การนำนวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับผู้เรียน/กลุ่มตัวอย่าง 

                สื่อนวัตกรรม  คือ  หนังสือป๊อปอัพ  นำไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  วิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  นักเรียนให้ความสนใจกับสื่อโดยสังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียนคือ  มีการซักถาม  ไม่เล่นไม่คุยระหว่างเรียน  ทำให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ  ได้ทั้งความรู้  ความสนุกสนาน  เพลิดเพลินไปกับตัวการ์ตูน  หนังสือป๊อปอัพยังเป็นหนังสือที่ส่งเสริมการอ่านที่สอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้รู้จักศีล  ๕  มีอะไรบ้างหรือจะทำเป็นนิทานก็ได้

วิธีการวัดและประเมินผล 

     สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม

                       แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 

คำชี้แจง    :  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยให้ระดับคะแนน 5, 4, 3, 2  หรือ 1 ลงในตารางที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน

การให้คะแนน      5  =  กระทำมากที่สุด       4  =  กระทำมาก     3 =  กระทำปานกลาง

                          2  =  กระทำน้อย             1  =  ไม่ค่อยกระทำ หรือไม่กระทำเลย

 

เลขที่

ชื่อ-นามสกุล

พฤติกรรมที่สังเกต

รวมคะแนน

สรุปผล

การประเมิน

การซักถามเมื่อมีข้อสงสัย

การตอบคำถาม

การร่วมกิจกรรม

 ไม่คุย  ไม่เล่นระหว่างเรียน

 

10  คะแนน

ผ่าน

 

ไม่

ผ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การผ่าน

9 – 10

7 – 8

5 – 6

0 – 4

ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

ตั้งแต่  5  คะแนนขึ้นไป

สรุปผลการประเมิน

            นักเรียนประถมศึกษาปีที่  2/1  มีทั้งหมด  36  คน  ปรากฎว่า

คะแนน  9-10  จำนวน  26  คน

คะแนน  7-8  จำนวน  6  คน

คะแนน  5-6  จำนวน  4  คน       

คะแนน  0-4  จำนวน  0  คน

             จะสังเกตว่านักเรียนทุกคนมีการเข้าร่วมกิจกรรม  ไม่คุย  ไม่เล่นระหว่างเรียน 

มีการตอบคำถาม  การซักถามเมื่อมีข้อสังสัย  นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม  นักเรียนให้สนใจเรียนมากขึ้นและสามารถจดจำเนื้อหาได้นานขึ้น  หนังสือป๊อบยังทำให้นักเรียนไม่เบื่อกับการเรียน  สนุกสนาน  เพลิดเพลิน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์