1. ชื่อกลุ่ม  Nice  Day

     สมาชิก  ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชา

1.นางสาววันดี  เมฆลอย                 แขนงวิชาการศึกษาปฐมวัย    51131104032

2.นางสาวแคทศิริญา   ฉลองคุณ     แขนงวิชาการศึกษาปฐมวัย   51131104034

3.นางสาวสุทิสา  เกตุแก้ว                แขนงวิชาคณิตศาสตร์          51131103012

4.นางสาววิชุดา  ประแดง                แขนงวิชาคณิตศาสตร์          51131103035

5.นายอิรฟาน    ขาลี                     แขนงวิชาภาษาอังกฤษ         51131102017

หน่วยงานต้นสังกัด

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชื่อโรงเรียน

กองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์

ที่อยู่ของโรงเรียน

เลขที่ 149  ถนนพระราม 5       แขวง    ถนนนครไชยศรี      เขต ดุสิต

    จังหวัด กรุงเทพมหานค   รหัสไปรษณีย์         10300

 

2.ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

  “ลดโลกร้อนด้วยการรีไซเคิลไปกับกล่องนมแปลงร่าง”

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

  ครูเล่านิทานเรื่อง “โลกเรากำลังร้อน” ให้เด็กฟัง พร้อมทั้งอธิบายปัญหาโลกร้อนที่เกิดขึ้นให้เด็กเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของโลกร้อน รวมถึงวิธีการและแนวทางในการช่วยโลกที่เด็กๆสามารถทำได้นั่นก็คือ การนำกล่องนมที่ไม่ใช้แล้วมารีไซเคิลเป็นหุ่นมือไว้สำหรับให้เด็กเล่านิทานตามจินตนาการของตัวเอง

สาระการเรียนรู้ 

    1.ประสบการณ์ที่เด็กจะได้รับคือ จะเน้นการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สอดแทรกเข้าไปในกิจกรรมประจำวันได้แก่ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง

    2. สาระที่ควรเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยได้แก่หน่วยธรรมชาติรอบตัว คือ ให้เด็กได้รู้จักโลก ปัญหาของโลกร้อน แนวทางช่วยเหลือโลกด้วยวิธีการง่ายๆสำหรับเด็กอนุบาล พร้อมทั้งบูรณาการทักษะต่างๆ เช่น ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ทักษะด้านคณิตศาสตร์ และทักษะทางด้านภาษาไทย เข้าไปในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

ระดับชั้น 

  อนุบาล 3

เวลาที่ต้องการโดยประมาณ 

 1 คาบเรียน ประมาณ 40 นาที

 

3.คำอธิบายของหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

    มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ตัวบ่งชี้ 

ข้อ 2.1 รับรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม

       2.2 เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่ 3 เด็กสามารถทำงานจนสำเร็จ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ตัวบ่งชี้ 

ข้อ 3.1 สนใจและกระตือรือร้นในการทำงาน

      3.2 ทำงานจนสำเร็จและภูมิใจในผลงาน

       3.3 เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

มาตรฐานที่ 4 เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหา และคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ 

ข้อ  4.1 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้

       4.3 มีจินตนาการ และ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

มาตรฐานที่ 5 เด็กมีความรู้และทักษะเบื้องต้น 

ตัวบ่งชี้ 

ข้อ  5.1 มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่-เล็ก

       5.3 มีทักษะในการสื่อสาร

       5.4 มีทักษะในการสังเกตและสำรวจ

มาตรฐานที่ 6 เด็กมีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และพัฒนาตนเอง 

ตัวบ่งชี้

ข้อ   6.2 มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว และสนุกกับการเรียนรู้

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.เด็กสามารถฝึกทักษะทางด้านภาษา เช่น ทักษะการฟัง ทักษะพูด เช่น การถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้ฟังให้คนอื่นเข้าใจได้

