แผนการจัดการเรียนรู้ 

ผู้เขียนหน่วยการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

        วิวัฒนาการของระบบสุริยะ และการกระทำของมนุษย์ ส่งผล ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก

 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

 เวลาที่ใช้โดยประมาณ  2 สัปดาห์

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ว ๗.๑                 เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ว ๘.๑                 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบ   ที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

มาตรฐาน ง ๑.๑               เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 

 ตัวชี้วัด

  1. สร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายลักษณะของระบบสุริยะ (มฐ ว 7.1  ป.4/1)
  2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้  (มฐ ว 8.1 ป.4/6)
  3. ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ(มฐ ว ๘.๑ ป.4/1)
  4. อธิบายเหตุผลในการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน  (มฐ ง 1.1 ป.4/1 )

 วัตถุประสงค์การเรียนรู้/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้ประโยชน์ จากเศษวัสดุเหลือใช้
  2. นักเรียนสามารถฝึกกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
  3. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของภาวะโลกร้อน

หลักฐานการเรียนรู้

  1. โมบายรูปดาวจากหลอด

แนวทางการให้คะแนน

ระดับคะแนน                                                      เกณฑ์

     3                                                     อธิบายหลักการ วิวัฒนาการของ  

                                                            ระบบสุริยะและอธิบายผลกระทบ

                                                            ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกได้ดีสามารถสร้าง

                                                            อุปกรณ์ทดลองอย่างงายได้

                                                            มีความ  ซื่อสัตย์และมีความมุ่งมั่นในการ

                                                            เรียนอย่างสม่ำเสมอ

     2                                                     อธิบายหลักการ วิวัฒนาการของระบบ

                                                            สุริยะและอธิบายผลกระทบ

                                                            ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกได้บ้างศึกษาค้นคว้า

                                                            ได้อย่างเรื่องที่เรียนได้

                                                            มีความซื่อสัตย์และมีความมุ่งมั่นในการ

                                                            เรียน

    1                                                      อธิบายหลักการ วิวัฒนาการของระบบ

                                                            สุริยะและอธิบายผลกระทบ

                                                            ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกได้บ้างมีความซื่อ

                                                            สัตย์

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ     3    ได้   9-10   คะแนน

ระดับ     2     ได้    8-7   คะแนน

ระดับ     1   ได้     5-6   คะแนน

กิจกรรมการเรียนรู้

         ขั้นนำ

1.ครูยกตัวอย่างคำถามให้นักเรียน

   - เรียนรู้หรือเปล่าว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีกี่ดวง

   - แล้วโลกของเราอยู่ลำดับที่เท่าไร

   - นักเรียนคิดว่าโลกของเราเกิดสภาวะโลกร้อนเพราะอะไร

 

         ขั้นสอน

2. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 5กลุ่ม กลุ่มละ 6-7คน

3. ครูอธิบายเรื่องดาวในระบบสุริยะ และความสำคัญของดาวโลก

4. ครูอธิบายประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้ว่าสามารถนำมาทำประโยชน์ได้หลายอย่าง  เช่น  นำมาประดิษฐ์เป็นของใช้    ของประดับตกแต่ง  เป็นต้น  ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่กำลังเรียน  เรื่อง  ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ครูจึงให้นักเรียนประดิษฐ์โมบายดาวจากหลอด

5.ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม   ช่วยกันออกแบบและประดิษฐ์โมบายดาวตามจินตนาการของแต่ละกลุ่ม

6.ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงาน  พร้อมทั้งอภิปรายผล

         ขั้นสรุป

               ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปผลจากการที่นักเรียนประดิษฐ์โมบายดาวจากหลอดได้ว่าจากเศษวัสดุที่ใช้แล้ว เราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่โดยการที่เราประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับตกแต่งที่สวยงามได้และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการประดิษฐ์โมบายครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้เรายังได้ช่วยโลกร้อนด้วยการลดขยะมูลฝอยอีกด้วย

 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

    - กล้องบันทึกภาพ

    - คอมพิวเตอร์

    - วัสดุเหลือใช้

การวัดและการประเมินผล

    1.สังเกตความสนใจในการเรียน

    2.สังเกตการทำงานเป็นกลุ่ม

 

 บันทึกหลังการสอน

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………