บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 เอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน

บทที่ 4 ผลการทดลอง/การวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผล