สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ 

ประวัติความเป็นมา 

คำว่าตะปอเยาะ เป็นภาษาถิ่น  แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ผลมีหนามคล้ายขนุนผลโตขนาดเท่าส้มโอ รับประทานได้ มีรสเปรี้ยวอมหวาน กล่าวกันว่าเมื่อสมัยก่อน มีต้นตะปอเยาะขนาดใหญ่อยู่ที่หมู่ที่1 บ้านตะปอเยาะ  มีราษฎร อพยพเข้ามา อพยพอาศัยตั้งแต่สมัยใดไม่ปรากฎหลักฐานแต่จากการสันนิฐานประมาณ 100 ปี ทางราชการรวมเอา 5 หมู่บ้าน คือบ้านตะปอเยาะ บ้านบูเกะบากง บ้านบลูกาสนอ  บ้านบลูกา บ้านกูยิ มารวมกันตั้งเป็นตำบลใช้ชื่อว่า ตำบลตะปอเยาะ และได้จัดตั้งเป็นสภาตำบลเมื่อวันที่และได้จัดเปลี่ยนฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตะปอเยาะเมื่อวันที่

ภาษาที่ใช้ 

ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาท้องถิ่น คือภาษามาลายู ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพษุรุษ และการติดต่อสัมพันธ์กับชาวมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้าน ในปัจจุบันชาวไทยมุสลิมได้เริ่มนิยมใช้ภาษาไทยมากยิ่งขึ้น และมากว่าร้อยละ 50 สำหรับชายไทยมุสลิมจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้คัมภีร์อัล-กรุอาน เพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจประจำวัน จึงสามารถอ่านและเขียนภาษาอาหรับได้เป็นอย่างดี

ประเพณีดั้งเดิม

ของชาวไทยมุสลิม มีพิธีเข้าสุนัต ประเพณีถือศิลอด ประเพณีงาน

เมาลิด ประเพณีวันรายอรายอ ประเพณีกวนอาซูรอ ประเพณีการแต่งงาน การขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น

                 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ  เป็นหนึ่งใน 5   ตำบล  ของอำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส  ห่างจากที่ว่าการอำเภอยี่งอ  ประมาณ  7  กิโลเมตร  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอยี่งอจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศ   ลง วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2539

สภาพทั่วไป

พื้นที่/อาณาเขต 

        ตำบลตะปอเยาะมีเนื้อที่ทั้งสิ้น  33.55  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  20,966  ไร่

มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ  ดังนี้

     -ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลลุโบะสาวอ  อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

     -ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลลุโบะบือซา  อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

     -ทิศตะวันออกติดต่อกับ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

     -ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

การปกครอง

ตำบลตะปอเยาะ มีหมู่บ้านทั้งหมด  5  หมู่บ้าน  (อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ ทั้งหมด) ประกอบด้วย

     -หมู่ที่ 1 บ้านตะปอเยาะ มีนายอำเซาะ เซียนะ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

     -หมู่ที่ 2 บ้านบูเกะบากง มีนายมะรอนิง อัตนิ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

     -หมู่ที่ 3 บ้านบลูกา มีนายสุชาติ  ดือราแม ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

     -หมู่ที่ 4 บ้านบลูสนอ มีนายแอ  กาเร็งสานา ตำแหน่งกำนัน

     -หมู่ที่ 5 บ้านกูยิ มีนายยูโซ๊ะ สาและ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

ความหนาแน่นเฉลี่ย  232  คน/ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 

สภาพภูมิประเทศ

      องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลาดเทจากทิศตะวันตกสู่ตะวันออก  ซึ่งค่อยๆลาดเทลงเป็นที่ราบลุ่ม โดยเริ่มจากพื้นที่ภูเขาในหมู่ที่4 และหมู่ที่ 5 สู่หมู่ที่ 3 หมู่ที่  2   สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การเพาะปลูก

สภาพภูมิอากาศ 

 มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนกับฤดูฝน โดยฤดูร้อนจะเริ่มเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน เมษายน  และฤดูฝน จะเริ่มในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน มกราคม  จะเริ่มมีฝนตกหนักติดต่อกันไปถึงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม  โดยจะมีฝนตกหนักในเดือนพฤศจิกายน

สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม 

     องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ  มีประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก  อันมีสวนยางพาราและสวนผลไม้ ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติบูโด –

สุไหงปาดี มีการทำกสิกรรมและการเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพบางเล็กน้อยและองค์การบริหารส่วนตำบล

ตะปอเยาะ  มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถติดต่อชุมชนใกล้เคียงที่สะดวก สามารถพึ่งพาตัวเองได้จากรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในระดับหนึ่ง

ลักษณะการอยู่อาศัยของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจะอยู่กระจายโดยทั่วไปโดยมีการตั้งบ้านเรือนปะปนไปกับการปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ ลอกกอง มังคุด เงาะ ทุเรียน เป็นต้นในบริเวณบ้านและยังคงมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย สำหรับแนวโน้มการขยายตัวจะมีความหนาแน่นในเขตบริเวณถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่งสายหลักในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ 

ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง  ได้แก่

1) ทางหลวงแผ่นดิน (เพชรเกษม 42 )  สายปัตตานี - นราธิวาส

2) ทางหลวงแผ่นดิน   สายตะโละหะลอ - ปาลอบาต๊ะ

              ถนนในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้แก่

1) ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

                ถนนในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่

1) ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1(บางส่วน)

2) ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

3) ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

4) ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

5) ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

ถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย   

-  สาย  บ้านบลูกาสนอ - บ้านกูยิ  หมู่ที่  4 - 5

-  สาย  บ้านบลูกาสนอ              หมู่ที่  4

ถนนคอนกรีต      จำนวน  7  สาย 

- สาย ถนนเพชรเกษม 42 - บ้านกูยิ     หมู่ที่  2-5

- สาย  ถนนเพชรเกษม 42 – บ้านบลูกาสนอ     หมู่ที่  2,3,4

-   สาย  ถนนเพชรเกษม 42 – มัสยิดดารุลอามาน     หมู่ที่  1,2

-  สายบลูกา     หมู่ที่ 3

-  สายบ้านบูเกะบากง     หมู่ที่ 2

-  สายบ้านกำปงบือแน     หมู่ที่ 3,4

-  สายบ้านตะโละมีญอ     หมู่ที่ 1

ถนนลูกรังจำนวน  3  สาย 

- สาย ถนนเพชรเกษม 42 – บ้านตะโละมีญอ( ข้างโรงเรียนบูเกะบากง)  หมู่ที่  2-5

- สาย  นย. 1บ้านตะปอเยาะ – บ้านตะโละมีญอ หมู่ที่  1

- สาย นย. 2 บ้านตะโละมีญอ-หมู่ที่ 1 

การไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ มีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้จำนวน 1061 ครัวเรือน  และยังไม่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ 10 ครัวเรือน

การประปา

องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะยังไม่มีกิจการประปาใช้แต่มีของกรมชลประทานได้สร้างประปาใช้เฉพาะ ม.4 และม.5

หมู่ที่ 1   บ้านตะปอเยาะ     มี 114 ครัวเรือน

หมู่ที่ 2   บ้านบูเกะบากง     มี 42 ครัวเรือน

หมู่ที่ 3   บ้านบลูกา     มี 112 ครัวเรือน

หมู่ที่ 4   บ้านบลูกาสนอ     มี 211 ครัวเรือน

หมู่ที่ 5   บ้านกูยิ     มี 114 ครัวเรือน

การสื่อสารและโทรคมนาคม 

 มีระบบตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 7 ตู้  โทรศัพท์บ้าน (พื้นฐาน)จำนวน 71 ครัวเรือนโดยประมาณ  โทรศัพท์มือถือ 498 ครัวเรือนโดยประมาณ และมีการให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตตำบล 1 แห่ง ณ ที่ทำการอบต.ตะปอเยาะ

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (ปณช.)  1 แห่ง

โทรศัพท์สาธารณะในหมู่บ้าน 7 แห่ง

หมู่ที่  1 จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 2 จำนวน 3 แห่ง

หมู่ที่ 3 จำนวน - แห่ง

หมู่ที่ 4 จำนวน 2แห่ง

หมู่ที่ 5  จำนวน 1 แห่ง

การใช้ที่ดิน 

     พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ประกอบการทางการเกษตร โดยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบริเวณรอบนอก  มีการทำสวนผลไม้  ทำนาและสวนยางพาราในเขตเทือกเขาบูโด  - สุไหงปาดี

เศรษฐกิจ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะการประกอบอาชีพของประชากรมีรายได้ต่อหัวโดยเฉลี่ยแล้ว 3,700 บาท/เดือน

การเกษตรกรรม

มีเนื้อที่ในการทำการเกษตร 13,111 ไร่  ลักษณะการประกอบอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ สามารถแยกรายละเอียดดังนี้

1) การทำข้าวนาปี มีพื้นที่  3,900 ไร่  และครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทำนา มีประมาณ  957  ครัวเรือน  ผลผลิตโดยเฉลี่ย  1,750 กิโลกรัมต่อไร่

2) ทำสวนยางพารา  มีพื้นที่  7,168  ไร่  และครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทำสวนยางประมาณ  427  ครัวเรือน  ผลผลิตโดยเฉลี่ย  16 แผ่น/ไร่

3) การทำสวนผลไม้ มีพื้นที่ 878 ไร่ และครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้  ประมาณ  703  ครัวเรือน  ผลผลิตต่อปีต่อครัวเรือน  โดยเฉลี่ย  50,000  -  100,000  บาท

(หมายเหตุ พื้นที่รวมทั้งการทำเกษตรนอกพื้นที่)      

การอุตสาหกรรม

                   ลักษณะการประกอบการอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนทั้งหมด  การประกอบอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ไม่มี 

ส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก

การพาณิชยกรรม/การบริการ

                   1)  ประเภทธุรกิจร้านอาหาร จำนวน 10 ร้าน

                   2)  ประเภทธุรกิจร้านขายของชำ จำนวน 41 ร้าน

                   3)  ประเภทธุรกิจบริการ จำนวน 11 ร้าน

การปศุสัตว์

     การประกอบการปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ   เป็นการเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพอันได้แก่ วัวพันธุ์พื้นเมือง ควาย ไก่ เป็ด แพะ เป็นต้น และเพื่อค้าขายภายในเขตตำบล  โดยมีข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ ดังนี้

ด้านสังคม

จำนวนประชากร

     องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ  มีประชากรทั้งสิ้น 8,397 คน แยกเป็นชาย 4,163  คน หญิง   4,234 คน  มีจำนวนครัวเรือน  1,681  ครัวเรือน 

การศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม

1) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่มีการศึกษา( ข้อมูล จปฐ. 2545 )

2) ระดับประถมศึกษา ประมาณร้อยละ 26.85

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ประมาณร้อยละ 20.81

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณ ร้อยละ 15.05

- ระดับอนุปริญญา ประมาณร้อยละ 2.39

- ระดับปริญญาตรี ประมาณร้อยละ 1.99

- สูงกว่าระดับปริญญาตรี ประมาณร้อยละ 0

- ไม่ได้รับการศึกษา ประมาณร้อยละ 1.56                                                     

2)  จำนวนสถาบันการศึกษา  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ

- โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

1.สำนักงานการเขตการศึกษาพื้นที่ 1 นราธิวาส

- สังกัด สพฐ. 4   แห่ง      

- สังกัด สช.   2  แห่ง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ( โอนจากกรมพัฒนาชุมชน )

- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเรียนประจำมัสยิด 1 แห่ง ( โอนจากกรมศาสนา)

การสาธารณสุข

- ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ ไม่มีสถานพยาบาลแต่มีศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน     แห่ง และมีอนามัยประจำตำบลตะปอเยาะ 1 แห่ง

การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

     ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  สามารถขอรับบริการด้านสังคมสงเคราะห์  อาทิเช่น บัตรสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย บัตรประกันสังคม  โดยติดต่อได้ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  และการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่เป็นกระจุกและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตนี้     

ประชาอยู่ดีมีสุข คู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า คมนาคมทั่วถึง

พันธกิจ (MISSION)

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสนองความต้องของชุมชนและการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ

2. พัฒนาด้านการตลาด การค้า  การลงทุนและผู้ประกอบการในชุมชน ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน การศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว

5. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพ การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ ป้องกันและบำบัดผู้ติดยาเสพติด

6. ส่งเสริมชุมชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

7. บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน

8. ส่งเสริมด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยและความสันติสุขในชุมชนได้อย่างยั่งยืนและประสิทธิภาพ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม ระบบจราจร ผังตำบลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด การค้า  การลงทุนและผู้ประกอบการในท้องถิ่น พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและแข่งขันได้

3.ประชากรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

4.มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

5.พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นโดยส่งเสริมด้านสุขภาพ การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ ป้องกันและบำบัดผู้ติดยาเสพติด

6.ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

7.การบริหารจัดการขององค์ดำเนินการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน

8.ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย รักษาความเรียบร้อย เสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติสุขในชุมชนและเมือง

 

                เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ  มียุทธศาสตร์หลักที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จรวม  9  ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ  จำนวน  46  แนวทาง   ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในบรรลุเป้าประสงค์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมาย

     เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

     ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก และรวดเร็วขึ้น  โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้

1.ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ฝายทำนบ ระบบทางน้ำ ศาลาที่พัก ฯลฯ

2.พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร

3.จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

4.ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค

5.บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ

6.จัดทำผังตำบล

ตัวชี้วัด

1.จำนวนการก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ฝายทำนบ ทางระบายน้ำ

2.จำนวนจุดกำหนดทางจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน

3.จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุกครัวเรือน

4.จำนวนก่อสร้างประปาระบบเจาะบาดาลใต้ดินและผิวดินตามหมู่บ้าน ตำบลครบทุกจุด

5.จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ

6.จำนวนป้ายชื่อซอย ถนน หมู่บ้านและแผนที่หมู่บ้าน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและท่องเที่ยว

เป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายตลาดไปสู่การส่งออก และส่งเสริมของอาชีพราษฎรสำหรับบุคคลที่ว่างงานสามารถไปสู่ตลาดแรงงานได้และการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน

แนวทางการพัฒนา

1.ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น

2.ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

3.ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์

4. พัฒนามารตาฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าOTOP

5.ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน

6.พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 

เอกสารอ้างอิง

ประวัติความเป็นมาของตำบลตะปอเยาะ(ออนไลน์). สืบค้นจาก: www.thaitambon.com [14 กุมภาพันธ์ 2553] 

เเละเนื้อหาบางส่วนเอาข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตำบลฯโดยตรง

                                      จัดทำโดย

ชือ นายนิมัรวาน นิโด รหัสนักศึกษา5320210615 เอกเศรษฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี