แม่แบบแผนการจัดการเรียนรู้ 

1. ชื่อกลุ่ม คละเอก

     สมาชิก  ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชา

1. นาย พงษ์รพี            มาตตะโก   วิทยาศาสตร์   51131106014

2. นาย ธนกฤต            พิมพ์ทอง    ภาษาอังกฤษ   51131102003              

3. นางสาว ทศวรรณ    พันธุรา        ภาษาอังกฤษ  51131102012         

4. นางสาว นิตยา         อาจเดช        ภาษาอังกฤษ  51131102030                

5. นาย เทิดศักดิ์           ปิยภัทรกุล   ภาษาไทย       51131101004 

หน่วยงานต้นสังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูต้น

ที่อยู่ของโรงเรียน

166/2 ซ.วัดราชา ถ.สามเสน แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กทม. 10300

2.ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

  หุ่นมือรักษ์โลก

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

          เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงสาเหตุสภาพแวดล้อมที่ถูกทำลายและผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยการสืบค้นเรียนรู้จากเทคโนโลยีหรือสื่อต่างๆและนักเรียนสามารถนำเอาความรู้ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ โดยให้นักเรียนออกแบบ สร้างแบบและลงมือปฏิบัติจริงสร้าง   ใบงานแสดงขั้นตอนการทำงานและนำเสนอผลงาน

สาระการเรียนรู้

1.      วิทยาศาสตร์มีบทบาทในการช่วยให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการรักสิ่งแวดล้อม และมีจิตสำนึกที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อผลประโยชน์แก่ส่วนรวม

2.      วิทยาศาสตร์มีประโยชน์โดยใช้เป็นสื่อกลางในการอธิบายให้นักเรียนรู้ถึงสาเหตุของการทำลายสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหา

 

ระดับชั้น

  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เวลาที่ต้องการโดยประมาณ

  ๓ ชั่วโมง

3.คำอธิบายของหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

เรื่องเรารักสิ่งแวดล้อม

๑. ท ๑.๑ ป.๒    ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องอ่าน

๒. ท ๑.๑ ป.๒    ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน

๓. ท ๓.๑ ป.๒    บอกสาระสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู

๔. ท ๓.๑ ป.๒    ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู

๕. ท ๓.๑ ป.๒    พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก จากเรื่องที่ฟังและดู

๖. ค. ๖.๑ ป.๒   ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

๗. ค ๖.๑ ป.๒    มีความริเริ่มสร้างสรรค์

๘. ว ๑.๑ ป.๒    อธิบายอาหาร น้ำ อากาศ เป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๙. ว ๘.๑ ป.๒    ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้ และตามกระบวนการและตามความสนใจ

๑๐. ว ๘.๑ ป.๒  นำเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผู้อื่นเข้าใจ กระบวนการและผลของงาน

๑๑. ส ๒.๑ ป.๒ แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ

๑๒. ส ๒.๑ ป.๒ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น

๑๓. ส ๔.๒ ป.๒ อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อชีวิตของคนในชุมชน

๑๔. ส ๕.๑ ป.๒ ระบุสิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาติกับที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งปรากฏระกว่างโรงเรียนและบ้าน

๑๕. ส ๕.๒ ป.๒ อธิบายความสำคัญ และสิ่งแวดล้อม ทางธรรมชาติและทางสังคม

๑๖. ศ ๑.๑ ป.๒ สร้างงานทัศนศิลป์ต่างๆโดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้นรูปร่าง

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

      นักเรียนสามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญ สาเหตุ ผลกระทบจากการทำลายสิ่งแวดล้อม และสามารถอธิบายวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้

 

 

 

 

 

คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้

 

-                   ถ้าไม่มีน้ำ ต้นไม้จะเป็นอย่างไร

-                   ถ้าไม่มีต้นไม้จะมีอากาศบริสุทธิ์หรือไม่

-                   หากขาดอากาศ สิ่งมีชีวิตจะอยู่ได้อย่างไร

-                   ถ้าไม่มีน้ำใช้ในการเกษตร คนจะมีอาหารหรือไม่

 

 

 

 

4.แผนการประเมิน

4.1 ก่อนเริ่มบทเรียน

 

