แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา     

ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1    

หน่วยที่  2   :  การสร้างสัมพันธภาพ     เรื่อง   เบื่อคนบ่น

เวลา  50 นาที         ผู้สอน พรรณทิพย์    เกษณา

 

สาระที่ 2   ชีวิตและครอบครัว

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน  พ  2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าของชีวิต ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต

 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น

เข้าใจในคุณค่าของความเป็นเพื่อน ความเสมอภาคทางเพศ สามารถสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น

 

สาระสำคัญ

                คนเรามักมีความคาดหวังต่อคนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยเสมอ แต่หลายครั้งเราอาจจะลืมว่า เราก็คาดหวังกับคนอื่นๆเหมือนที่คนอื่นคาดหวังต่อเรา ความคาดหวังที่มีต่อกัน อาจจะไม่ตรงกันเสมอไป ซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งได้ การพูดคุย สื่อสารให้เข้าใจถึงความคาดหวังที่มีต่อกัน จะช่วยให้สามารถปรับตัวเข้าหากันได้มากขึ้น และทำให้ความสัมพันธ์ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงความคาดหวังของผู้อื่นที่มีต่อเรา และเห็นความสำคัญของสัมพันธภาพกับผู้อื่น

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

 1. นักเรียนสามารถบอกความแตกต่างของความคาดหวังที่มีต่อกันระหว่างความสัมพันธ์แบบเพื่อนกับเพื่อน ครูกับนักเรียน พ่อกับแม่

 2. นักเรียนเห็นความสำคัญของการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น

 3. นักเรียนสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได้

 

สาระการเรียนรู้

 1.  ความคาดหวังของบุคคลอื่นที่มีต่อเรา

 2. การสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ   5 นาที

 1. ครูทักทายและสำรวจรายชื่อนักเรียน

 2. ครูถามนักเรียนว่า  

2.1.               นักเรียนเคยถูกบ่นบ้างไหม 

2.2.               นักเรียนถูกบ่นด้วยเรื่องอะไรบ้าง

 1. ครุเชื่อมโยงคำตอบของนักเรียนเข้าสู่บทเรียน

 

ขั้นสอน  40 นาที

 1. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาจับฉลากเลือกหัวข้อ ดังนี้

1.1      เรื่องที่เพื่อนบ่นฉัน

1.2      เรื่องที่ครูบ่นฉัน

1.3      เรื่องที่พ่อแม่บ่นฉัน

 1. ครูแจกกระดาษบรู๊ฟให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดกันภายในกลุ่มตามหัวข้อที่ได้รับ ว่ามีเรื่องอะไรที่ถูกบ่นบ้าง  รู้สึกอย่างไรเมื่อถูกบ่น แลช่วยกันวิเคราะห์สาเหตุของการถูกบ่น  วิธีการจัดการเพื่อไม้ให้ถูกบ่น

 2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน กลุ่มละ 2 นาที

 3. ครูสรุปเพิ่มเติมจากที่นักเรียนออกไปนำเสนอ

 

ขั้นสรุป  5 นาที

 1. ครูถามนักเรียนว่า  หากนักเรียนไม่ใส่ใจกับความคาดหวังของคนที่บ่นเรา นักเรียนคิดว่าจะส่งผลอย่างไรบ้างต่อความสัมพันธ์ที่มี  และจะมีวิธีการอย่างไรเมื่อเกิดความขัดแย้งกัน เพื่อยังคงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

 2. ครูสรุปประเด็นสำคัญ

-                   มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น จึงเป็นธรรมดาที่จะต้องมีความคาดหวังต่อคนที่มีความสัมพันธ์ด้วยโดยเฉพาะผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด  หากความสัมพันธ์ไม่ได้รับการตอบสนอง อาจจะกลายเป็นความขัดแย้งและนำไปสู่ความไม่เข้าใจกัน

-                   ความคาดหวังที่ไม่ได้รับการตอบสนอง ย่อมส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกและการแสดงออก โดยเฉพาะวัยรุ่นการหันหน้าพูดคุยกันเพื่อสื่อสารบอกความต้องการของกันและกัน ความคาดหวังที่มีต่อกันจะช่วยให้เกิดความเข้าใจและช่วยให้หาทางแก้ไขปัญหาต่างๆได้มากว่า

 

สื่อ/อุปกรณ์

 1. กระดาษบรู๊ฟ

 2.  ปากกาเคมี

 

แหล่งการเรียนรู้

 1. ครู

 2. นักเรียน

 

การวัดและประเมินผล

สังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่มและการระดมความคิดภายในกลุ่ม

 

 

ที่มา  คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้  “เพศศึกษา”  โครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” สำหรับเยาวชนในช่วงชั้น ๓ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓)