หน่วยการเรียนรู้ ๑๔  การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

   แนวคิด

    ปัจจุบันมนุษย์ต้องการความรวดเร็วในการทำงานเนื่องจากมีการแข่งขันสูงดังนั้นจึงนำวิวัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยแก้ปัญหาให้กับระบบงานเดิมเพื่อให้ระบบงานใหม่ที่เข้าแทนที่เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้ใช้

  สาระการเรียนรู้

1.วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ

2.การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

3.ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

4.ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

 

วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เมื่อเกิดปัญหาหรือมีความยุ่งยากในการทำงานมนุษย์จะหาวิธีการแก้ไขปัญหาโดยการศึกษาจากระบบงานเดิมแต่ต้องนำมาพัฒนาให้ดีขึ้นดังนั้นสามารถสรุปวิธีแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบมีวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ 7 ขั้นตอน ดังนี้

1.การกำหนดปัญหา

2.การวิเคราะห์

3.การออกแบบ

4.การพัฒนา

5.การทดสอบ

6.การติดตั้ง

7.การบำรุงรักษา

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นการศึกษาอย่างอิสระสำหรับผู้เรียนโดยนำความรู้ที่ศึกษามารวบรวมเป็นองค์กรความรู้เพื่อสร้างให้เป็นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการสร้างงาน

 กิจกรรมของโครงงานคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังนี้

1.โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์

2.นักเรียนสามารถเลือกเรื่องหรือหัวข้อที่ต้องการศึกษา

3.นักเรียนคิดค้นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง

4.นักเรียนสามารถศึกษาสรุปวางแผนและนำเสนองานตามขั้นตอนของโครงงานด้วยตนเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 5 ประการคือ

1.โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

2.โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

3.โครงงานจำลองทฤษฎี

4.โครงงานประยุกต์ใช้งาน

5.โครงงานพัฒนาเกมส์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการทำโครงงานของคอมพิวเตอร์

1.เลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ

2.ศึกษาค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลและ

3.จัดทำโครงงานในแต่ละขั้นตอน

4.จัดหาอุปกรณ์

5.เริ่มปฏิบัติงาน

6.การเขียนรายงานการจัดทำโครงงาน

7.การนำเสนอและเผยแผ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ใช้หลักการวิเคราะห์และออกแบบมีวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศ 7 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดปัญหา การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ การติดตั้ง การบำรุงรักษา การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในเรื่องที่น่าสนใจ จะแบ่งประเภทของโครงงานออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา โครงงานพัฒนาเครื่องมือ โครงงานจำลองทฤษฎี โครงงานประยุกต์ใช้งาน และโครงงานพัฒนาระบบ