลงชื่อ ผู้อนุมัติกิจกรรม

                                                                               (                         )

                                                                                ร.ศ. อาหวัง ล้าหนุ่

แบบสอบถามความคิดเห็น

โครงการจิตอาสาพัฒนาของกลุ่ม ( จิตอาสา ) รายวิชาพัฒนาศึกษาเบื้องต้น  รหัสวิชา434-111       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย/ ใน   (   )   หน้าหัวข้อตามสภาพความเป็นจริงของท่านมากที่สุดเพียงข้อละหนึ่งคำตอบหรือเติมข้อความลงบนช่องว่างที่กำหนดไว้

  1.   เพศ         (   )    ชาย   (   )    หญิง
  2. ระดับชั้นปี   (   )  ชั้นปีที่1 (   )  ชั้นปีที่2  (   )  ชั้นปีที่3 (   )  ชั้นปีที่4
  3. คณะ          (   )  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (   )  ศึกษาศาสตร์ (   ) รัฐศาสตร์       (   ) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                          

                      (   ) วิทยาการสื่อสาร            

                      (   ) ศิลปกรรมศาสตร์  (   ) วิทยาลัยอิสลามศึกษา

ลำดับที่

                ข้อความ

รับความคิดเห็น

     5

    4

     4

    2

    1

1.

 

สถานที่มีความเหมาะสมกับการทำกิจกรรม

 

 

 

 

 

2.

ผู้ดำเนินกิจกรรมมีความเป็นมิตร

 

 

 

 

 

3.

ระยะเวลาในการทำกิจกรรมมีความเมาะสม

 

 

 

 

 

4.

ขั้นตอนในการทำกิจกรรมมีความเมาะสม

 

 

 

 

 

5.

ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม

 

 

 

 

 

6.

ความสะดวกในการทำกิจกรรม

 

 

 

 

 

 ข้อเสนอแนะ

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

สมาชิกในกลุ่มจิตอาสา

นางสาว เกาซัร       ดาหะแม     รหัสนักศึกษา 5320210260

นางสาว ฟาดีละห์   เปาะเตะ      รหัสนักศึกษา 5320210407

นางสาว มารียัม      จารู              รหัสนักศึกษา 5320210438

นางสาว รอกีเยาะ   ดอเลาะ        รหัสนักศึกษา 5320210458

นางสาว รอฮายาตี  มะมิง           รหัสนักศึกษา 5320210657

นางสาว อัสมะ      หะยีหามิ      รหัสนักศึกษา 5320210693

นางสาว อาซียะ     อาแว           รหัสนักศึกษา 5320210696

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ รายวิชาพัฒนาศึกษาเบื้องต้น  รหัสวิชา434-111

 

                                  ภาพผนวก