บทที่ 1

บทนำ

 

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

        เนื่องจากกลู่มของข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในชุมชนชนบท  จึงมีอาหารมากมายหลายชนิดที่รับประทานได้ง่าย และใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน และในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนก็เป็นช่วงที่ฝนตกชุกชุมมาก ผู้ปกครองได้นำปลาเล็กปลาน้อย เช่น ปลาหมอ ปลาดุก ตัวเล็กๆมาหมักทำปลาร้า เป็นอาหารที่มีอยู่ทั่วอีสาน ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารหลายชนิด เช่น ส้มตำ น้ำพริก ฯลฯ

     การทำปลาร้า เป็นภูมิปัญญาของชาวอีสานที่ทำการเก็บรักษาปลา เพื่อให้รับทานได้นานหลายปี เป็นการถนอมอาหารแบบหนึ่ง กลู่มของข้าพเจ้ามีความสนใจในเมนูปลาร้าทรงเครื่องหรือที่ชาวอีสานเรียกว่า  "ปลาร้าบอง" เพราะนอกจากจะมีปลาร้าที่มีประโยชน์เป็นส่วนประกอบหลักแล้วยังมีสมุนไพรหลายชนิดเป็นส่วนประกอบ และยังเป็นการเพิ่มคุณค่าทางสารอาหารและรสชาติของปลาร้าให้อร่อยยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถทำเป็นธุรกิจได้และกลู่มของข้าพเจ้าได้ให้ชื่อโครงงานนี้ว่า "ปลาร้าบอง"

วัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงงาน

      1.เพื่อศึกษาการทำเมนูปลาร้าบอง

      2.เพื่อศึกษาประโยชน์ของปลาร้า

      3.เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

ขอบเขตของการจัดทำโครงงาน

      ศึกษา ณ บ้านหนองบัว หมู่ 6 ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับ

     1.รู้จักการทำปลาร้าบอง

     2.รู้จักประโยชน์ของปลาร้า

     3.ได้อนุรักษ์สือทอดอาหารพื้นบ้านของอีสาน