คุณธรรมจริยธรรมกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

ของบุคลากรทางการศึกษา

1.  มาตรฐานวิชาชีพครู

9.  ความเป็นครู

สาระความรู้

   1) ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู

   2)  พัฒนาการของวิชาชีพครู

   3) คุณลักษณะของครูที่ดี

   4.)  การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

   5) การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู

   6) การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ

7) เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

   8) จรรยาบรรณของวิชาชีพครู

   9) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

สมรรถนะ

   1) รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผู้เรียน

   2) อดทนและรับผิดชอบ

   3)  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้นำทางวิชาการ

   4)  มีวิสัยทัศน์

   5) ศรัทธาในวิชาชีพครู

   6) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู

 

มาตรฐานการปฏิบัติตน ของครู

จรรยาบรรณต่อตนเอง

  1.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา      ต้องมีวินัยในตนเอง      พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ

บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

  2.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา      ต้องรัก    ศรัทธา    ซื่อสัตย์สุจริต    และ

รับผิดชอบต่อวิชาชีพ  เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

  3.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่  ช่วยเหลือ ส่งเสริม

ให้กำลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 

  4.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  ทักษะ และนิสัยที่

ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ

  5.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี   

ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ

  6.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญ

ทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ

  7.   ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค  โดยไม่

เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

 

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

  8.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์

โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

จรรยาบรรณต่อสังคม

  9.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์

และ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ ของส่วนร่วมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

2.  มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

10.  คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

สาระความรู้

    1)  คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร

    2)  จรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

    3)  การพัฒนาจริยธรรมผู้บริหารให้ปฏิบัติตนในกรอบคุณธรรม

    4)  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

สมรรถน

   1) เป็นผู้นำเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

   2) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

   3) ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ร่วมงานมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม

 

มาตรฐานการปฏิบัติตน

จรรยาบรรณต่อตนเอง

  1.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา      ต้องมีวินัยในตนเอง      พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ

บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

  2.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา      ต้องรัก    ศรัทธา    ซื่อสัตย์สุจริต    และ

รับผิดชอบต่อวิชาชีพ  และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

  3.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่  ช่วยเหลือ ส่งเสริม

ให้กำลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 

4.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  ทักษะ และนิสัย

ที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์  และผู้รับบริการ  ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ

  5.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ทั้ง

ทางกาย วาจา และจิตใจ

  6.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญ

ทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ

  7.   ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค  โดยไม่

เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

  8.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์

โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

จรรยาบรรณต่อสังคม

  9.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์

และพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  สิ่งแวดล้อม  รักษาผลประโยชน์ ของส่วนรวม  และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

10. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา

สาระความรู้

   1) คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร

   2) จรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

   3) การพัฒนาจริยธรรมผู้บริหารให้ปฏิบัติตนในกรอบคุณธรรม

   4) การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

สมรรถนะ

   1) เป็นผู้นำเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

   2) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

   3) ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ร่วมงานมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม

 

มาตรฐานการปฏิบัติตน

จรรยาบรรณต่อตนเอง

  1.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา      ต้องมีวินัยในตนเอง      พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ

บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

  2.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา      ต้องรัก    ศรัทธา    ซื่อสัตย์สุจริต    และ

รับผิดชอบต่อวิชาชีพ  และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

  3.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่  ช่วยเหลือ ส่งเสริม

ให้กำลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 

  4.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์  และผู้รับบริการ  ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ

  5.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  

ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณธรรมจริยธรรมกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

ของบุคลากรทางการศึกษา

1.  มาตรฐานวิชาชีพครู

9.  ความเป็นครู

สาระความรู้

   1) ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู

   2)  พัฒนาการของวิชาชีพครู

   3) คุณลักษณะของครูที่ดี

   4.)  การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

   5) การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู

   6) การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ

7) เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

   8) จรรยาบรรณของวิชาชีพครู

   9) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

สมรรถนะ

   1) รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผู้เรียน

   2) อดทนและรับผิดชอบ

   3)  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้นำทางวิชาการ

   4)  มีวิสัยทัศน์

   5) ศรัทธาในวิชาชีพครู

   6) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู

 

