พืชชั้นสูง

พืชที่มีหลายเซลล์ แต่ละเซลล์ทำหน้าที่ต่างกันและต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ได้แก่ ไม้ดอกและไม้ผล

พืชชั้นต่ำ

พืชที่มีเซลล์เดียวและเซลล์นั้นทำหน้าที่เลี้ยงตัวเองได้

พืชชั้นสูงกับพืชชั้นต่ำต่างกันอย่างไร

- พืชชั้นต่ำไม่สามารถสังห์เคราะห์แสงเองได้ ได้แก่ พวกเห็ด รา

- พืชชั้นสูงสามารถสังเคราะห์แสงได้ ได้แก่ ต้นไม้ทั่วๆไป