โครงการ  จิตอาสาพัฒนามัสยิดวิทยาลัยอิสลาม

 หลักและเหตุผล

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเป็นสถาบันอุดมศึกษา สถานทีแห่งนี้มีจำนวนประชากรเป็นมุสลิมส่วนใหญ่ประมาณ90% ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นสร้างมัสยิดเพื่อใช้ประกอบศาสนกิจของนักศึกษา

             แต่ในการใช้สถานทีละหมาด อาทิ เช่น ที่อาบน้ำละหมาด ห้องน้ำ ผ้าละหมาดและพื้นทีในมัสยิด นักศึกษาและบุคลากรไม่ค่อยใส่ใจต่อความสะอาดทำให้อาคารสถานทีดูไม่สะอาดและไม่เป็นระเบียบ ฉะนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้เข้ามาช่วยพัฒนาทำความสะอาดในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ผู้ที่มาละหมาดไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องที่จะใช้มัสยิดเป็นสถานทีละหมาด

 วัตถุประสงค์

          -   เพื่อให้สถานทีละหมาดมีความสะอาด

          -   เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้ที่มาละหมาดรู้จักรักษาความสะอาด

          -   เพื่อให้นักศึกษารู้จักทำงานช่วยเหลือสังคม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

        สมาชิกในกลุ่ม

        -  5320210119 นายเปาโล  มาเยอะ

        -  5320210217 นางสาวอัสมีนา สะอุ

        -  5320210274 นางสาวซอฟาเร๊าะฮ์ หลงมีนา

       -   5320210432 นายมะสอเร มะสะ

       -   5320210448 นายมูฮัมมัด หลีวัง

      -    5320210615 นายนิมัรวาน นิโด

      -    5320210626 นางสาวนูรฮาพามา สาแม็ง

      -    5320210637 นางสาวพาตีเมาะ เลาะยะผา

 

 บุคคลเป้าหมาย

             นักศึกษามุสลิมทุกคนแลบุคคลที่เข้ามาละหมาด

 ระยะเวลา

           วันเสาร์ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ 2553

           เวลา 08.00 – 13.30 น

สถานที่

           มัสยิดวิทยาลัยอิสลามศึกษา(ว.อศ)

งบประมาณ

           งบประมาณ 400 บาทถ้วน

           เก็บจากสมาชิกในกลุ่มคนละ 50 บาท จำนวน 8 คน รวมเป็นเงิน 400 บาท

วิธีการดำเนินการ

วัน/เดือน/ปี

วิธีการปฏิบัติ

1                 ธันวาคม 2553

 

 

4                 ธันวาคม 2553

5                 ธันวาคม 2553

 

6                 ธันวาคม 2553

 

       11    ธันวาคม 2553

-                   เรียกประชุมสมาชิกภายในกลุ่ม

-                   ตกลกการเลือกสถานทีที่จะพัฒนา (มัสยิดวิทยาลัยอิสลาม)

-                   เก็บเงินงบประมาณคนละ 50 บาท

-                   สำรวจพื้นทีทั้งภายในและภายนอกบริเวณมัสยิด

-                   บันทึกปัญหาหลัก เช่น ห้องน้ำสกปรก ทีอาบน้ำละหมาดสกปรก ผ้าละหมาดและผ้าขนหนูขึ้นราเต็มเนื้อผ้า

-                   จัดหาซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น แปรงขัดห้องน้ำ น้ำยาขัดห้องน้ำ ผงซักฟอก ไม้กวาดขยะ โกยขยะ ขันน้ำ แป้ง ตะกร้า

-                   ลงมือปฏิบัติ โดยแยกเป็นสองกลุ่ม

•   ฝ่ายชาย ขัดทีอาบน้ำละหมาด ล้างห้องน้ำ กวาดบริเวณมัสยิด

•   ฝ่ายหญิง ซักผ้าละหมาด ปัดกวาดบริเวณภายใน ตากผ้า      ละหมาด พับผ้าละหมาด จัดของวางไว้ให้เป็นทีเป็นทาง เป็นระเบียบ

  กำหนดการ

เวลา

กิจกรรม

08.00 - 08.15 น

รวมตัวกัน ณ มัสยิด (ว.อ.ศ)

08.15 – 08.50 น

ลงมือปฏิบัติ กวาดบริเวณมัสยิด

08.50 – 09.45 น

จัดของให้เป็นทีเป็นทาง

09.54 – 11.00 น

ขัดทีอาบน้ำละหมาด

11.00 – 12.00 น

ล้างห้องน้ำ

12.00 - 12.30 น

รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 – 13.00 น

ละหมาดซุฮรี

13.30 – 14.50 น

ซักผ้าละหมาด/ตากผ้าละหมาด

 

 ประโยคทีคาดว่าจะได้รับ

                -  สถานทีละหมาดสะอาดสวยงาม

                - นักศึกษารู้จักการทำงานช่วยเหลือสังคม

                - สร้างแบบอย่างให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่

               -  ภูมิใจในผลงานทีได้ปฏิบัติ

อุปสรรคในการทำงาน

              -  ทีตากผ้าละหมาดไม่เพียงพอ

              -  อุปกรณ์ในการทำความสะอาดไม่เพียงพอ

              - งบประมาณไม่เพียงพอ