ความสัมพันธ์ทางหน่วยเศรษฐกิจ 

                หน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่กล่าวมาย่อมมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน  มากบ้างน้อยบ้าง  ตามความแตกต่างของแต่ละระบบเศรษฐกิจ  ดังนั้น  ในการกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจ  จะกล่าวเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยครัวเรือนและหน่วยธุรกิจ  ทั้งนี้ได้อนุโลมเสมือนให้หน่วยรัฐบาลเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยครัวเรือนและหน่วยธุรกิจ  
                หน่วยครัวเรือน เป็นผู้นำปัจจัยการผลิต  คือ  ที่ดิน  แรงงาน  ทุน และผู้ประกอบการ  ไปให้หน่วยธุรกิจเพื่อนำไปสูกระบวนการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ  โดย หน่วยธุรกิจ จะให้ค่าตอบแทนแก่หน่วยครัวเรือนในรูปค่าเช่า  ค่าจ้าง    และกำไร    
               เมื่อหน่วยธุรกิจได้รับปัจจัยการผลิตมาก็จะทำการผลิตสินค้าและบริการ  แล้วจำหน่ายสินค้าและบริการไปให้หน่วยครัวเรือน  และรับเงินค่าขายสินค้าและบริการจากครัวเรือนหรืออาจกล่าวได้ว่า  เมื่อ ครัวเรือน ซื้อสินค้าและบริการ  สินค้าและบริการจะไหลไปสู่ ครัวเรือน  และรายได้จากการขายสินค้าจะไหลไปสู่ หน่วยธุรกิจ เมื่อคนงานทำการขายแรงงานให้แก่ หน่วยธุรกิจ  การผลิตจะไหลไปสู่ หน่วยธุรกิจโดยได้รับค่าจ้างจาก หน่วยธุรกิจ ไหลเวียนกลับมาสู่หน่วยครัวเรือน