งบประมาณในการทำโครงงาน

งบประมาณในการทำโครงงาน

รายการ

  ราคา(บาท)

๑.ถั่วเหลือง

 ๓๖

๒.น้ำตาล

 ๒๖

๓.กะทิ

 ๑๕

๔.แป้งมัน

 ๑๔

 รวม

 ๙๑