ประวัติครูดีในดวงใจ

อาจารย์พรรณี  หงส์พันธ์ เกิดวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2512 บ้านเลขที่ 544 หมุ่ 1 ต.โพนทอง อ. เมือง จ.ชัยภูมิ

ประวัติการศึกษา

จบ อศศ.บริหารธุรกิจ

     ค.บ.สังคมศึกษา

      ศศม.สังคมศึกษา

ประวัติการทำงาน

       พนักงานควบคุมคุณภาพ บ.ฟูจิคูระ

      พนักงานควบคุมคุณภาพ บ.นานเซ จำกัด

      อาจารย์ภาควิชาพื้นฐาน ม.ราชภัฎชัยภูมิ

ความประทับใจในตัวของครู

       ความประทับใจในตัวของ อาจารย์พรรณี   หงส์พันธ์ เพราะท่านเป็นคนใจดีและมีน้ำใจต่อนักศึกษา