สำหรับกลอน บทนี้  เขาบอกว่าสุราเป็นสิ่ีงไม่ดีในหลายๆๆอย่างที่ดื่มสุราแล้วทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาเสมอ  เขาจึงบอกว่า  "สุราไม่ได้สร้างวีรบุรุษ "   แตโดยทั่วไปในสมัยนี้ขาดสุราไม่ได้กฝ้เพราะเวลาออกงานต่างๆหรือเลี้ยงฉลองถ้าไม่มีสุราสะแล้วก็จะหมดสนุกก็เหมือนดังที่เขาเขียนไว้ว่า  " แต่วีรบุรุษขาดสุราไม่ได้ "