วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1. เพื่อเป็นการทำขนมบัวลอยอย่างถูกต้อง

2. เพื่ออนุรักษ์การทำขนมบัวลอยสืบไป