บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยเรื่อง ความสามารถในการอ่านและการเขียนข้อความภาษามลายู ที่มีรูปแบบการเขียนแบบบรรยาย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่ง ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตำรา ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
เอกสารและตำรา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 
ชุติมา  สุวิทยารัตน์(2542 :13) ความหมายของการอ่าน คือ กระบวนการแปลความหมายจากสัญลักษณ์แล้วก็เก็บรวบรวม ความคิดจากการบันทึกไว้ในสมอง ซึ่งเกิดจากการโต้ตอบกันระหว่างผู้อ่านและข้อมูลผู้เขียนสื่อมายังผู้อ่าน โดยผู้อ่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับเรื่องทีอ่านด้วยจึงจะเป็นการอ่านที่ตีความหมาย
ชุติมา  สุวิทยารัตน์(2542 :16) ความเข้าใจในการอ่าน คือ การแปลความหมายตีความและขยายความซึ่งเป็นผลมาจากผู้อ่านมีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆรวมทั้งผู้อ่านจะต้องจัดระเบียบข้อมูลและแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นของผู้เขียนเพื่อเชื่อมโยงเนื้อเรื่องและส่วนประกอบอื่นๆด้วยความคิดที่มีเหตุผล
 
                วิไลวรรณ  พุ่มเกษม ( 2532 :   75  ) ได้ทำวิจัยเรื่องการใช้นิทานพื้นบ้านภาคตะวันออกเสริมทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มะขาม อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  วัตถุประสงค์เพื่อสร้างบทเรียนจากนิทานพื้นบ้านเสริมทักษะการอ่าน และเพื่อเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลการอ่านระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมและเพื่อศึกษาความก้าวหน้าในการอ่านของนักเรียนกลุ่มทดลอง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
                จันทร์ทรา  จรพงษ์ ( 2535 : 61-63 ) ได้ศึกษาผลของการฝึกควบคุมกระบวนการอ่านโดยการแลกเปลี่ยนบทบาท ที่มีต่อความสามารถในการอ่านเข้าใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่ด้อยความสามารถในการอ่านเข้าใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ด้อยความสามารถในการอ่าน  วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการฝึกควบคุมกระบวนการอ่าน โดยการแลกเปลี่ยนบทบาทที่มีความสามารถในการอ่าน เข้าใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ด้อยความสามารถในการอ่าน ตัวอย่างประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ของโรงเรียนเจ้าพระยาวิยาคม กรุงเทพมหานครจำนวน 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 20 คน กลุ่มทดลองได้รับการฝึกควบคุมกระบวนการอ่าน โดยการแลกเปลี่ยนบทบาท
                ปริยฉัตร พรหมศรี ( 2535 : 103-105 ) ศึกษาเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน ความสามารถทางการเขียน และความสนใจในวิธีสอนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนตามรูปแบบเอริกา ( Erica Model ) และวิธีสอนตามคู่มือครู  วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน  ความสามารถในการเขียน และความสนใจในวิธีสอนภาษาไทย  ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับการสอนตามรูปแบบเอริกา ( Arica llcdel )
                  กาญจนา จองเดิม ปี พ.ศ. 2543 วิจัยการแก้ปัญหาการพูดคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่กน แม่กง แม่กบ แม่กด ของนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูท้องถิ่นในชีวิตประจำวัน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านคลองหิน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
        การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างแบบฝึกการอ่านออกเสียงคำที่สะกดด้วยมาตรตัวสะกดแม่กน แม่กง แม่กบ แม่กด และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านออกเสียงของนักเรียนก่อนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2543 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองหิน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แผนการสอน จำนวน 8 แผน แบบฝึกจำนวน 8 แบบฝึก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบแบบที (t-test)
              นางสมใจ     กงเติม    ปี พ.ศ.   2543  วิจัยการพัฒนาแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานีการวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ  พัฒนาแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่  5  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี  โดยผู้วิจัยพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์  จำนวน  4  ชุด  ได้แก่  แบบฝึกการสร้างคำแบบฝึกการเขียนประโยค  แบบฝึกการเขียน  สำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย  และแบบฝึกการเขียนเรื่อง  โดยแบบฝึกที่สร้างขึ้นทุกชุด  มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5