โครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องตะกร้าสานบ้านวังซอง 

 

    ให้นักเรียนนำเสนอข้อมูลโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการที่นักเรียนไปทำการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลดังนี้

1.ประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญาและเจ้าของภูมิปัญญา

2.วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างภูมิปัญญา

3.วัตถุดิบในการสร้างภูมิปัญญา

4.ขั้นตอนการผลิต/การสร้างภูมิปัญญา

5.การจัดจำหน่าย/เผยแพร่ภูมิปัญญา

6.คุณประโยชน์ของภูมิปัญญา

7.ความสำเร็จในการทำภูมิปัญญา

8.วิธีการพัฒนาคุณภาพภูมิปัญญา

9.คดิ/คุณธรรมที่ใช้ในการสร้างภูมิปัญญา