ปัจจุบันการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมจากผู้ใช้ในทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ พนักงานบริษัท ฯลฯ ในวงการศึกษาเองก็มีการนำเอาอินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอนกันอย่างแพร่หลาย  ก็เนื่องมาจากวิธีการติดต่อสื่อสารบนระบบอินเทอร์เน็ตเราสามารถทำได้เกือบจะทุกอย่าง เช่น การค้นคว้าหาความรู้ การซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ การแลกเปลี่ยเงินตรา การโอนเงินผ่านระบบธนาคารออนไลน์ สามารถดูหนัง ฟัง เพลง เล่นเกมส์ ฯลฯ  อีกทั้งข้อมูลที่เราได้จากอินเทอร์เน็ตมีทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง หรือวีดิโอ  การสร้างเว็บเพจสามารถทำได้ด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งก็มีให้เลือกใช้ได้อย่างหลากหลายโปรแกรม แต่ผู้สร้างเว็บเพจก็มีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องเรียนรู้วิธีการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML  เนื่องจากเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการสร้างเว็็บเพจ ไม่ว่าผู้สร้่างจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปใดในการสร้งเว็บเพจ โปรแกรมเหล่านั้นก็จะมีการแสดงโค้ดที่เป็นภาษา HTML  เืพื่อให้ผู้สร้างได้ดูหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

      ภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นภาษาแรกที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ เพื่อให้ข้อมูลที่เขียนไปแสดงผลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในลักษณะของข้อความ รูปภาพ เสียงและภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ ภาษา HTML เป็นภาษาที่ง่ายต่อการเรียนรู้ สามารถกำหนดรูปแบบและโครงสร้างได้ง่าย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ใช้งานง่าย อีกทั้งยังสามารถตอบสนองงานด้านกราฟิกได้มากยิ่ึงขึ้น  ซึ่งในปัจจุบันโปรแกรมภาษา HTML รุ่นใหม่ ๆ มีข้อดีต่างๆ เพื่อขึ้นมากมาย เช่น

  • สามารถแสดงผลบนเว็บเบราว์เซอร์ทุกตัวที่สนับสนุน HTML เช่น Microsoft Internet Explorer, Netscape  เป็นต้น
  • HTML ที่ถูกบันทึกใน Text Editor จะมีชนิดของไฟล์เป็น HTML สำหรับระบบปฏิบัติการ Dos  และจะมีชนิดของไฟล์เป็น HTML หรือ HTM  ในระบบปฏิบัติการ Windows หรือ ระบบปฏิบัติการ Unix
  • สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับสร้างเว็บเพจทั่วไปได้ง่ายและไฟล์ที่ได้จะมีขนาดเล็ก เช่น เมื่อเขียนโปรแกรม HTML จาก Notepad แล้วสามารถนำไปเปิดแก้ไขหรือตกแต่งเพิ่มเติมในโปรแกรม Dreamweaver และ FrontPage  และโปรแกรมอื่น ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  (วุฒิชัย  เกษพานิช. 2547)

     ถ้านักเรียนจะเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML ก็ต้องมีพื้นฐานความรู้ในการใช้คำสั่งของภาษา HTML มาเรียนรู้กันเลยนะคะ...

 

                                 1. เริ่มต้นกับภาษา HTML
   2. การจัดการข้อความ  
   3. การตกแต่งข้อความ
   4. การตกแต่งเว็บเพจ  
    - การจัดการรูปภาพ  
    - การแสดงลำดับรายการ  
    - การตกแต่งพื้นหลังเว็บเพจ
   5. การเชื่อมโยงเว็บเพจ
   6. การสร้างตารางในเอกสารเว็บเพจ  

 

 แหล่งอ้างอิง

บัญชา  ประสีละเตสัง. (2551). ออกแบบและพัฒนาเว็บด้วย DHTML (HTML / CSS / JavaScript). กรุงเทพฯ : วี.พริ้นท์ (1991).
ประชา  พฤกษ์ประเสริฐ. (2553). สร้างเว็บเพจและเพิ่มลูกเล่นด้วย HTML&XHTML. กรุงเทพฯ : ซิมพลีฟาย.
วุฒิชัย  เกษภานิช. (2547). การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML. กรุงเทพฯ : ทองพูลพริ้นติ้ง.