แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

รายวิชา     สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

หน่วยที่ 4   สังคมและวัฒนธรรม  เรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

            นางพัชราภรณ์  บรรลือ  ครูประจำวิชา

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

       1. เข้าใจและวิเคราะห์ ความสำคัญของวัฒนธรรมไทย และนานาประเทศ   ตระหนักถึงความจำเป็นที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีของชาติ

       2. เข้าใจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม  และรู้จักเลือกรับวัฒนธรรมนานาประเทศมาปรับใช้อย่างเหมาะสม

      3. รู้เข้าใจและวิเคราะห์  ความสำคัญของภูมิปัญญาไทย  และนานาชาติ  เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์และรู้จักเลือกรับภูมิปัญญานานาประเทศมาปรับใช้อย่างเหมาะสม

     4.  มีบทบาทในการหาแนวทางอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม

2.  สาระการเรียนรู้

     1.  วัฒนธรรม

     2.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.  กระบวนการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

ภาระงานการมีส่วนร่วมของนักเรียน

คาบที่ 1 – 6 (วัฒนธรรม –ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

1.  แจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

2.  ทำแบบทดสอบ

3. ร่วมกันอภิปรายช่วยกันยกตัวอย่างวัฒนธรรมไทยที่ได้รับยกย่องจากชาวต่างชาติ  พร้อมทั้งวิเคราะห์คุณค่าของวัฒนธรรมที่นักเรียนยกตัวอย่าง

4.  นักเรียนอภิปรายความหมายและลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมและศึกษาความรู้เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้  หนังสือ/ห้องสมุด/เว็บไซด์

5.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม  ทำใบงาน   เรื่องการจัดประเภทของวัฒนธรรม

6. ให้ความรู้เรื่อง การจัดทำโครงงาน  เรื่อง

       -  ประเภทของวัฒนธรรม

       -  ความสำคัญ/คุณค่าของวัฒนธรรม

       -  ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมในภูมิภาค

      - การผสมผสานและเลือกรับวัฒนธรรม

     -  การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

     -  ความหมายและลักษณะของภูมิปัญญา

     -  ประเภทของภูมิปัญญา

     -  การถ่ายทอดภูมิปัญญา

     -  ภูมิปัญญาในภูมิภาคต่างๆ

     -  แนวทางในการอนุรักษ์

7.  นักเรียนบันทึกความรู้ใหม่

8.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม  จัดป้ายนิเทศวัฒนธรรม 4  ภาค

9.  แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละไม่เกิน  5-7  คนเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน

10.  ทำแบบฝึกทบทวน

11.  ทำแบบทดสอบ

 

  -  สมุดบันทึกของนักเรียนนักเรียน  เพื่อบันทึกสาระสำคัญที่เรียนในแต่ละคาบ

  -  ทำข้อตกลงในการเรียนรู้   เช่น การประเมินงานกลุ่ม  การประเมินงานรายบุคคล

 -  กำหนดการส่งงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -   การนำเสนอผลงาน  (รูปแบบ) การเขียนรายงาน การอภิปรายหน้าชั้นเรียน  การเสนอผ่าน อีเมล์

  และวิธี อื่นๆ  ตามศักยภาพของกลุ่ม

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ส่งให้ตรวจทุกครั้งเพื่อประเมิน

-ลงบันทึกสมุดใน ปพ5

 

 

4. การบูรณาการกับกลุ่มสาระ

     ภาษาไทย    การงานอาชีพและเทคโนโลยี    สุขศึกษา

5.  สื่อการสอน /นวัตกรรม /แหล่งเรียนรู้

     -   เพาเวอร์พอยต์  หน่วยที่  4

     -  วีซีดี ข้อมูลวัฒนธรรม

     -  วิซีดี  รายการรักเมืองไทย  เรื่องของ ฮิเดกิ  หนุ่มอาทิตย์อุทัย  ต้องมนต์เสน่ห์เพลงเพื่อชีวิต  เรื่องของ แพทริก เดร์ก  กิลล็อด  หนุ่มอเมริกัน 1 ใน 76  คนดีของประเทศไทย  เรื่องของ อาแป  อาหมอก   หนุ่มชาวเขาที่พูดได้  5  ภาษามีสัญชาติไทย

6. แหล่งเรียนรู้

      -  เว๊บไชด์

      -สำนักวัฒนธรรมจังหวัด

       -สถานประกอบการ

7.  การวัดผล/ประเมินผล

       - แบบทดสอบ

       - แบบประเมินผล

       -  สังเกตพฤติกรรม

       - แบบประเมินโครงงาน

๘.กิจกรรมเสนอแนะ ๑. การจัดกิจกรรมโครงงาน ให้นักเรียนเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา เลือกเรื่องที่ใกล้ตัวในความพอเพียง

                                 ๒.นำตัวอย่างโครงงานที่จัดทำแล้วให้นักเรียนได้ศึกษา

                                ๓. ประเมินโครงงานครูประจำวิชาต้องนำมาแปลผลเป็นคะแนนคุณลักษณะด้วย     

 ๘. บันทึกหลังสอน

                                 #############################################

 

คู่มือการใช้  CD  ภูมิปัญญาไทย  ประกอบการเรียนรู้

สำหรับนักเรียน

๑.       ศึกษาผลคาดหวังการเรียนรู้

๒.    นักเรียนศึกษาความเนื้อหาสาระ

๓.     ศึกษาผลงานตัวอย่าง ให้เป็นแนวในการนำเสนอผลงาน

สำหรับครู

๑.      ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้

๒.    ศึกษาจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการนำไปประกอบการจัดกิจกรรมทักษะคิดอย่างสร้างสรรค์

๓.     นำกิจกรรมตัวอย่างแล้วประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ผลการสอบวัดแบบรู้จำ เป็นการจัดการความรู้

โดยมีส่วนร่วมเรียนสาระความรู้ (ใฝ่รู้ด้วยตนเอง)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 How to Operate the CD  “ Thai Knowledge ”

  1. Turn on your computer.
  2. Insert your CD-ROM.
  3. Double click at my computer.
  4. Right click at Drive : E.
  5. Click  “ Open” or  “ Explore ” .
  6. Double click file or folder you want to study.
  7. Study CD  ( Thai Knowlede ).
  8. To exit this windows  click