ชื่อ  เขาค้อ
สถานที่ตั้ง
เขาค้อ เป็นชื่อเรียกรวมบริเวณเขาน้อยใหญ่ที่เรียงรายสลับซับซ้อนกว้างไกลดุจทะเลภูเขาพื้นที่ลูกฟูกที่ เป็นลาดเนินเขานั้นโดยเฉลี่ยแล้ว มีความสูงระหว่าง ๕๐๐-๙๐๐ เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เทือกเขาสำคัญที่ มีชื่อเรียกขานตามตำนานและธรรมชาตินั้น ได้แก่ เขาผาซ่อนแก้ว มียอดเขาสูง ๑,๓๙๕ เมตร เขาปู่ มียอดเขา สูง ๙๐๙ เมตร เขาค้อมียอดเขาสูง ๑,๑๒๙ เมตร เขาย่ามียอดเขาสูง ๑,๒๙๐ เมตร เขาใหญ่มียอดเขาสูง ๙๓๐ เมตร เขาตะเคียนโงะมียอดสูง ๙๘๒ เมตร และยังมีเขาอีกหลายลูก เช่น เขาหินตั้งบาตร เขาห้วยทราย เขาอุ้มแพ เป็นต้น

สิ่งดึงดูดใจ
๑. ธรรมชาติบนเขาค้อ เป็นป่าดงดิบที่มีความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ เป็นที่อาศัยของสัตว์นานาชนิด ลักษณะของป่าไม้เป็นป่าเขาดิบแล้ง ป่าสนเขา ป่าเบญจพรรณ บนยอดเขาค้อมีไม้ตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งขึ้น อยู่มากมาย คือ ต้นค้อ ชื่อของเทือกเขาแห่งนี้จึงเรียกตามต้นค้อว่า เขาค้อ

๒. อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ ตั้งอยู่บนยอดเขาค้อ ตำบลทุ่งสมอ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขา ค้อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ และเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นอาณาบริเวณได้กว้างไกลในอดีตเคยเป็นฐาน สำคัญในการยึดพื้นที่ เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๒๕ ครั้งเป็นยุทธภูมิเลือดเกิดการสู้รบเพื่อช่วงชิงประชาชนและ พื้นที่กลับคืนมา เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ลัทธิคอมมิวนิสต์หมดไปจากประเทศไทย จึงได้สร้างอนุสรณ์สถานผู้ เสียสละเขาค้อขึ้น เพื่อเป็นการเทิดทูนวีรกรรมของพลเรือน ตำรวจ ทหารที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อ ป้องกันผืนแผ่นดินไทยให้รอดพ้นจากภัยของผู้หลงผิดคิดร้ายต่อประเทศชาติในเขตพื้นที่รอยต่อ ๓ จังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย และได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๒๖ โดยพลเอกอาทิตย์ กำลังเอกอนุสรณ์สถานสร้างด้วยหินอ่อน เป็นรูปทรงสามเหลี่ยม หมายถึงการปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง พลเรือน ตำรวจ ทหาร ฐานอนุสรณ์สถานกว้าง ๑๑ เมตร หมายถึง พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นปีที่เริ่มการปฏิบัติการ รุนแรงของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่นี้ ความสูงจากแท่นบูชาถึงยอดอนุสรณ์สถาน ๒๕ เมตร หมายถึง พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นปีที่สิ้นสุดการต่อสู้ด้วยอาวุธ ความกว้างฐานสามเหลี่ยมด้านละ ๒.๖ เมตร หมายถึง พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นปีที่เริ่มการก่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้ ฝาผนังภายในอนุสรณ์สถาน ได้จารึกชื่อผู้กล้าหาญไว้ทุก คน

๓. พิพิธภัณฑ์อาวุธ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒๑ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ บริเวณที่ตั้งพิพิธ ภัณฑ์เดิมที่เรียกว่าฐานอิทธิ เคยเป็นฐานปืนใหญ่ยิงสนับสนุนการสู้รบในครั้งนั้น จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ ใช้ในการสู้รบ เช่น เครื่องบินขับไล่เอฟ ๕ รถสายพานลำเลียงพล ปืนใหญ่ ฯลฯ และมีห้องบรรยายสรุปเกี่ยว กับเหตุการณ์ในยุทธภูมิเลือดเขาค้อ มีห้องจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ เสื้อผ้า อาวุธของ คอมมิวนิสต์ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมได้โดยเก็บค่าบริการคนละ ๕ บาท
๔. พระตำหนักเขาค้อ ตั้งอยู่ที่ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ บนยอดเขาย่า พระตำหนักเขาค้อสร้าง ขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ จากความร่วมมือของหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับใช้ประทับแรมในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง

๕. เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเป็นที่ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา โดยมีพิธีบรรจุเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ การ ก่อสร้างเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุนี้เกิดขึ้นโดยดำริของนายจรัส พั้วช่วย ฯพณฯ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดเพชรบูรณ์ขณะนั้น และได้จากการสนับสนุนของชาวจังหวัด เพชรบูรณ์ในการร่วมกันบริจาคเพื่อสร้างเป็นปูชนียสถานสำหรับสักการะ

๖. หอสมุดนานาชาติ ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ บริเวณเดียวกับเจดีย์ พระบรมสารีริกธาตุ ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่แปลกตา มีหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่าง ประเทศ

๗. น้ำตกศรีดิษฐ์ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีกำเนิดจากสายธารลำน้ำเข็กตกจากหน้าผา มีน้ำตลอดปี ใกล้น้ำตกมีครกกระเดื่องตำข้าวพลังน้ำ ในอดีตเคยเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ บริเวณน้ำตก มีร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และของที่ระลึก เส้นทางเข้าสู่น้ำตกใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๖ ถึงกม. ที่ ๑๗ แยกขวาไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๕๒๕ อีกประมาณ ๑๐ กม. แล้วแยกขวาเข้าน้ำตก