จากที่ได้ศึกษาการใช้งานโปรแกรมpowerpoint. และได้นำความรู้มาสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนที่มีความน่าสนใจ  โดยสอดแทรกวีดีโอคลิปและการ์ตูนแอนนิเมชั่นที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสนใจและเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น  
                การออกแบบสื่อการเรียนการสอนหน่วยการเรียนเรื่อง " สัตว์โลกน่ารัก " โดยการผลิตสื่อในครั้งนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผีเสื้อในเรื่องของวงจรชีวิตผีเสื้อ  
                 
           นักเรียนจะสนใจและชอบที่จะเรียนรู้กับสื่อที่มีภาพและเสียงที่สวยงาม  จะทำให้การเรียนรู้สัมฤทธิ์ผลมากขึ้น