โครงการจิตอาสา                                                                      

        โครงการ”มอ.คือบ้านของเรา”

หลักและเหตุผล  

                  เนื่องจากขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคนเรานั้น ในสังคมที่มีการใช้ทรัพยากรมากเท่าใด ปริมาณขยะมูลฝอยก็จะยิ่งเกิดขึ้นมากตามไปด้วย โดยที่ขยะมูลฝอยจะเกิดจากเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ใบไม้ กิ่งไม้ เสื้อผ้า และเศษวัสดุทุกชนิด เช่น กระดาษ ขวด กระป๋อง พลาสติก ฯลฯ ที่เกิดขึ้นจากครัวเรือนในแต่ละวัน

                  การที่มีขยะล้น ส่งกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค ย่อมเกิดผลกระทบต่อสุขภาพกายและ สุขภาพจิตของนักศึกษา อาจารย์ และประชาชนโดยตรง อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจด้วย และเมื่อกล่าวถึงปัญหาขยะ หลายคนมักจะมองว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาล หรือคนเก็บขยะ โดยลืมคิดไปว่าผู้ที่เป็นสาเหตุให้เกิดขยะนั่นคือตัวเรานั่นเอง ดังนั้น เราต้องร่วมมือกัน ไม่จำเป็นต้องให้เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง เพราะเราต่างมีหน้าที่ร่วมกัน

           วัตถุประสงค์ 

 • เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค  
 • เพื่อสร้างให้เป็นสถานที่ที่สะอาด น่าสนใจ ห่างไกลจากเชื้อโรค 
 • เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 1. 5320210484    นางสาว ลาตีพะ    สะแลแม็ง
 2. 5320210705    นางสาว อีฟตีซัน    ยะพา
 3. 5320210287    นางสาว ซัลมี        ดือรอเสะ
 4. 5320210300    นางสาว ซูซีนี        อาแว
 5. 5320210405    นางสาว ฟาดีละห์  คอเดร์
 6. 5320210711    นางสาว ฮาลีเมาะ  เจะมะ
 7. 5320210585    นางสาว คอรีเยาะ  อาแวลาเตะ

 

           บุคคลเป้าหมาย 

                   นักศึกษา อาจารย์ และประชาชนทั่วไป จะได้ปลอดภัยหรือห่างไกลจากเชื้อโรคต่างๆที่เกิดจากขยะมูลฝอย ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ

            ระยะเวลา 

วันเสาร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2554   เวลา 08.00 

           สถานที่ 

 ตลาดนัด วทท. 

           วิธีการดำเนินการ 

 • เรียกประชุมกลุ่ม เพื่อวางแผนและกำหนดสถานที่
 • สำรวจพื้นที่
 • จัดซื้ออุปกรณ์ในการทำความสะอาด
 • ลงมือปฏิบัติ
 • สรุปผลการพัฒนา

          กำหนดการ 

 • 08.00 รวมตัวกัน ณ ตลาดนัด วทท. 
 • 08.30-11.00 ลงมือปฏิบัติ 
 • 11.30 เสร็จสิ้นการทำความสะอาด แยกย้าย พักผ่อนตามอัธยาศัย 

         ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • การสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่น
 • สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด
 • ภูมิใจในผลงานที่ตนได้ปฏิบัติ

 

     งบประมาณ

งบประมาณ 50 บาท

 

       ภาคผนวก

Ico64_dscf0294    Ico64_dscf0303     Ico64_dscf0301      Ico64_dscf0300

Ico64_dscf0292    Ico64_dscf0291     Ico64_dscf0290
 
 
 
Ico64_dscf0306    Ico64_dscf0293     Ico64_dscf0297