การจัดกิจกรรม โตไปไม่โกง จัดขึ้นเพื่อทำให้นักเรียนได้รู้ถึงการเรียนรู้ชีวิตของตัวเองที่เกิดมาร่วมกับสังคมในปัจจุบันนี้

 โครงการ นี้ เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กทุกคนสนุกสนานเฮาฮ่าและมีความรู้ใส่ตัวโดยเนื้อหาที่ใส่ไปในโครงการทำให้มีความสุขกับกิจกรรมที่จัดให้

              ดูแลเด็กที่ทำกิจกรรมต่างๆที่ครูที่โรงเรียนมอบหมายให้

   การที่มีจิตสาธารณะเป็นสิ่งที่ดีและช่วยปลูกฝังเด็กให้เป็นคนที่มีนำใจที่ดีต่อสังคม