มาตรฐานการปฏิบัติตน ของครู

จรรยาบรรณต่อตนเอง

  1.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา      ต้องมีวินัยในตนเอง      พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ

บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

  2.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา      ต้องรัก    ศรัทธา    ซื่อสัตย์สุจริต    และ

รับผิดชอบต่อวิชาชีพ  เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

  3.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่  ช่วยเหลือ ส่งเสริม

ให้กำลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 

  4.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  ทักษะ และนิสัยที่

ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ

  5.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี   

ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ

  6.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญ

ทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ

  7.   ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค  โดยไม่

เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

 

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

  8.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์

โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

จรรยาบรรณต่อสังคม

  9.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์

และ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ ของส่วนร่วมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

2.  มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

10.  คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

สาระความรู้

    1)  คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร

    2)  จรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

    3)  การพัฒนาจริยธรรมผู้บริหารให้ปฏิบัติตนในกรอบคุณธรรม

    4)  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

สมรรถน

   1) เป็นผู้นำเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

   2) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

   3) ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ร่วมงานมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม

 

มาตรฐานการปฏิบัติตน

จรรยาบรรณต่อตนเอง

  1.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา      ต้องมีวินัยในตนเอง      พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ

บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

  2.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา      ต้องรัก    ศรัทธา    ซื่อสัตย์สุจริต    และ

รับผิดชอบต่อวิชาชีพ  และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

  3.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่  ช่วยเหลือ ส่งเสริม

ให้กำลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 

4.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  ทักษะ และนิสัย

ที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์  และผู้รับบริการ  ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ

  5.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ทั้ง

ทางกาย วาจา และจิตใจ

  6.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญ

ทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ

  7.   ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค  โดยไม่

เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

  8.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์

โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

จรรยาบรรณต่อสังคม

  9.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์

และพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  สิ่งแวดล้อม  รักษาผลประโยชน์ ของส่วนรวม  และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

10. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา

สาระความรู้

   1) คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร

   2) จรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

   3) การพัฒนาจริยธรรมผู้บริหารให้ปฏิบัติตนในกรอบคุณธรรม

   4) การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

สมรรถนะ

   1) เป็นผู้นำเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

   2) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

   3) ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ร่วมงานมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม

 

มาตรฐานการปฏิบัติตน

จรรยาบรรณต่อตนเอง

  1.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา      ต้องมีวินัยในตนเอง      พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ

บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

  2.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา      ต้องรัก    ศรัทธา    ซื่อสัตย์สุจริต    และ

รับผิดชอบต่อวิชาชีพ  และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

  3.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่  ช่วยเหลือ ส่งเสริม

ให้กำลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 

  4.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์  และผู้รับบริการ  ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ

  5.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  

ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. มาตรฐานวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์)

9.  คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์

สาระความรู้  

   1) คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์ 

   2) จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์

   3) การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  (Good Governance) 

สมรรถนะ

   1) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์

   2) มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี

มาตรฐานการปฏิบัติตน

จรรยาบรรณต่อตนเอง

  1.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา      ต้องมีวินัยในตนเอง      พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ

บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

  2.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา      ต้องรัก    ศรัทธา    ซื่อสัตย์สุจริต    และ

รับผิดชอบต่อวิชาชีพ  และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

  3.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่  ช่วยเหลือ ส่งเสริม

ให้กำลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 

  4.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  ทักษะ และนิสัย

ทีถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์

ใจ

  5.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี   ทั้ง

ทางกาย วาจา และจิตใจ

6.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญ

ทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ

  7.   ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค  โดยไม่

เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

  8.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์

โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

จรรยาบรรณต่อสังคม

  9.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์

และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข