อนุสัญญาไซเตรส คือ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังสูญพันธุ์ อนุสัญญาฯ มีการกำหนดชนิดพันธุ์สัตว์ป่าหรือพืชป่า ออกเป็นบัญชี หมายเลข 1,2,3 ดังนี้

           บัญชีหมายเลข 1 เป็นบัญชีรายชื่อของชนิดพันธุ์ที่ห้ามทำการค้าโดยเด็ดขาด เนื่องจากใกล้สูญพันธุ์ยกเว้นเพื่อการศึกาวิจัย ซึ่งจะต้องได้รับการยินยอมจากประเทศที่นำเข้าเสียก่อน ประเทสที่จะส่งออกจึงสามารถออกใบอนุญาตได้ ตัวอย่างชนิดพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยที่ปรากฎอยู่ในบัญชีนี้ เช่น แรด เสือโคร่ง หมีควาย กล้วยไม้ป่าหายากบางชนิด

           บัญชีหมาบเลข 2 เป็นบัญชีรายชื่อของชนิดพันธุ์ที่สามารถค้าได้แต่ต้องอยู่ในการควบคุม ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อการดำรงอยู่ของชนิดพันธุ์นั้นๆ ตัวอย่างชนิดพันธุ์ที่มีการแพร่กระจายอยู่ในประเทศไทยที่ปรากฎอยู่ในบัญชีนี้ เช่น นาก ค้างคาวแม่ไก่ ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง เป็นต้น

           บัญชีหมายเลข 3 เป็นชนิดพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฏหมายของประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งในการนำเข้าจะต้องมีหนังสือรับรองการส่งออกจากประเทศถิ่นกำเนิด