2.เด็กสามารถฝึกกระบวนการทางความคิด และสามารถตอบคำถามได้

3.เด็กสามารถแยกแยะและจำแนกกล่องนมที่จะนำมารีไซเคิลได้

4.เด็กสามารถพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและมีการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้

5.เด็กสามารถประดิษฐ์หุ่นมือจากกล่องนมได้ด้วยตนเอง

6.เด็กสามารถเข้าใจและอธิบายวิธีการช่วยโลกร้อนในแบบของเด็กเองได้

 

 

คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ 

คำถามสร้างพลังคิด 

1.เราจะช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไร

คำถามประจำหน่วย

 

1.การรีไซเคิลคืออะไร 

2.วัสดุที่จะนำมารีไซเคิลที่พบเห็นได้ในโรงเรียนคืออะไรบ้าง

 

คำถามประจำบท 

1.กล่องนมช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไร

2.วิธีการประดิษฐ์หุ่นมือจากกล่องนมได้แก่อะไรบ้าง

 

 

 

4.แผนการประเมิน 

4.1 ก่อนเริ่มโครงงาน

1.สังเกตจากการตอบคำถามและการร่วมกิจกรรมในการฟังนิทาน

4.2 ภาระงานของนักเรียนและผลงานเมื่อสิ้นสุดโครงงาน 

1.สังเกตจากการร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์หุ่นมือจากกล่องนม

2.สังเกตจากการเล่านิทานของตนเองด้วยหุ่นมือจากกล่องนม 

4.3 เมื่อสิ้นสุดโครงงาน

1.สังเกตจากผลงานของเด็ก

สรุปภาพรวมการประเมิน 

1.เด็กบอกถึงวิธีการที่จะช่วยโลกร้อนได้

2.เด็กบอกความหมายของ รีไซเคิลได้

3.เด็กประดิษฐ์หุ่นมือจากกล่องนมได้

4.เด็กนำสิ่งประดิษฐ์ที่ทำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

 

5.รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้

ทักษะพื้นฐานที่จำเป็น 

-ทักษะความคิดสร้างสรค์/จินตนาการ/ความคิดริเริ่ม

- ทักษะทางสังคม

-ทักษะกระบวนการคิด การตอบคำถาม

-ทักษะการใช้ภาษาเช่น การพูด การถ่ายทอดเรื่องราว /การฟัง ด้วยความเข้าใจ

-ทักษะการแสดงออก

-ทักษะการทดลอง สังเกต การวัด การเปรียบเทียบ

 

กิจกรรมการเรียนรู้

1วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1.1      เลือกหัวข้อและหน่วยที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็ก

1.2      หาข้อมูลเพื่อจะจัดกิจกรรม

1.3      เขียนแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้….

 

           แผนการสอนเรื่อง ลดภาวะโลกร้อนด้วยการรีไซเคิล ตอน “กล่องนมแปลงร่าง” 

                                                           ระดับชั้น อนุบาล 3

   เนื้อหา

   จุดประสงค์

         กิจกรรม

สื่อการสอน

การประเมินผล

 -ภาวะโลกร้อนคือภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงซึ่งปัจจุบันจะมีแนวโน้มอุณหภูมิที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และมักมีปรากฏการณ์จากธรรมชาติตามมา แผ่นดินไหว น้ำท่วม

- การรีไซเคิล คือ

การนำเอาของเสียที่ผ่านการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ที่อาจเหมือนเดิม หรือไม่เหมือนเดิมก็ได้ เช่นกล่องนม ขวดพลาสติก เป็นต้น

 

1.เด็กสามารถฝึกทักษะทางด้านภาษา เช่น ทักษะการฟัง ทักษะพูด การตอบคำถาม

 

 

 

 

 

 

 

2.เด็กสามารถแยกแยะและจำแนกกล่องนมที่จะนำมา  รีไซเคิลได้

 

3.เด็กสามารถพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและมีการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้

4เด็กสามารถประดิษฐ์หุ่นมือจากกล่องนมได้ด้วยตนเอง

5.เด็กสามารถใช้จินตนาการได้อย่างอิสระเสรี

ขั้นนำ 

1.ครูเล่านิทานหุ่นมือเรื่อง

“โลกเรากำลังร้อน”ให้เด็กฟัง

2.เด็กและครูร่วมกันสนทนา

เกี่ยวกับโลกร้อน

-เด็กๆรู้ไหมว่าโลกร้อนคืออะไร ทำไมถึงร้อน

-เด็กๆทราบไหมว่าเราจะช่วยโลกร้อนได้อย่างไร

-เด็กๆรู้จักการรีไซเคิลหรือไม่อย่างไร

3.ครูให้เด็กๆสังเกตวัสดุเหลือใช้ที่จะนำมารีไซเคิลได้

4.เด็กๆและครูช่วยกันเก็บกล่องนมภายในโรงเรียนและช่วยกันทำความสะอาดให้เรียบร้อย

ขั้นสอน 

1.ครูแบ่งกลุ่มเด็กออกเป็น 4 กลุ่ม

2.ครูแนะนำอุปกรณ์และอธิบายขั้นตอนการทำกิจกรรม “กล่องนมแปลงร่าง”พร้อมทั้งให้ตัวแทนเด็กออกมารับอุปกรณ์

 

3.เด็กๆแต่ละกลุ่มสร้างสรรค์กิจกรรม “กล่องนมแปลงร่าง”ตามจินตนาการ

ขั้นสรุป 

1.เด็กๆแต่ละคนตั้งชื่อผลงานของตนเอง

2.เด็กแต่ละกลุ่มนำผลงานออกมาเล่านิทานหุ่นมือตามจินตนาการ

 

  หุ่นมือ

 

 

 

 

 

 

 

 

  กล่องนม

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม กล่องนมแปลงร่าง

 

 

 

 ฉากนิทาน

1.สังเกตจากการร่วมกิจกรรมในการฟังนิทานและตอบคำถาม

 

 

 

 

 

 

 

2.สังเกตจากการแยกกล่องนมที่สามารถนำมารีไซเคิลได้

 

 

 

 

 

 

3สังเกตจากการร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์หุ่นมือจากกล่องนมและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

4.สังเกตจากผลงานและการเล่าเรื่องได้อย่างมีจินตนาการ

 

2.การเตรียมงาน

 2.1 เตรียมตัวผู้สอนให้พร้อม

 2.2 เตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้พร้อม

3.การดำเนินกิจกรรม

  3.1 ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่เตรียมไว้

4.สรุปผล

 4.1 โชว์ผลงานของเด็กและประเมินพัฒนาการเด็ก

การปรับกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ   ไม่มี

 

6.สื่อและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ สำหรับการดำเนินกิจกรรม 

เทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์

   ไม่มี

เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์

  ไม่มี

สื่อสิ่งพิมพ์

หนังสือนิทานเรื่อง “โลกเรากำลังร้อน”

วัสดุอุปกรณ์

หุ่นมือ, กล่องนม,วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์กล่องนม เช่น กรรไกร กาว กระดาษลัง สี กระดาษเหลือใช้

แหล่งการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต

 ไม่มี

อื่นๆ

ฉากนิทาน

7.งบประมาณ

ค่าหนังสือนิทานภาพ “โลกเรากำลังร้อน”      75    บาท

ค่าอุปกรณ์ในการประดิษฐ์กล่องนม            60   บาท

                                    รวม            135    บาท

 

8. ที่ปรึกษาด้านสื่อ

ชื่อ-สกุล         นางสาวสุพัตราภรณ์   ทองโต                                                         

 

9. ปัญหาอุปสรรค และวิธีการแก้ปัญหา

 ยังไม่พบปัญหาในการจัดการเรียนรู้

10. ข้อเสนอแนะอื่นๆ

 ไม่มี

    ดาว์นโหลดเอกสาร แม่แบบแผนการจัดการเรียนรู้

    ภาพรวมกิจกรรมการเรียนรู้ กล่องนมแปลงร่าง >>>