4.2 ภาระงานของนักเรียนและผลงานเมื่อจบบทเรียน

-         แบบสังเกตกระบวนการทำงาน

4.3 เมื่อสิ้นสุดโครงงาน

-         แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

5.รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้

ทักษะพื้นฐานที่จำเป็น

1.      มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง เรารักสิ่งแวดล้อม

2.      มีทักษะกระบวนการทำงาน การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการทำงาน

3.      มีความรู้ความเข้าใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

กิจกรรมการเรียนรู้

 กิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่ ๑

๑. ครูพูดคุยทำความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน

๒. นักเรียนตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

      -   สิ่งแวดล้อมที่บ้านของนักเรียนเป็นอย่างไร

      -   นักเรียนคิดว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีและไม่ดีเป็นอย่างไร

      -   นักเรียนอยากให้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นอย่างไร  

 

๓. นักเรียนสรุปความหมายของสิ่งแวดล้อมที่ดีและไม่ดี

ชั่วโมงที่ ๒

๑. ครูแสดงตัวอย่างของหุ่นมือรักษ์โลกให้นักเรียนดู

๒. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน แต่งนิทานเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

ชั่วโมงที่ ๓

๑. ครูอธิบายขั้นตอนและวิธีการทำหุ่นมือให้แก่นักเรียนและแสดงตัวอย่างหุ่นมือให้นักเรียนดูอีกครั้ง

๒. นักเรียนเตรียมอุปกรณ์และลงมือทำหุ่นมือของตนเอง

๓. นักเรียนนำเสนอนิทานที่ได้แต่งไว้แล้วพร้อมกับหุ่นมือหน้าชั้นเรียน

 

 

การปรับกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

 

นักเรียนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ                   ไม่มี

นักเรียนที่มีความสามารถเป็นพิเศษ          ไม่มี

นักเรียนที่ไม่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร      ไม่มี

 

 

6.สื่อและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ สำหรับการดำเนินกิจกรรม

เทคโนโลยี – ฮาร์ดแวร์

 

เทคโนโลยี – ซอฟต์แวร์

 

สื่อสิ่งพิมพ์

 

วัสดุอุปกรณ์

-         กระดาษแข็ง

-         ดินสอสี

-         กรรไกร

-         กาว

แหล่งการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต

 www.google.co.th

อื่นๆ

-

7.งบประมาณ

๑๒๐ บาท

8. ที่ปรึกษาด้านสื่อ

 

9. ปัญหาอุปสรรค และวิธีการแก้ปัญหา

       เนื่องจากเด็กบางส่วนไม่เข้าใจคำว่าสิ่งแวดล้อมคืออะไรและปัญหาของสิ่งแวดล้อมว่ามีอะไรบ้าง ผู้สอนจึงจำเป็นต้องยกตัวอย่างที่ทำให้ผู้เรียนเห็นภาพและข้อแตกต่าง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ

10. ข้อเสนอแนะอื่นๆ

 

 

เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน
ระดับ ๓ (ดี) ได้คะแนน ๗-๑๐ คะแนน
- นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแก้ไขปัญหาได้ครบทุกขั้นตอน
- นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตามขั้นตอนกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มทุกขั้นตอน
- ผลงานของนักเรียนมีภาพชัดเจน ถูกต้องตามจุดประสงค์ของกิจกรรม
- นักเรียนสามารถรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าชั้นเรียนได้
 
ระดับ ๒ (พอใช้) ได้คะแนน ๔-๖ คะแนน
- นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแก้ไขปัญหาได้แต่ไม่ครบทุกขั้นตอน
- นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตามขั้นตอนของกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มแต่ไม่ครบทุกขั้นตอน
- ผลงานมีข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์พอสมควรตามจุดประสงค์ของกิจกรรม
- นักเรียนสามารถรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าชั้นเรียนได้ถูกต้องพอสมควร
 
ระดับ ๑ (ต้องแก้ไข) ได้คะแนน ๑-๓ คะแนน
- นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามกระบวนการแก้ไขปัญหาได้
- นักเรียนไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- ผลงานมีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นส่วนน้อย ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของกิจกรรม
- นักเรียนไม่สามารถรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าชั้นเรียนได้